Przejdź do treści

Banery wysuwane

Regulamin zakupów

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ WYDAWNICTW AGH

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Księgarni - rozumie się przez to księgarnię internetową Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, NIP: 675 000 19 23, REGON: 000001577, osobowość prawna na podstawie art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzoną przez jednostkę organizacyjną - Wydawnictwa AGH, adres: ul. Reymonta 17, blok 1, tel. +48 12 617 32 28, e-mail: wydawnictwa@agh.edu.pl;
 2. Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia;
 3. Konsumencie - rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach, zasadach korzystania oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy, dostępny pod adresem https://wydagh.agh.edu.pl/strona/582-regulamin-zakupow
 5. Adresie elektronicznym - rozumie się przez to aktywne konto e-mail służące w czasie realizacji zamówienia do stałego kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 6. Towarze - rozumie się przez to produkty umieszczone w Księgarni przeznaczone do sprzedaży;
 7. Dniu roboczym - rozumie się przez to dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 8. Formie płatności - rozumie się przez to sposób dokonania zapłaty za zakupiony Towar, polegający w szczególności na realizacji płatności w postaci przelewu elektronicznego, tradycyjnego lub za pośrednictwem innego systemu płatności elektronicznych zaakceptowanego przez Księgarnię;
 9. Koncie Klienta - rozumie się przez to funkcjonalność oferowaną przez Księgarnię, pozwalającą na korzystanie z Księgarni, a w szczególności z Koszyka, gromadzącą dane dotyczące historii zamówień i preferencji Klienta co do rodzaju płatności;
 10. Koszyku - rozumie się przez to funkcjonalność oferowaną Klientowi przez Księgarnię, pozwalającą na realizację zamówień.

 

§ 2. Postanowienia ogólne, wymagania techniczne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Księgarni dostępnej pod adresem https://wydagh.agh.edu.pl
 2. Do korzystania z Księgarni, w tym przeglądania oferowanego Towaru, składania zamówień, zakładania i korzystania z indywidualnego Konta Klienta oraz otrzymywania informacji o zapowiedziach i nowościach oraz promocjach i wyprzedażach niezbędny jest dostęp do Internetu oraz komputer lub urządzenie mobilne.
 3. Korzystanie z Księgarni jest uzależnione od akceptacji polityki cookies oraz polityki prywatności. Brak akceptacji plików cookies może skutkować niewłaściwym funkcjonowaniem Księgarni.
 4. Księgarnia zastrzega, że w jej funkcjonowaniu mogą wystąpić przerwy w celu dokonania aktualizacji danych, naprawy systemu lub przeprowadzenia innych prac konserwacyjnych. Informacja o przerwach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Księgarni.

 

§ 3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. W celu założenia Konta Klienta (rejestracji) Klient winien wypełnić formularz rejestracyjny, wskazać swój Adres elektroniczny, wprowadzić hasło dostępu oraz oświadczyć o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu, przez co rozumie się wyrażanie zgody na jego stosowanie.
 2. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1, Klient otrzymuje na Adres elektroniczny wskazany w trakcie rejestracji wiadomość z potwierdzeniem rejestracji Konta Klienta. W celu dokończenia rejestracji Konta Klienta konieczne jest potwierdzenie rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w e-mailu.
 3. Rejestracja odbywa się jednorazowo. Kolejne Zamówienia mogą być składane na podstawie uprzednio zarejestrowanego loginu i hasła Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane ich ujawnieniem przez Klienta osobom trzecim. W przypadku utraty hasła dostępu Klient może odzyskać możliwość logowania do Konta Klienta za pomocą swojego Adresu elektronicznego podanego w formularzu rejestracyjnym.
 4. Wszelkie zmiany w Koncie Klienta Klient może wprowadzać za pomocą zakładki "Moje konto" dostępnej po zalogowaniu. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.
 5. W celu złożenia zamówienia w Księgarni za pośrednictwem Konta Klienta należy: zalogować się do Konta Klienta z wykorzystaniem loginu oraz hasła dostępu, dokonać wyboru danego Towaru poprzez dodanie go do Koszyka, wskazać sposób dostawy spośród udostępnionych przez Księgarnię, wskazać adres dostawy (jeśli jest inny od wskazanego w Koncie Klienta), podać dane do wystawienia faktury, wybrać formę płatności spośród udostępnionych przez Księgarnię i potwierdzić zamówienie z wykorzystaniem przycisku "złóż zamówienie".
 6. W celu złożenia zamówienia w Księgarni bez rejestracji konieczne jest: dokonanie wyboru danego Towaru poprzez dodanie go do Koszyka, zaakceptowanie Regulaminu, wskazanie Adresu elektronicznego, danych osobowych, wskazanie sposobu dostawy spośród udostępnionych przez Księgarnię, wskazanie adresu dostawy (jeśli jest inny niż podany adres zamieszkania), podanie danych do wystawienia faktury, wskazanie formy płatności spośród udostępnionych przez Księgarnię i potwierdzić zamówienie z wykorzystaniem przycisku "złóż zamówienie".
 7. Księgarnia prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 8. Oferta sprzedaży Towaru prezentowana na stronie internetowej Księgarni nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 9. Zamówienia przyjmowane są ze strony https://wydagh.agh.edu.pl lub mailowo na adres: wydawnictwa@agh.edu.pl Księgarnia nie przyjmuje telefonicznie zamówień ani reklamacji.
 10. Zamówienie Towaru jest możliwe jedynie po zaakceptowaniu przez Klienta Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki. Od chwili zaakceptowania niniejszego Regulaminu Klient jest związany jego treścią.
 11. Księgarnia w miarę możliwości dokonuje na bieżąco weryfikacji dostępności Towaru oferowanego do sprzedaży. W przypadku gdy Towar jest niedostępny w magazynie, na stronie internetowej Księgarni przy opisie Towaru pojawia się stosowna adnotacja. W przypadku gdyby Towar nie został oznaczony jako niedostępny pomimo jego braku w magazynie, a Klient złożył zamówienie obejmujące jego zakup, Klient zostanie poinformowany o niedostępności Towaru drogą elektroniczną na Adres elektroniczny wskazany przez Klienta.
 12. Po złożeniu przez Klienta zamówienia Księgarnia dokona weryfikacji, czy zamówiony przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie. Jeżeli Towar jest dostępny, Księgarnia przyjmuje zamówienie do realizacji, o czym Klient jest informowany drogą elektroniczną na Adres elektroniczny wskazany przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera wykaz zamówionych produktów, ich ceny jednostkowe, cenę łączną oraz numer rachunku bankowego Księgarni.
 13. Z chwilą potwierdzenia przez Księgarnię przyjęcia zamówienia do realizacji między stronami dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 14. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która jest wysyłana do Klienta razem z Towarem.
 15. Zamówienie może zostać zmienione do chwili nadania przesyłki przez Księgarnię. W celu zmiany zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z Księgarnią.
 16. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 17. Koszt dostarczenia przesyłki jest zgodny z cennikiem dostępnym na stronie Księgarni pod adresem: https://wydagh.agh.edu.pl/strona/584-sposoby-platnosci-i-dostawy
 18. Informujemy, że Księgarnia nie prowadzi sprzedaży w trakcie inwentaryzacji oraz w czasie urlopów. Odpowiednia informacja w tym przedmiocie jest umieszczana z wyprzedzeniem na stronie głównej Wydawnictw AGH https://wydagh.agh.edu.pl
 19. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem złożenia zamówienia przez Klienta Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności.


§ 4. Formy płatności

 1. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym Klient powinien dokonać płatności za zamówiony Towar w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzymał e-mail z potwierdzeniem przyjęcia przez Księgarnię zamówienia.
 2. Brak płatności w terminie wskazanym w ust. 2 spowoduje anulowanie zamówienia i będzie rozumiany jako odstąpienie Klienta od umowy. O anulowaniu zamówienia Księgarnia poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym w poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia. Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Księgarni 69 1240 2294 1111 0010 7836 2948 Bank Pekao S.A. Oddział Kraków.
 4. Za realizację płatności uznaje się zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Księgarni.
 5. W przypadku zamówień złożonych przez Klienta niebędącego Konsumentem płatność jest uiszczana  przelewem na podstawie faktury VAT dołączonej do Towaru, w określonym w jej treści terminie.


§ 5. Dostawa

 1. Dostawa zamówienia możliwa jest za pośrednictwem:
 • Poczty Polskiej
 • firmy kurierskiej
 • dostawy do wybranego Paczkomatu
 • odbioru osobistego w siedzibie Wydawnictw AGH
 1. Na czas otrzymania zamówienia przez Klienta składają się czas realizacji zamówienia (liczony od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Księgarnię) oraz czas dostawy (liczony do dnia dostarczenia Towaru Klientowi). Czas realizacji zamówienia wynosi .
 2. Koszt dostarczenia przesyłki jest zgodny z cennikiem dostępnym na stronie Księgarni pod adresem: https://wydagh.agh.edu.pl/strona/584-sposoby-platnosci-i-dostawy

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Towar dostępny w Księgarni objęty jest dwuletnią rękojmią za wady.
 2. Księgarnia ponosi odpowiedzialność za wady Towaru z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W przypadku stwierdzenia wad Towaru Klient winien skontaktować się z Księgarnią telefonicznie (tel. 12 617 46 70) lub drogą elektroniczną (wydawnictwa@agh.edu.pl).
 3. W celu złożenia reklamacji, gdy zakupiony Towar okazał się wadliwy, Klient winien przesłać do Księgarni formularz reklamacyjny, w którym należy opisać stwierdzoną wadę lub wady Towaru. Wypełniony formularz można przesłać w wersji papierowej na adres podany w §1 pkt 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan) na adres wydawnictwa@agh.edu.pl
 4. Klient zobowiązany jest przesłać Księgarni formularz reklamacyjny w terminie 7 dni roboczych. Po rozpatrzeniu formularza informacja o przyjęciu reklamacji przez Księgarnię zostanie przesłana na Adres elektroniczny Klienta.
 5. Zwrot reklamowanego Towaru, wraz z oryginałem dowodu zakupu, może nastąpić po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji przez Księgarnię i w sposób z nim ustalony. Koszty przesyłki reklamowanego Towaru ponosi Klient, a jeśli reklamacja zostanie uwzględniona przez Księgarnię jako zasadna, koszty te zostaną zwrócone Klientowi.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Księgarnię nastąpi w terminie 10 dni roboczych od otrzymania przez Księgarnię reklamowanego Towaru. O wyniku postępowania reklamacyjnego Księgarnia poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdą Państwo na stronie: www.uokik.gov.pl.


§ 7. Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania Towaru.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek dostarczyć Towar wraz z dowodem zakupu (fakturą) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy do siedziby Księgarni (ul. Reymonta 17, blok DS. Alfa 1, 30-059 Kraków).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Księgarnia zwróci Konsumentowi wszystkie uiszczone przez niego płatności, z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia Konsumentowi Towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
 4. Konsument jest zobowiązany do zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, przy czym Konsument jest zobowiązany pokryć wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 5. Konsument może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy na podstawie art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje zakupów Towaru będącego nagraniami dźwiękowymi lub audiowizualnymi albo programami komputerowymi, dostarczanymi w zamkniętym (zafoliowanym) opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po jego dostarczeniu do Konsumenta.


§ 8. Ochrona danych osobowych oraz polityka cookies

 1. W celu realizacji zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię i nazwisko, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, e-mail i telefon.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Akademię Górniczo-Hutniczą danych osobowych wskazanych w ust. 1, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
 3. Administratorem danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza, 30-059 Kraków.
 4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25.
 5. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
 7. Odbiorcą danych osobowych Klienta będą upoważnieni pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej realizujący obsługę zamówień oraz podmioty za pomocą których nastąpi dostarczenie Towaru do Klienta.
 8. Klient posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 9. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa wyrażenia takiej zgody, jej cofnięcie lub żądanie usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania danych skutkować będzie niemożnością realizacji zamówienia, jeżeli Klient skorzysta z przysługujących mu uprawnień, o których wyżej mowa, przed jego zrealizowaniem.
 10. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2019 r.
 2. Księgarnia może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych.
 3. Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu i przyczynie takiej zmiany w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Księgarni przez 14 dni przed jego wejściem w życie.
 4. Klient ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień zmienionego Regulaminu.
 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.