Przejdź do treści

Banery wysuwane

Okładka ze zdjęciem przszklonego budynku i elementami graficznymi
Wybrane rodzaje ryzyka operacji rynkowych - aspekty ekonomiczne i prawne

Dyscyplina
nauki ekonomiczne » nauki o zarządzaniu
ISBN
978-83-67427-13-5
e-ISBN
978-83-67427-12-8
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
132
Rok wydania
2022
Wydanie
1
Opis

Niepewność i ryzyko odgrywają bardzo ważną rolę w działalności gospodarczej, ponieważ prowadzą do sprzeczności między zaplanowanym a rzeczywistym. Ryzyko jest nieodłącznym elementem podejmowania decyzji dotyczących działalności gospodarczej, ze względu na niepewność warunków otoczenia zewnętrznego, w jakim podmiot funkcjonuje. Wynika ono z niemożności uzyskania pełnych i precyzyjnych informacji o przyszłym stanie środowiska, w którym będą wprowadzane w życie podjęte obecnie decyzje.

Monografię można podzielić na trzy części. W pierwszej z nich przybliżono ogólne pojęcia i zagadnienia związane z ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej. W drugiej skupiono się na dwóch rodzajach ryzyka inwestycyjnego (inwestycji w instrumenty finansowe i materialne) i przeanalizowano je pod kątem ekonomicznych aspektów ryzyka. W trzeciej części z perspektywy prawnej przedstawiono dwa rodzaje ryzyka przedsiębiorcy - związane z budowaniem marki i wykonaniem konsumenckiego prawa do odwołania umowy. Celem monografii było zebranie wiedzy teoretycznej i praktycznej, więc może posłużyć jako podstawa do tworzenia własnych strategii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

Spis treści

Wprowadzenie 7

Część I Ryzyko w działalności gospodarczej 9

Rozdział 1 Istota i rodzaje ryzyka gospodarczego 11
1.1. Niebezpieczeństwo, niepewność, ryzyko 11
1.2. Źródła, czynniki i rodzaje ryzyka 13
1.3. Klasyfikacje ryzyka 17

Część II Ryzyko inwestycyjne – aspekty ekonomiczne 21

Rozdział 2 Ryzyko inwestycji w instrumenty rynku kapitałowego 23
2.1. Inwestycje we współczesnej gospodarce 23
2.1.1. Czym są inwestycje? 23
2.1.2. Na czym polega inwestowanie? 29
2.1.3. Kto może być inwestorem? 30
2.2. Definicje i rodzaje ryzyka inwestycyjnego 33
2.2.1. Istota ryzyka inwestycyjnego 33
2.2.2. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego 35
2.3. Identyfikacja rodzajów ryzyka przy inwestycjach kapitałowych 37
2.3.1. Ryzyko inwestycji w dłużne papiery wartościowe 38
2.3.2. Ryzyko inwestycji w udziałowe papiery wartościowe 44

Rozdział 3 Ryzyko inwestycji w obiekty budowlane na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych 49
3.1. Inwestycje w obiekty budowlane 49
3.2. Inwestowanie na rynku nieruchomości 50
3.2.1. Instytucjonalny model rynku nieruchomości 50
3.2.2. Cechy rynku nieruchomości 52
3.2.3. Opłacalność inwestycji w nieruchomości 53
3.3. Obszary występowania ryzyka w projektach budowlanych 54
3.4. Identyfikacja czynników ryzyka 56
3.5. Rodzaje ryzyka w deweloperskiej inwestycji budowlanej 58
3.6. Specyfika identyfikacji czynników ryzyka inwestycji mieszkaniowej 63
3.7. Inwestowanie w nieruchomość a inwestycje na rynku kapitałowym 69

Część III Ryzyko prawne – wybrane aspekty 71

Rozdział 4 Ryzyko budowania marki na przykładzie wykorzystania nazwiska jako znaku towarowego 73
4.1. Wstęp 73
4.2. Zasady rejestracji znaków towarowych 75
4.2.1. Definicja znaku towarowego 75
4.2.2. Przeszkody rejestracyjne 76
4.3. Ryzyka związane z rejestracją nazwiska jako znaku towarowego 78
4.3.1. Zasada ogólna 78
4.3.2. Ryzyko braku dystynktywności oraz prawa pierwszeństwa osób trzecich 79
4.3.3. Ryzyko naruszenia dóbr osobistych osób trzecich 80
4.3.4. Ryzyko wprowadzenia w błąd 88
4.3.5. Ryzyko rozmycia znaku towarowego 90
4.3.6. Ryzyko cofnięcia zgody na wykorzystanie nazwiska w znaku towarowym 92
4.4. Możliwe strategie minimalizowania ryzyka 93
4.4.1. Dodatki słowne do nazwiska 93
4.4.2. Dodanie przedrostka 95
4.4.3. Dodawanie nazwy fantazyjnej 95
4.4.4. Dodatki graficzne 95
4.4.5. Ochrona przed cofnięciem zgody oraz zakres zgody 96
4.5. Wnioski 97

Rozdział 5 Ryzyko przedsiębiorcy związane z wykonaniem konsumenckiego prawa do odwołania umowy 99
5.1. Wstęp 99
5.2. Odwołanie umowy jako niepewność prawna 101
5.3. Konsumenckie prawo do odwołania umowy jako ryzyko 105
5.3.1. Umowy konsumenckie 105
5.3.2. Status konsumenta 107
5.3.3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta 108
5.3.4. Ustawowe przypadki przysługiwania konsumenckiego prawa do odwołania umowy 109
5.3.5. Treść i sposób wykonania prawa 110
5.3.6. Skutki odwołania umowy 113
5.4. Wnioski 117

Lista skrótów 119

Bibliografia 121

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl