Przejdź do treści

Banery wysuwane

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony Wydawnictw AGH

Wydawnictwa AGH zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wydagh.agh.edu.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-03-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC.
 • Część z opublikowanych grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-05-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Julia Strzyżewska.
 • E-mail: juliast@agh.edu.pl
 • Telefon: +48 12 617 32 28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wydawnictwa AGH posiadają swoje pomieszczenia w Domu Studenckim ALFA 1.

Wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Akademickiej. Przy wejściu do budynku znajdują się schody (12 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście z boku budynku od strony parkingu, gdzie zlokalizowana jest winda do budynku. Przy wejściu do windy zainstalowany jest domofon w celu kontaktu z portiernią w przypadku zamkniętej bramy.

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów, za wyjątkiem dojścia do portierni. Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Pomiędzy windą a siedzibą Wydawnictw AGH znajdują się drzwi, które na co dzień pozostają zamknięte. W celu ich otwarcia należy skontaktować się z portiernią DS. Alfa 1 lub pracownikiem Wydawnictw AGH.

Na parking przy ulicy Akademickiej prowadzi wjazd od ulicy Reymonta (przy hotelu 'Polonez'). Wjazd na parking ogranicza szlaban, przy którym znajduje się domofon. Istnieje możliwość ubiegania się o pomoc pracownika Straży AGH. W tym rejonie znajdują się trzy miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych
Strona:
bon.agh.edu.pl
E-mail:
bon@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-46-30

Informacje dla osób korzystających z komunikacji miejskiej

Siedziba AGH znajduje się w krakowskiej dzielnicy Krowodrza. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy ul. Czarnowiejskiej, al. Mickiewicza, a tramwajowe przy Placu Inwalidów oraz ul. 3 Maja i ul. Piłsudskiego.

Więcej przydatnych informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Informacje o systemie kontroli wjazdu na teren AGH

Wszelkie formalności związane z uzyskaniem abonamentu wjazdowego realizuje Straż AGH (zalecamy kontakt elektroniczny: e-mail: straz@agh.edu.pl ).

Regulamin korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren AGH: tutaj