Przejdź do treści

Banery wysuwane

okładka w morskim kolorze z pomarańczową schematyczną strukturą grafenu przypominającą plaster mioduu
Materials Science: A Conceptionary
English-Polish Dictionary

Dyscyplina
nauki techniczne » inżynieria materiałowa
ISBN
978-83-66727-02-1
e-ISBN
978-83-66727-03-8
Typ publikacji
słownik
Format
B5
Oprawa
twarda
Liczba stron
578
Rok wydania
2022
Opis

The English-Polish dictionary entitled “Materials Science: A Conceptionary. English‑Polish Dictionary” contains vocabulary in the field of materials science and materials engineering, including English phrases and expressions from related fields, such as crystallography, physical metallurgy, thermodynamics, metallurgy, materials physics, solid state physics, and mathematics. The wide thematic scope of the dictionary allows its use in several scientific disciplines and areas of research usually defined as ‘materials science’, ‘materials physics’, ‘materials engineering’, ‘materials science and engineering’, and ‘metallurgical engineering’.
The dictionary has a hybrid structure because the classic – dominant – alphabetical arrangement of entries has been supplemented with word compounds, collocations, synonyms, and antonyms. This is why it was possible to obtain a unique value-added, which is a coherent substantive and logical concept of the book. It significantly facilitates the cognition, translation, and association of many close words, terms, phrases, expressions, and concepts in both English and Polish. For this reason, the dictionary can be used not only to find an accurate translation into Polish individual English words or phrases, but to consolidate and expand knowledge from many thematic areas. The dictionary contains and systematizes vocabulary with a general academic, practical and professional profile, and introduces many new specialized phrases only recently present in English literature.
The dictionary is intended for doctoral students, postdoctoral education, postgraduate students, researchers, students, and specialists working in research laboratories and in the broadly understood industry related to materials engineering research, and the use of classic and advanced engineering materials.


Angielsko-polski słownik pt. „Materials Science: A Conceptionary. English-Polish Dictionary” zawiera słownictwo z zakresu nauki o materiałach i inżynierii materiałowej obejmujące również zwroty i wyrażenia angielskie z pokrewnych dziedzin, takich jak np. krystalografia, metaloznawstwo, termodynamika, metalurgia, fizyka ciała stałego i matematyka. Szeroki zakres tematyczny słownika umożliwia jego wykorzystanie w kilku dyscyplinach naukowych i obszarach badań definiowanych zazwyczaj jako ‘materials science’, ‘materials physics’, ‘materials engineering‘, ‘materials science and engineering’ oraz ‘metallurgical engineering’.
Słownik ma charakter hybrydowy, ponieważ klasyczny – dominujący – alfabetyczny układ haseł został uzupełniony o związki wyrazowe, kolokacje, synonimy i antonimy. Udało się dzięki temu uzyskać unikatową wartość dodaną, którą stanowi spójna koncepcja merytoryczna i logiczna książki ułatwiająca w istotny sposób poznawanie, tłumaczenie i kojarzenie bardzo wielu bliskoznacznych słów, zwrotów, wyrażeń oraz pojęć zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Z tego właśnie powodu słownik może być wykorzystywany nie tylko do znalezienia dokładnego tłumaczenia na język polski pojedynczych słów lub zwrotów angielskich, ale przede wszystkim do ugruntowania i poszerzenia wiedzy z wielu obszarów tematycznych. Słownik zawiera i systematyzuje słownictwo o profilu ogólnoakademickim, praktycznym i zawodowym oraz wprowadza wiele nowych zwrotów specjalistycznych od niedawna obecnych w literaturze angielskiej.
Słownik jest przeznaczony dla doktorantów, habilitantów, pracowników naukowych, studentów i specjalistów pracujących w laboratoriach badawczych oraz w szeroko rozumianym przemyśle związanym z inżynierią materiałową, badaniami materiałów oraz wykorzystaniem klasycznych i zaawansowanych materiałów inżynierskich.

 

Recenzje

Profesor Leszek B. Magalas jest wybitnym specjalistą z zakresu inżynierii materiałowej i spektroskopii mechanicznej, którego wyjątkową pozycję zawodową potwierdza uhonorowanie go, jako pierwszego Polaka, Złotym Medalem Zenera, jedną z najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród w dziedzinie inżynierii materiałowej i fizyki. Posiada on ogromne doświadczenie dydaktyczne, zdobyte w trakcie prowadzenia wykładów w języku angielskim w kraju i za granicą oraz pracy w europejskich, amerykańskich, japońskich i chińskich ośrodkach badawczych.
Słownik prezentuje oryginalną koncepcję bogatego zbioru angielskojęzycznych terminów, zwrotów i wyrażeń, których znajomość jest konieczna do swobodnego poruszania się w szeroko pojętej dyscyplinie inżynierii materiałowej. Praca zawiera tysiące zwrotów i pojęć, starannie usystematyzowanych […] Godny podkreślenia jest fakt, że wśród tłumaczonych zwrotów jest wiele takich, których tłumaczenia nie są dostępne w krajowych słownikach i publikacjach.
Odstąpienie przez Autora od słownikowego wymogu skrupulatnego szeregowania haseł w kolejności alfabetycznej na rzecz ich uporządkowania według zawartości merytorycznej umożliwi Czytelnikowi kojarzenie i opanowanie znacznie szerszego słownictwa, bezpośrednio związanego z poszukiwanym znaczeniem pojęcia czy terminu. To z jednej strony stanowi ułatwienie, ale z drugiej wymusza konieczność kojarzenia związków logicznych między terminami, w tym związków wyrazowych i wyrazów bliskoznacznych […] Oczekiwanym odbiorcą słownika jest taki typ Czytelnika, który posiadając wystarczające podstawy językowe, dąży do pogłębionej percepcji tekstu angielskiego, przyswojenia poprawnego słownictwa, a w konsekwencji doskonalenia umiejętności komunikatywnych w języku polskim.

Profesor Jerzy J. Sobczak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Profesor Natalia Sobczak, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków


W mojej ocenie istnieje ogromne zapotrzebowanie na tego typu spójną i doskonale przemyślaną pracę przeznaczoną dla doktorantów i studentów polskich uczelni, pracowników naukowych oraz inżynierów i technologów pracujących w wielu gałęziach przemysłu, które są związane z inżynierią materiałową. Przedstawiona terminologia naukowa jest bardzo bogata, wnikliwa i usystematyzowana […] Słownik ten powinien znacząco ułatwić działalność publikacyjną po angielsku w polskim środowisku naukowo-badawczym.

Profesor Wojciech Z. Misiołek, Lehigh University, Bethlehem, Pensylwania, USA

 

Spis treści

Abstrakt 5
Abstract 6
Wstęp 7
Wykaz skrótów 13
Materials Science: A Conceptionary. English‑Polish Dictionary 15

Cena
80,00
/
18.00€
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl