Przejdź do treści

Banery wysuwane

okładka przedstawiająca roślinę z korzeniami na jasnym tle
Społeczna odpowiedzialność i zarządzanie jakością w sektorze spożywczym w Polsce

Kategoria produktu
Nauki ekonomiczne » Nauki o zarządzaniu
ISBN
978-83-66727-45-8
e-ISBN
978-83-66727-46-5
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
158
Rok wydania
2021
Opis

Publikacja prezentuje zagadnienie sprzęgania idei społecznej odpowiedzialności biznesu CSR (Corporate Social Responsibility) z zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach branży spożywczej. Elementem wyróżniającym spośród innych prac jest słabo (jeszcze) eksploatowany kontekst podwyższania jakości produktów żywnościowych na każdym etapie łańcucha żywieniowego, związany z troską o zdrowie i życie konsumenta.
W książce znajdziemy omówienie realiów polskiego sektora rolno-spożywczego z uwzględnieniem uwarunkowań rozwoju krajowej gospodarki żywnościowej, jej transformacji od lat 90. XX w. (przejścia od systemu nakazowo-rozdzielczego do systemu wolnorynkowego), obecnych trendów w produkcji, handlu i konsumpcji żywności, związanych z szybko zachodzącymi procesami w całym łańcuchu żywnościowym, oraz zmian w sferze społecznej, zwłaszcza w świadomości konsumentów (traktowanych jako uczestników łańcucha żywnościowego) dotyczących wpływu żywności na ich zdrowie i dobrostan. 
Poznamy również budowę łańcucha żywnościowego i związki zagadnień konsumenckich ze standardami dotyczącymi działań społecznie odpowiedzialnych, a także uczciwe praktyki marketingowe wdrażane przez odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwa z branży spożywczej, weryfikowane w różnego rodzaju konkursach, programach i praktykach w obszarze konsumenckim, promujących społeczną odpowiedzialność. Opisano także formę komunikowania konsumentom wysokiej jakości żywności przez system oznaczania jej znakami przyznawanymi przez ministerstwa oraz stowarzyszenia producentów i hodowców.
Ideę zastosowania kompleksowego zarządzania jakością do podwyższania poziomu jakości produktów spożywczych w łańcuchu żywnościowym przedstawiono na tle zagadnień związanych z obowiązującą w Unii Europejskiej koncepcją, zgodnie z którą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i jakość spoczywa na wszystkich uczestnikach łańcucha żywnościowego, zobligowanych do przestrzegania dobrych praktyk (produkcyjnych, higienicznych i innych) i posiadania systemu HACCP, a w warunkach podwyższonego zagrożenia – także systemów HARPC i CARVER+Shock.
Praca podaje wszystkie niezbędne definicje i europejski kontekst społecznej odpowiedzialności, prezentuje standardy wymagań dotyczących jej podstawowych aspektów, czyli zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem pracy, relacjami w przedsiębiorstwach, a także międzynarodowych zaleceń dotyczących działań z obszaru CSR. Opisuje sformalizowane i praktyczne aspekty funkcjonowania krajowego i europejskiego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością żywności. W kwestii bezpieczeństwa konsumenta zwraca uwagę na fundamentalne znaczenie opracowania odpowiednich, jeszcze niewprowadzonych, choć od dawna już zapowiadanych, regulacji prawnych. 
Publikacja ma charakter interdyscyplinarny – stykają się w niej nauki o zarządzaniu, prawo, socjologia czy technologia żywności i żywienia. Stanowi kompendium wiedzy o modelu biznesowym opartym na koncepcji CSR dla firm z sektora spożywczego. Opracowanie będzie przydatne dla interesariuszy sektora spożywczego, a także dla studentów, badaczy i praktyków działających w różnych obszarach produkcji żywności w łańcuchu dostaw. Może stanowić swoistą „mapę” dla firm poszukujących nowych rozwiązań, koncepcji i strategii.

Spis treści

Przedmowa 7

Rozdział 1
SEKTOR SPOŻYWCZY W POLSCE 11
   1.1. Środki spożywcze 11
   1.2. Gospodarka żywnościowa 13
   1.3. Produkcja żywności 15
   1.4. Przetwórstwo żywności 22
1.4.1. Branże przemysłu spożywczego 22
1.4.2. Przekształcenia w przemyśle spożywczym 24
1.4.3. Produkcja sprzedana przemysłu spożywczego 28
   1.5. Handel żywnością 31
1.5.1. Organizacja handlu żywnością po 1990 roku 31
1.5.2. Handel zagraniczny artykułami spożywczymi 32
1.5.3. Handel krajowy artykułami spożywczymi 35
   1.6. Konsumpcja żywności w Polsce 36

Rozdział 2
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA A STANDARDY JAKOŚCI 39
   2.1. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu 39
2.1.1. Wybrane definicje społecznej odpowiedzialności 40
2.1.2. Cele wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności 44
2.1.3. Propagowanie i raportowanie społecznej odpowiedzialności 46
2.1.4. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Unii Europejskiej 49
2.1.5. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce 51
   2.2. Standardy wymagań dla społecznie odpowiedzialnej działalności biznesu 53
2.2.1. Standardy zarządzania środowiskowego ISO 14001/EMAS 53
2.2.2. Standardy zarządzania bezpieczeństwem pracy OHSAS 18001 i ISO 45001:2018 55
2.2.3. Międzynarodowa norma Social Accountability SA 8000 57
2.2.4. Seria standardów AA 1000 58
2.2.5. Międzynarodowa norma ISO 26000 59

Rozdział 3
SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE PODEJŚCIE DO ZAGADNIEŃ KONSUMENCKICH
W SEKTORZE SPOŻYWCZYM W POLSCE65
   3.1. Klienci, konsumenci i inni interesariusze w łańcuchu żywnościowym 65
   3.2. Zagadnienia konsumenckie dotyczące produktów spożywczych w świetle normy ISO 26000 66
   3.3. Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” 71
   3.4. Konkursy Forum Odpowiedzialnego Biznesu 72
   3.5. Inne formy promowania zagadnień konsumenckich 81

Rozdział 4
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI 93
   4.1. Jakość produktów spożywczych 93
4.1.1. Definicje jakości 93
4.1.2. Wymagania dotyczące jakości wyrobów 95
4.1.3. Wymagania dotyczące jakości produktów spożywczych 97
   4.2. Bezpieczeństwo żywności i systemy jego zapewnienia 99
4.2.1. Kodeks żywnościowy 99
4.2.2. Dobra praktyka produkcyjna – GMP 102
4.2.3. Dobra praktyka higieniczna – GHP 103
4.2.4. System HACCP 104
4.2.5. Ochrona przed terroryzmem 106
   4.3. Systemy zarządzania jakością żywności 109
4.3.1. Globalna norma bezpieczeństwa żywności 109
4.3.2. Międzynarodowy standard żywności 111
4.3.3. Norma ISO 22000:2005 114
4.3.4. System certyfikacji dotyczący bezpieczeństwa żywności – FSSC 22000 117

Rozdział 5
BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ I W POLSCE 121

   5.1. Europejski system nadzoru nad bezpieczeństwem żywności 121
5.1.1. Dyrektywy i rozporządzenia organów Unii Europejskiej 122
5.1.2. System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach – RASFF 124
5.1.3. Ocena funkcjonowania systemu RASFF 126
   5.2. Polski system zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności 131
5.2.1. Ustawy i rozporządzenia 132
5.2.2. Organy urzędowej kontroli żywności 133
5.2.3. Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej 134
5.2.4. Rola Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej 140
5.2.5. Zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno‑Spożywczych 141
5.2.6. Działalność Inspekcji Handlowe 143
5.2.7. Zadania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 144
5.2.8. Planowane zmiany w polskim systemie urzędowej kontroli żywności 145

Podsumowanie i wnioski 147

Bibliografia 151
 

 

 

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl