Skip to main content

Banery wysuwane

liternicza okładka na pomarańczowym tle
Wybrane zagadnienia dynamiki przenośników wibracyjnych

Author
Product category
Nauki techniczne » Mechanika
ISBN
978-83-7464-582-9
ISSN
0867-6631
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
162
Publication date
2013
Description

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Contents

Streszczenie  9
Summary  11
Wykaz najczęściej używanych oznaczeń  13
1. Wstęp  15
1.1. Budowa, działanie i historia przenośnika wibracyjnego  15
1.2. Cel pracy  16
1.3. Przegląd dotychczasowej literatury  17
A. PRZENOŚNIKI KRÓTKIE O BUDOWIE ZWARTEJ
2. Właściwości ruchowe przenośnika wibracyjnego działającego z wykorzystaniem dynamicznej eliminacji drgań  27
2.1. Sposób działania przenośnika  28
2.2. Analiza przenośnika działającego z wykorzystaniem zjawiska dynamicznej eliminacji drgań nieobciążonego masywną nadawą  30
2.2.1. Modele fizyczne porównywanych przenośników wibracyjnych  30
2.2.2. Modele matematyczne porównywanych przenośników wibracyjnych  32
2.2.3. Wyznaczenie i porównanie sił przekazywanych na podłoże przez przenośniki  35
2.2.4. Przejście przez strefę rezonansową – analiza stanów quasi-ustalonych  36
2.2.5. Optymalizacja masy ramy przenośnika  37
2.3. Analiza przenośnika działającego z wykorzystaniem zjawiska dynamicznej eliminacji drgań obciążonego masywną nadawą  38
2.3.1. Model przenośnika obciążonego nadawą  38
2.3.2. Wyznaczenie sił przekazywanych na podłoże z uwzględnieniem oddziaływania nadawy  42
2.3.3. Strojenie przenośnika obciążonego nadawą  46
2.4. Wnioski  48
3. Autorski rewersyjny przenośnik wibracyjny  50
3.1. Dotychczasowe rozwiązania rewersyjnego przenośnika wibracyjnego  50
3.2. Sposób działania rewersyjnego przenośnika według wynalazku autora  52 
3.3. Badania symulacyjne zaproponowanej konstrukcji przenośnika  53
3.4. Wyrównanie prędkości transportowania nadawy na obydwu kierunkach  59
3.5. Wnioski  61
4. Analiza sił przekazywanych na podłoże przez typowe przenośniki krótkie o budowie zwartej  62
4.1. Krótki przenośnik wibracyjny posadowiony na układzie listew resorujących  62
4.2. Przenośnik wibracyjny z napędem bezwładnościowym, podparty na układzie sprężyn spiralnych  63
4.3. Przenośnik wibracyjny podparty na układzie listew resorujących z wymuszeniem bezwładnościowym wzdłuż rynny przenośnika  65
4.4. Wnioski  69
5. Rama wibroizolująca krótkiego przenośnika wibracyjnego  70
5.1. Wskazówki dotyczące projektowania ram  70
5.2. Analiza układu rynna – rama wibroizolująca  71
5.3. Dobór masy ramy wibroizolującej ze względu na siłę przekazywaną na podłoże  75
5.4. Amplituda drgań rynny przenośnika  77
5.5. Ugięcie statyczne wibroizolowanego przenośnika  78
5.6. Częstości drgań przenośnika wibroizolowanego ramą  79
5.7. Zależności amplitudowo częstotliwościowe przenośnika wibroizolowanego  81
5.8. Wyznaczenie bezwymiarowego współczynnika sił przenoszonych na podłoże  82
5.9. Rozruch i stan pracy ustalonej przenośnika wibroizolowanego ramą  84
5.10. Wnioski  89
6. Niewspółfazowość biegu wibratorów w maszynach wibracyjnych  90
6.1. Przyczyny nierównomierności prędkości transportowania nadawy  91
6.2. Warunki wystąpienia samosynchronizacji  92
6.3. Wpływ zderzeń z nadawą na współfazowość synchronizacji wzajemnej wibratorów napędowych maszyn wibracyjnych  92
6.3.1. Analiza wpływu zderzeń z nadawą na współfazowość biegu wibratorów  93
6.3.2. Model maszyny wibracyjnej wraz z nadawą  94
6.3.3. Wyniki badań symulacyjnych  97
6.3.4. Wnioski  100
6.4. Wpływ asymetrii oporów łożyskowania na prawidłowość rozkładu drgań na powierzchni roboczej maszyn wibracyjnych  100
6.4.1. Analiza wpływu asymetrii oporów łożyskowania na współfazowość biegu wibratorów  100
6.4.2. Model analizowanej maszyny wibracyjnej  101
6.4.3. Wyniki badań symulacyjnych  102 
6.4.4. Ocena udziału asymetrii układów napędowych w generowaniu drgań obrotowych korpusu maszyny  104
6.4.5. Wnioski 106
7. Autorskie rozwiązanie przenośnika wibracyjnego  107
7.1. Budowa przenośnika wibracyjnego według wynalazku autora  107
7.2. Model matematyczny nowego przenośnika  109
7.3. Badania symulacyjne  111
7.3.1. Wpływ zderzeń korpusu z nadawą na amplitudę drgań kątowych  111
7.3.2. Wpływ oporów łożyskowania wibratorów na amplitudę drgań kątowych i prędkości transportowania  112
7.4. Wnioski  114
B. PRZENOŚNIKI DŁUGIE O BUDOWIE CIĄGŁEJ
8. Przenośniki wibracyjne o znacznej długości podparte na układzie listew resorujących  119
8.1. Pomiary drgań przekazywanych z przenośnika na fundament  120
8.1.1. Pomiary drgań rynny przenośnika na kierunku ruchu  122
8.1.2. Badania wzdłużnych sił reakcji w zawieszeniu listwowym przenośnika  123
8.2. Siły przekazywane na podłoże związane ze zjawiskami falowymi rynny przenośnika wibracyjnego  124
8.3. Badania symulacyjne długiego przenośnika wibracyjnego  126
8.3.1. Opracowanie i wybór modelu  126
8.3.2. Wyniki symulacji  127
8.3.3. Analiza drgań gruntu w otoczeniu przenośnika wibracyjnego  128
8.4. Wnioski  129
9. Drgania własne długich przenośników wibracyjnych  130
9.1. Wyznaczenie częstości drgań własnych układu rynna – rama wibroizolująca  131
9.2. Wyznaczenie częstości i postaci drgań własnych metodą symulacji komputerowej wykorzystującej metodę elementów geometrycznych  134
9.3. Wnioski  140
10. Analiza obciążeń korpusu maszyny wibracyjnej przenoszącej nadawę  141
10.1. Opis analizowanego przenośnika wibracyjnego  142
10.2. Analityczne wyznaczenie obciążeń dynamicznych rynny przenośnika wibracyjnego  142
10.3. Symulacja cyfrowa  144
10.3.1. Wyznaczenie sił oddziaływania nadawy na rynnę przenośnika wibracyjnego  144
10.3.2. Wyznaczenie maksymalnych naprężeń rynny przenośnika metodą elementów skończonych  146 
10.4. Modyfikacja wzoru na moment gnący wzdłuż korpusu maszyny wibracyjnej obciążonej nadawą  148
10.5. Wpływ parametrów nadawy na maksymalną wartość naprężeń  149
10.6. Wnioski  150
11. Podsumowanie  151
Literatura  153

Fragments
Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl