Przejdź do treści

Banery wysuwane

pomarańczowa, liternicza okładka seryjna
Synteza zastosowań techniki ultradźwiękowej w analizie kinetyki wybranych procesów zachodzących w tworzywach formierskich

Autor
Dyscyplina
nauki techniczne
nauki techniczne » metalurgia
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
185
Rok wydania
2007
Wydanie
pierwsze
Opis

Optymalizacja procesów technologicznych, w których stosowane są tworzywa zbudowane z ziarnistej osnowy i materiału wiążącego (spoiwa chemicznego, lepiszcza gliniastego itp.), wymaga znajomości kinetyki wiązania tworzywa w rzeczywistych warunkach panujących w procesie technologicznym. Typowymi przedstawicielami tej rodziny tworzyw są masy formierskie stosowane w odlewnictwie oraz tworzywa używane w ceramice i budownictwie (cementy, betony, zaprawy wapienne i gipsowe itp.). Proces wiązania (utwardzania), jego mechanizm i kinetyka są najczęściej charakterystyczne dla danego tworzywa. Wspólną cechą tej rodziny tworzyw jest to, iż w okresie wiązania obserwuje się nieprzerwany przyrost właściwości sprężystych i zwiększanie wskaźników wytrzymałości. Jednak przebieg tych zmian jest uwarunkowany wieloma czynnikami i najczęściej trudno jest przewidzieć ich kinetykę. Niekiedy w wyniku oddziaływania warunków atmosferycznych (np. wilgotnego powietrza), tworzywa ze spoiwami hydrofilowymi tracą nabytą wcześniej sprężystość i wytrzymałość. Złożoność tych zjawisk fizykochemicznych prowadzących zarówno do umacniania, jak i osłabiania wiązań powoduje, że kinetyka tych procesów w większości wypadków jest trudna do przewidzenia bez badań eksperymentalnych. W dotychczasowych rozwiązaniach przebieg zmian wytrzymałości był określany na podstawie pomiarów doraźnej wytrzymałości w okresie wiązania (odstawania) masy uformowanej w znormalizowane próbki. Niniejsza rozprawa obejmuje opis prac i badań dotyczących opracowania nowej metody monitorowania procesu wiązania tworzyw ziarnistych ze spoiwami, opartej na technice ultradźwiękowej. Za zmianami fizykochemicznymi w procesie wiązania podążają zmiany właściwości akustycznych ośrodka (tworzywa); zmienia się tłumienie i prędkość propagacji ultradźwiękowej fali. Zjawisko to zostało wykorzystane do opracowania metody ultradźwiękowej, która pozwala monitorować przebieg zmian w sposób ciągły od początku procesu, opisywać jego kinetykę, a więc wyznaczać chwilowe prędkości wzrostu sprężystości tworzywa, które są wskaźnikami zmian stopnia związania. Założone cele osiągnięto przez: – opracowanie wielu rozwiązań w zakresie metodologii prowadzenia badań przebiegów utwardzania techniką ultradźwiękową; – wyznaczenie wpływu budowy ośrodków ziarnistych na ich zdolność do propagacji fali ultradźwiękowej;  wyznaczenie modeli opisujących wpływ wybranych czynników na kinetykę procesów wiązania mas formierskich ze spoiwami chemicznymi i innych tworzyw ceramicznych. Opracowana metoda badawcza, z uwagi jej uniwersalność oraz łatwość skomputeryzowania zbierania i przetwarzania wyników badań, bezobsługowy charakter samych pomiarów oraz możliwość bezpośredniego (in situ) badania przebiegu procesów może stać się w najbliższym okresie jedną z podstawowych metod badań opisywanych tworzyw. Wyniki badań ułatwiają weryfikację przyjmowanych modeli matematycznych opisujących kinetykę procesów umacniania (lub osłabiania) wywoływanych procesem wiązania, oddziaływania otoczenia, nagrzewaniem itp. Badania on line, które można nazwać analizą ultradźwiękową procesu wiązania, mogą być również źródłem informacji o mechanizmach samego procesu. Uporządkowanie i poszerzenie wiedzy w obszarze propagacji fali ultradźwiękowej w dużej rodzinie tworzyw ziarnistych ułatwia wykorzystanie opracowanej metody, zakreśla granice i możliwości jej wykorzystywania.

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

 

Spis treści

Streszczenie  9
Summary  11
1. Przegląd prac dotyczących obszaru tematycznego pracy  13
1.1. Charakterystyka i zakres prac opisanych w literaturze przedmiotu  13
1.2. Charakterystyka i zakres prac własnych  15
2. Stan wiedzy z zakresu tematycznego  18
2.1. Masy formierskie jako ośrodki wielofazowe, niejednorodne, lepko-sprężyste  18
2.2. Procesy fizykochemiczne o charakterze ciągłym zachodzące w masach formierskich  20
2.2.1. Procesy zachodzące w trakcie mieszania i odświeżania  20
2.2.2. Procesy zachodzące po zagęszczeniu masy w formach i rdzeniach  21
2.2.3. Zmiany właściwości masy w wierzchniej warstwie formy  23
2.2.4. Zmiany właściwości masy po zalaniu formy metalem  24
2.3. Propagacja fal ultradźwiękowych w ośrodkach uziarnionych (wielofazowych), charakteryzujących się silnym tłumieniem  25
2.3.1. Rodzaje fal  25
2.3.2. Prędkość rozchodzenia się fal w ośrodkach bez strat (liniowo‑sprężystych)  26
2.3.3. Rozchodzenie się fal ultradźwiękowych w porowatych ośrodkach uziarnionych  28
2.3.3.1. Prędkość fali  28
2.3.3.2. Tłumienie fali w ośrodkach ziarnistych i porowatych  30
2.4. Modele reologiczne masy formierskiej a propagacja fali sprężystej  33
2.5. Związki pomiędzy parametrami propagacji fali a wskaźnikami wytrzymałości mas  39
2.6. Wnioski z analizy materiałów i prac  41
3. Tezy, cel i zakres pracy  43
3.1. Tezy pracy  44
3.2. Cel i zakres pracy  45
4. Propagacja fal w ośrodku dwufazowym – model uproszczony  47
4.1. Obliczenia zmian prędkości fali w ziarnistym ośrodku dwufazowym (przykład)  49 
5. Badania ultradźwiękowe mas klasycznych  52
5.1. Badania lepiszcza w postaci pasty wodno-glinowej  52
5.2. Badania zjawiska tiksotropii w pastach bentonitowych  54
5.3. Badania zjawiska tiksotropii w wilgotnych masach bentonitowych  60
5.4. Ocena stanu form wykonanych z mas wiązanych bentonitem  64
5.4.1. Ocena gęstości pozornej i porowatości mas  65
5.4.2. Ocena właściwości mechanicznych masy zagęszczanej w formie  69
5.4.3. Ocena przepuszczalności masy zagęszczanej w formie  71
5.4.4. Ocena sprężystości masy zagęszczonej w formie  73
5.4.5. Podsumowanie  77
5.5. Badania kinetyki zmian sztywności form wykonanych z mas syntetycznych po zalaniu ich ciekłym metalem  78
5.5.1. Metodyka badań  78
5.5.2. Wyniki badań form po zalaniu metalem  81
6. Badania wiązania i utwardzania mas ze spoiwami chemicznymi  86
6.1. Koncepcja badań, metodyka pomiarów i bezwymiarowe kryteria oceny stopnia utwardzenia mas  87
6.1.1. Budowa stanowisk pomiarowych  87
6.1.2. Metodyka badań kinetyki utwardzania mas ze spoiwami chemicznymi  91
6.2. Badania wpływu podstawowych czynników na kinetykę utwardzania SMS  94
6.2.1. Wpływ temperatury osnowy (masy)  95
6.2.2. Wpływ wilgotności osnowy  104
6.2.3. Wpływ stosunku utwardzacz – żywica  110
6.2.4. Wpływ warunków wymiany gazów  114
6.3. Badania kinetyki utwardzania mas przedmuchiwanych aktywnymi gazami  118
6.3.1. Utwardzanie przy dmuchu ciągłym – wpływ czynników technologicznych  119
6.3.2. Utwardzanie przy dmuchu pulsacyjnym – wpływ parametrów cyklu  127
6.3.3. Zależność pomiędzy stopniem utwardzenia a wytrzymałością masy  133
6.4. Badania zachowania mas po wykonaniu elementów formy w zmiennych warunkach otoczenia (wilgotności i temperatury)  134
6.4.1. Badania masy ze szkłem wodnym  136
6.4.2. Wpływ wielkości ziarna osnowy na przebieg zmian w warstwie wierzchniej formy  141
6.4.3. Badania mas ze spoiwami organicznymi  142
6.5. Badania form wykonanych z mas ze spoiwami chemicznymi po zalaniu ich metalem  143
6.6. Ocena stanu form wykonanych z mas ze spoiwami chemicznymi  147
6.6.1. Ocena stopnia utwardzenia masy w formie (rdzeniu)  148
6.6.2. Ocena jakości formy (rdzenia) w pełni utwardzonej  149
6.6.3. Kształtowanie wytrzymałości mas ze spoiwami i jej ultradźwiękowa kontrola  155
7. Badania kinetyki wiązania odlewniczych mas ceramicznych  163
7.1. Badania kinetyki utwardzenia w cienkich warstwach  164
7.2. Badania kinetyki utwardzania bez kontaktu z otoczeniem  167
8. Badania on line procesów wiązania w elementach formy  168
8.1. Koncepcja przemysłowych badań SMS  168
8.2. Koncepcja przemysłowych badań SMSz (cold-box)  169
8.3. Koncepcja przemysłowych badań form ceramicznych (technologia wytapianych modeli)  170
9. Inne obszary i możliwości zastosowań opracowanej metody badań ultradźwiękowych  172
10. Podsumowanie i wnioski końcowe  173
Literatura  178

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl