Przejdź do treści

Banery wysuwane

pomarańczowa, liternicza okładka seryjna
Spiekane stopy na bazie proszku żelaza modyfikowane borem

Dyscyplina
nauki techniczne
nauki techniczne » metalurgia
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
192
Rok wydania
2008
Opis

Celem badań było wytworzenie spieków z proszku żelaza NC 100,24 i proszków stopowanych: Astaloy Mo (Fe-1,5% Mo) oraz Distaloy SA (Fe-1,75% Ni-1,5% Cu-0,5% Mo) z dodatkiem proszku boru (0,2%, 0,4% i 0,6%) oraz przeanalizowanie wpływu dodatku boru na kształtowanie mikrostruktury oraz właściwości wytrzymałościowych i sprężystych badanych materiałów. Materiały z proszku żelaza NC 100,24 i z proszków stopowanych Astaloy Mo i Distaloy SA modyfikowanych proszkiem boru otrzymano w wyniku mieszania proszków, prasowania pod ciśnieniem p=600 MPa i spiekania przy temperaturze 1200°C, w czasie 60 minut, w atmosferze wodoru. W toku eksperymentów przeprowadzono badania gęstości, twardości, właściwości wytrzymałościowych i sprężystych spieków modyfikowanych borem jak również przeprowadzono szczegółową analizę mikrostruktury próbek wykorzystując metody mikroskopii optycznej, skaningowej oraz analizy fazowej. W przypadku proszku Distaloy SA analizowano procesy spiekania z zastosowaniem różnych frakcji ziarnowych tego proszku zarówno z dodatkiem boru, jak i bez dodatku boru. Dokonano także analizy porównawczej wpływu dodatku proszku boru, borku niklu NiB i borku żelaza Fe2B na zmiany zachodzące w mikrostrukturze i właściwościach mechanicznych spieków z proszku Distaloy SA. W celu zweryfikowania wyników eksperymentalnych, szczególnie analizy procesu spiekania próbek z proszku Distaloy SA z dodatkiem boru oraz kształtowania określonej mikrostruktury badanych spieków dokonano analizy termodynamicznej równowagi faz w układzie Fe-Ni-Mo-Cu-B. W toku badań stwierdzono, że dodatek boru aktywizuje proces spiekania poprzez tworzenie fazy ciekłej, w wyniku reakcji pomiędzy pierwiastkami osnowy (Fe, Mo, Ni) a borkami (Fe, Mo, Ni)2B i w rezultacie podwyższa stopień zagęszczenia oraz właściwości mechaniczne badanych spieków. Najwyższy stopień zagęszczenia oraz najwyższe właściwości mechaniczne uzyskano w przypadku spieków z proszku Distaloy SA. Udowodniono, że skład chemiczny proszków Distaloy SA pozwala na osiągnięcie znacznie wyższych wartości właściwości mechanicznych w spiekach o niższej zawartości boru, niż to ma miejsce w spiekach Astaloy Mo modyfikowanych borem. Ponadto, stosując drobniejsze frakcje ziarnowe proszku Distaloy SA (40÷56 μm), uzyskuje się wyższy stopień zagęszczenia spieków już przy niższych zawartościach boru (0,4%).


Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  11
Summary  12
1. Wstęp  13
2. Procesy spiekania proszków  16
2.1. Spiekanie w fazie stałej  18
2.2. Spiekanie z udziałem fazy ciekłej  22
3. Rozwój procesów spiekania proszków na bazie żelaza z udziałem fazy ciekłej  28
3.1. Spiekanie proszków Fe-Cu  28
3.2. Spiekanie proszków Fe-P  32
3.3. Spiekanie proszków Fe-B  34
3.3.1. Układ Fe-B  34
3.3.2. Badania procesu spiekania w układzie Fe-B  35
3.3.3. Model spiekania kompozytów Fe-Fe2B  40
4. Procesy spiekania proszków stopowanych modyfikowanych proszkiem boru  43
5. Krytyczna ocena stanu zagadnienia. Cel i teza pracy  56
6. Materiały stosowane w eksperymentach  61
7. Przebieg eksperymentów  64
7.1. Przygotowanie mieszanek proszków  64
7.2. Prasowanie proszków  65
7.3. Badania dylatometryczne  66
7.4. Spiekanie wyprasek  66
8. Metodyka badań  67
8.1. Badania gęstości  67
8.2. Badania twardości  67
8.3. Badania właściwości sprężystych  67 
8.4. Badania właściwości mechanicznych  69
8.5. Badania struktury spieków  70
8.6. Analiza składu fazowego  70
9. Wyniki eksperymentów i ich interpretacja  71
9.1. Badania dylatometryczne spieków z proszków stopowanych modyfikowanych borem  71
9.2. Wpływ boru na gęstość, twardość, właściwości sprężyste i wytrzymałościowe spieków z proszku żelaza NC 100,24 oraz proszków stopowanych Astaloy Mo i Distaloy SA  75
9.2.1. Wpływ boru na podwyższenie stopnia zagęszczania spieków z proszku żelaza NC 100,24 oraz proszków stopowanych Astaloy Mo i Distaloy SA  75
9.2.2. Wpływ boru na podwyższenie twardości spieków z proszku żelaza NC 100,24 oraz proszków stopowanych Astaloy Mo i Distaloy SA  81
9.2.3. Wpływ boru na właściwości sprężyste spieków z proszku żelaza NC 100,24 oraz proszków stopowanych Astaloy Mo i Distaloy SA  84
9.2.4. Wpływ boru na właściwości mechaniczne spieków z proszku żelaza NC 100,24 oraz proszków stopowanych Astaloy Mo i Distaloy SA  90
9.3. Wpływ boru na procesy spiekania i zmiany w mikrostrukturze próbek z proszku żelaza NC 100,24 oraz proszków stopowanych Astaloy Mo i Distaloy SA  99
9.4. Zjawisko występowania zagęszczonej warstwy na powierzchni spieków z proszku stopowanego Distaloy SA modyfikowanego borem  122
9.5. Wpływ składu chemicznego proszków stopowanych na kształtowanie właściwości mechanicznych oraz mikrostruktury spieków Astaloy Mo i Distaloy SA modyfikowanych borem. Analiza porównawcza  126
9.6. Analiza termodynamiczna równowagi faz w układzie Fe-Ni-Mo-Cu-B  132
9.7. Wpływ składu ziarnowego proszku na właściwości i mikrostrukturę spieków Distaloy SA z dodatkiem boru  145
9.7.1. Wpływ składu ziarnowego proszku na gęstość spieków Distaloy SA modyfikowanych borem  146
9.7.2. Wpływ składu ziarnowego proszku na twardość spieków Distaloy SA modyfikowanych borem  164
9.7.3. Wpływ składu ziarnowego proszku na mikrostrukturę spieków Distaloy SA modyfikowanych borem  171
10. Podsumowanie i wnioski  180
Literatura  183

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl