Przejdź do treści

Banery wysuwane

Informacje

Dla Autorów

Wydawnictwa AGH podejmują wszystkie możliwe wysiłki, aby publikowane przez nie książki miały wysoki poziom zarówno naukowy, akademicki, jak i edytorski. Jednym z najistotniejszych przejawów dbałości o rzetelność naukową wydawanych przez nas książek i czasopism jest procedura ich recenzowania, której zasady przedstawiono poniżej. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2013 Rektora AGH w zakres działalności Wydawnictw AGH wchodzi wydawanie skryptów i podręczników akademickich, periodyków naukowych, aperiodycznych rozpraw i monografii oraz, na wniosek Rektora, innych istotnych dla uczelni pozycji wydawniczych. Wszystkie publikacje naukowe wydawane w Wydawnictwach AGH kierowane są do recenzji naukowej, której celem jest ocena materiału, wskazanie uchybień, sformułowanie uwag dla autora i jasnej sugestii dla Wydawnictw, czy praca powinna zostać opublikowana. 
Wyboru dwóch recenzentów książki dokonuje dziekan macierzystego wydziału autora spośród specjalistów z danej dyscypliny naukowej będących samodzielnymi pracownikami nauki. Obowiązuje wymóg, by przynajmniej jeden recenzent był spoza jednostki afiliującej autora. Recenzent nie może pozostawać z autorem w konflikcie interesów, dotyczącym w szczególności: bezpośrednich relacji osobistych z autorem (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacji podległości zawodowej z autorem, bezpośredniej współpracy naukowej z autorem - stan taki poświadcza na piśmie. W przypadku artykułów w czasopismach naukowych wyboru dwóch recenzentów dokonuje komitet redakcyjny czasopisma, kierując się zasadą double blind review. Zbiorcza lista recenzentów w danym roczniku jest zwykle publikowana w ostatnim numerze rocznika. 
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu pracy do publikacji lub jej odrzuceniu. W recenzji nacisk powinien być położony na poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez i zasadność podejmowanych badań, metodologię, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji. Recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą i wykonana terminowo. Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów lub podejrzenia o plagiat czy autoplagiat, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi). Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją. 
Autor otrzymuje recenzję do wglądu, ustosunkowuje się do niej i przygotowuje poprawioną wersję utworu. Następnie dostarcza do Wydawnictw poprawioną wersję pracy wraz z oświadczeniem, że zapoznał się z uwagami recenzentów i je uwzględnił. 
W razie wątpliwości lub na życzenie recenzenta Wydawnictwo może skierować poprawioną wersję pracy do powtórnej recenzji. 
Wydawnictwa AGH mają prawo do nieprzyjęcia i odmowy wydania utworu, który otrzymał negatywną recenzję.  

Przygotowanie materiałów do redakcji

Przygotowanie tekstu:

Tekst przekazany do opracowania powinien zasadniczo być jego wersją skończoną, a Autor powinien dołożyć wszelkich starań, by dostarczyć materiały jak najlepszej jakości. Redakcja prosi zwłaszcza o rzetelne przygotowanie bibliografii i korzystanie przy tym ze sprawdzonych źródeł. Opisy poszczególnych pozycji powinny być ukształtowane według tych samych zasad, zawsze w języku oryginału, w przypadku cyrylicy ewentualnie w transkrypcji.

Przygotowanie rysunków:

Przygotowywane przez Autorów wykresy i schematy powinny mieć spójną szatę graficzną i typograficzną oraz zachowywać te same zasady pisowni, które zastosowano w tekście. Zalecamy nie usuwać plików źródłowych z programów graficznych, dzięki czemu możliwe będzie łatwe wprowadzenie poprawek do rysunków.

Wielkość rysunków w egzemplarzu autorskim zasadniczo powinna odpowiadać wielkości, w jakiej mają być wydrukowane w książce (standardowy format książek
w Wydawnictwach AGH to B5 z polem zadruku 13 × 19 cm). Redakcja prosi o zadbanie, by opisy na wykresach i schematach były właściwej wielkości zapewniającej czytelność.

Materiał ilustracyjny skanowany powinien być zapisany w formatach: TIF, JPG lub EPS. Skanowane fotografie kolorowe powinny mieć rozdzielczość minimum 300 dpi, fotografie czarno-białe - 600 dpi, a czarno-białe rysunki (liniowe) - 1200 dpi.

Wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim

Umieszczone w dziele wszystkie fragmenty tekstów, ilustracje, ryciny, tabele itp. pochodzące z innych dzieł są jako cudza twórczość chronione prawem autorskim na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 wraz
z późn. zm.). W związku z powyższym wymagane jest wyraźne wskazanie źródła nie tylko w wykazie literatury, lecz także w podpisie pod rysunkiem, fotografią, tabelą oraz posiadanie zezwolenia właściciela praw autorskich przedrukowywanego fragmentu na jego wykorzystanie. Te wymogi dotyczą zarówno zaczerpnięć z dzieł polskich, jak i zagranicznych. Uzyskanie zezwolenia należy do obowiązków Autora. Brak takiej zgody oraz niepodanie źródła jest naruszeniem praw autorskich i pociąga za sobą wszelkie skutki prawne. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim zaczerpniętych z innych publikacji jest możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich na wykorzystanie ww. materiałów w dziele Autora.

Procedura recenzowania

Wydawnictwa AGH podejmują wszystkie możliwe wysiłki, aby publikowane przez nie książki miały wysoki poziom zarówno naukowy, akademicki, jak i edytorski. Jednym z najistotniejszych przejawów dbałości o rzetelność naukową wydawanych przez nas książek i czasopism jest procedura ich recenzowania, której zasady przedstawiono poniżej. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2013 Rektora AGH w zakres działalności Wydawnictw AGH wchodzi wydawanie skryptów i podręczników akademickich, periodyków naukowych, aperiodycznych rozpraw i monografii oraz, na wniosek Rektora, innych istotnych dla uczelni pozycji wydawniczych. Wszystkie publikacje naukowe wydawane w Wydawnictwach AGH kierowane są do recenzji naukowej, której celem jest ocena materiału, wskazanie uchybień, sformułowanie uwag dla autora i jasnej sugestii dla Wydawnictw, czy praca powinna zostać opublikowana. 
Wyboru dwóch recenzentów książki dokonuje dziekan macierzystego wydziału autora spośród specjalistów z danej dyscypliny naukowej będących samodzielnymi pracownikami nauki. Obowiązuje wymóg, by przynajmniej jeden recenzent był spoza jednostki afiliującej autora. Recenzent nie może pozostawać z autorem w konflikcie interesów, dotyczącym w szczególności: bezpośrednich relacji osobistych z autorem (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacji podległości zawodowej z autorem, bezpośredniej współpracy naukowej z autorem - stan taki poświadcza na piśmie. W przypadku artykułów w czasopismach naukowych wyboru dwóch recenzentów dokonuje komitet redakcyjny czasopisma, kierując się zasadą double blind review. Zbiorcza lista recenzentów w danym roczniku jest zwykle publikowana w ostatnim numerze rocznika. 
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu pracy do publikacji lub jej odrzuceniu. W recenzji nacisk powinien być położony na poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez i zasadność podejmowanych badań, metodologię, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji. Recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą i wykonana terminowo. Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów lub podejrzenia o plagiat czy autoplagiat, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi). Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją. 
Autor otrzymuje recenzję do wglądu, ustosunkowuje się do niej i przygotowuje poprawioną wersję utworu. Następnie dostarcza do Wydawnictw poprawioną wersję pracy wraz z oświadczeniem, że zapoznał się z uwagami recenzentów i je uwzględnił. 
W razie wątpliwości lub na życzenie recenzenta Wydawnictwo może skierować poprawioną wersję pracy do powtórnej recenzji. 
Wydawnictwa AGH mają prawo do nieprzyjęcia i odmowy wydania utworu, który otrzymał negatywną recenzję.  

Formularz recenzyjny - monografia autorska

Formularz recenzyjny - monografia wieloautorska

Oświadczenie po recenzjach

Etyka wydawnicza


ETYKA WYDAWNICZA
Zasady etyki wydawniczej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, przyjęte i stosowane przez Wydawnictwa AGH, są zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics):
https://publicationethics.org/
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE WYDAWCĘ
• Kontrolowanie standardów etycznych: Wydawca czuwa nad przestrzeganiem obowiązujących standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz zapobiega praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.
• Zasada fair play: Publikowane prace oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym. Rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę tekstów.
• Kryteria przyjmowania tekstów do publikacji: Wydawca decyduje, które teksty zostaną opublikowane. Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji brane są pod uwagę opinie recenzentów dotyczące wartości naukowej pracy, oryginalności ujęcia problemu oraz przejrzystości wywodu.
• Zasada poufności: Wydawca nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor, wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.
• Przeciwdziałanie konfliktom interesów: Nieopublikowane teksty nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez pracowników wydawnictwa ani żadne inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.
• Wycofanie publikacji: Wydawca ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, jeżeli:
▪ istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy metodologiczne, błędy w obliczeniach);
▪ praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE REDAKTORA NAUKOWEGO PUBLIKACJI ZBIOROWYCH
• Kryteria przyjmowania tekstów do publikacji: Redaktor naukowy decyduje, które materiały zostaną opublikowane. Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji zbiorowej brane są pod uwagę: wartość naukowa pracy, oryginalność ujęcia problemu oraz przejrzystość wywodu.
• Zasada rzetelności naukowej: Redaktor naukowy dba o rzetelność naukową publikowanych prac. W celu jej zachowania może nanosić stosowne zmiany i poprawki. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) zobowiązany jest podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji zbiorowej.
• Zasady autorstwa pracy: Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie publikacji akceptują jej kształt po redakcji naukowej, leży po stronie redaktora naukowego zgłaszającego publikację do wydawcy.
• Wycofanie tekstu: Redaktor naukowy ma prawo wycofać tekst z publikacji, jeżeli:
▪ istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
▪ praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE AUTORA
• Zasada rzetelności naukowej: Autor zobowiązany jest do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Niezgodne z zasadami etyki wydawniczej prezentowanie i interpretowanie danych oraz wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.
• Zasada oryginalności pracy: Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wykorzystane w publikacji badania i/lub informacje innych naukowców powinny być oznaczone w sposób wskazujący, że jest to cytat. Plagiat czy fałszowanie danych są niedopuszczalne.
• Zasada udostępnienia danych: Autor poproszony o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań wykorzystanych w tekście zobowiązany jest zapewnić dostęp do tych danych, także jakiś czas po opublikowaniu pracy.
• Zasady autorstwa pracy:
▪ Autorzy zgłaszający do publikacji teksty wieloautorskie mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystanych przy tworzeniu tekstu).
▪ Wszystkie osoby wymienione w pracy jako autorzy lub współautorzy powinni mieć faktyczny udział w jej powstawaniu. Również wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy, powinny zostać wymienione jako współautorzy. Ghostwriting i guest authorship świadczą o nierzetelności naukowej – wszelkie wykryte ich przypadki powinny być demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.
• Zasada rzetelności źródeł: Autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii załącznikowej publikacje, które zostały przez niego wykorzystane przy tworzeniu tekstu.
• Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor odkryje znaczące błędy lub nieścisłości w swoim tekście, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym wydawcę w celu skorygowania zaistniałych błędów przy kolejnym wydaniu lub dodruku.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTA
• Współpraca z zespołem redakcyjnym: Recenzent recenzuje pracę na zlecenie wydawnictwa. W ten sposób ma wpływ na decyzje podejmowane przez wydawnictwo. Może także, w porozumieniu z autorem, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanej pracy.
• Zasada terminowości: Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu itp.) nie jest w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinien niezwłocznie poinformować o tym wydawcę.
• Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie prac i/lub osobom trzecim jest niedopuszczalne (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym).
• Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzja powinna mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autora pracy jest niestosowna. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio merytorycznie uargumentowane.
• Zasada rzetelności źródeł: Recenzent, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinien wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu niezacytowane przez autora. Recenzent powinien wskazać i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac.
• Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów u recenzenta: Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb
i korzyści. Nie powinien również oceniać tekstu, w przypadku, kiedy może występować konflikt interesów z autorem.

Seria Nauka-Technika-Technologia

Wskazówki dla Autorów serii

Metadane
− imię i nazwisko autora + ORCID,
− tytuł publikacji,
− afiliacja (pod nazwiskiem autora) w wymaganej formie:
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział…., Kraków (teksty w j. polskim)
AGH University of Science and Technology, Faculty…, Krakow (teksty w j. angielskim),
− streszczenie w języku polskim i słowa kluczowe,
− tytuł, abstract i keywords w języku angielskim.
Standardowa długość streszczenia/abstractu – nie więcej niż około 0,5 znormalizowanej strony komputeropisu.
Objętość artykułu
Do publikacji w serii będą przyjmowane artykuły liczące od ok. 10 do ok. 20 stron komputeropisu przygotowanego zgodnie z poniższymi wytycznymi.
Jednolity w całej publikacji styl przypisów bibliograficznych: styl harwardzki Autor Rok.
Przykładowy zapis przypisów bibliograficznych:
− jeden autor: (Nowak 2019, Kowalski 2020)
− dwóch autorów: (Nowak i Kowalski 2019, Kowalski i Nowak 2020)
− więcej niż dwóch autorów: (Nowak et al. 2019)
Prace autora wydane w tym samym roku odróżnia się małymi literami po roku wydania, np. (Nowak 2019a, 2019b).
Jednolity styl bibliografii załącznikowej. Prosimy o rzetelne przygotowanie bibliografii i korzystanie przy tym ze sprawdzonych źródeł. W bibliografii załącznikowej powinny być ujęte wszystkie źródła cytowane w pracy i odwrotnie: wszystkie pozycje z bibliografii należy zacytować w tekście.
Bibliografia do przypisów w stylu harwardzkim (Autor Rok) – źródła należy szeregować alfabetycznie, a informacja o roku wydania powinna się pojawić po nazwisku autora:
− książka: Autor A., Rok wydania, Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce wydania.
− artykuł w czasopiśmie: Autor A., Rok wydania, Tytuł artykułu, Pełna Nazwa Czasopisma, tom, nr (vol., no. – zgodnie z oryginałem), s. XX–YY.
− książka pod redakcją: Redaktor R. (red.), Rok wydania, Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce wydania.
− rozdział w książce pod redakcją: Autor A., Rok wydania, Tytuł rozdziału, [w:] R. Redaktor (red.), Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce wydania, s. XX–YY.
− źródło internetowe: Autor A. (lub nazwa Portalu), Tytuł źródła internetowego, pełny adres strony internetowej [data dostępu].
Źródła zapisane innym alfabetem niż łaciński (np. cyrylicą) należy podać zgodnie z oryginałem. Redakcja dokona transliteracji opisu źródła na alfabet łaciński.
Przygotowanie komputeropisu
Czcionka 12 pkt, interlinia 1,5 p., nagłówki numerowane do stopnia trzeciego, tzn. 1; 1.1; 1.1.1. Nagłówki nienumerowane – 12 pkt bold.
Wielkość rysunków w egzemplarzu autorskim powinna odpowiadać wielkości, w jakiej mają być wydrukowane w książce (standardowy format książek w Wydawnictwach AGH to B5 z polem zadruku 13 × 19 cm). Prosimy o zadbanie, by opisy na wykresach i schematach były właściwej wielkości zapewniającej czytelność. W miarę możliwości prosimy zachować jednakowy styl czcionki (krój i wielkość) opisów na rysunkach, np. Arial 10 pkt. Prosimy o rysunki o odpowiedniej do druku jakości.
Tabele muszą mieć postać edytowalną (nie obrazki).
Równania i wzory należy przygotować w edytorze równań matematycznych programu MS Word (również muszą mieć postać edytowalną). Wzory należy umieszczać w oddzielnej linii i wyjustować. Kolejne wzory powinny być numerowane, numery należy umieścić przy prawym marginesie w nawiasie okrągłym. Po każdym równaniu należy wyjaśnić zastosowaną w nim symbolikę.
Wszystkie rysunki i tabele powinny mieć w tekście powołanie: (rys. 1) (tab. 1) lub opisowo, np.: …przedstawiono na rysunku 1/…zestawiono w tabeli 1.
Sposób oznaczania list wyliczeniowych w tekście:
• powinien być ujednolicony,
• na przykład kropki,
• zgodnie z niniejszym wzorem.
Prawa autorskie
Umieszczone w publikacji fragmenty tekstów, ilustracje i tabele pochodzące z innych dzieł są jako cudza twórczość chronione prawem autorskim. Wymagane jest wyraźne wskazanie źródła nie tylko w wykazie literatury, lecz także w podpisie pod rysunkiem, fotografią czy tabelą. Jeśli dane wykorzystanie nie spełnia kryteriów dozwolonego użytku, a w szczególności prawa cytatu, konieczne jest również posiadanie zezwolenia właściciela praw autorskich przedrukowywanego fragmentu na jego wykorzystanie. Te wymogi dotyczą zarówno zaczerpnięć z dzieł polskich, jak i zagranicznych. Uzyskanie zezwolenia należy do obowiązków Autora. Brak takiej zgody oraz niepodanie źródła jest naruszeniem praw autorskich i pociąga za sobą wszelkie skutki prawne.
Zgłoszenie artykułu
Artykuły należy nadsyłać do Sekretarza serii dr. inż. Roberta Rado rado@agh.edu.pl
Należy dołączyć podpisane i zeskanowane (lub podpis elektroniczny) oświadczenie dot. praw autorskich i zgodę na publikację w repozytorium Biblioteki Głównej AGH. Formularze oświadczeń dostępne są poniżej:

Oświadczenie - prawa autorskie

Oświadczenie - repozytorium BG AGH

Do pobrania
Arkusz recenzyjny monografia autorska
Arkusz recenzyjny monografia wieloautorska
Oświadczenie - prawa autorskie
Oświadczenie - repozytorium Biblioteki Głównej AGH
Zlecenie wydania publikacji