Przejdź do treści

Banery wysuwane

Kolorowy rysunek przedstawiający część naziemną i podziemną (w przekroju) systemu do zatłaczania zaczynów
Studia nad doborem zaczynów uszczelniających w warunkach wierceń w basenie pomorskim

Dyscyplina
nauki techniczne » wiertnictwo
ISBN
978-83-7464-877-6
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
twarda
Liczba stron
232
Rok wydania
2016
Opis

Technologia wykonywania otworów wiertniczych w celu wydobycia gazu niekonwencjonalnego do zaspokajania potrzeb energetycznych jest już znana od kilkunastu lat. Pionierami w tej dziedzinie oraz obecnie największymi dostawcami takiego gazu są Amerykanie oraz Kanadyjczycy. Technologia ta jest jednak dostosowana do warunków geologicznych panujących w tamtych rejonach świata. W Polsce mamy odmienne od amerykańskich warunki geologiczno-złożowe, w których zalegają formacje gazu niekonwencjonalnego. Formacje te udokumentowane zostały na znacznie większych głębokościach, obserwuje się różną zmienność przewiercanych skał nadkładu, wód złożowych itp., co już na wstępie stanowi wyzwanie w zakresie znalezienia odpowiedniej nowej lub/i ulepszonej technologii procesu wiertniczego. W konsekwencji niezbędna wydaje się modernizacja obecnie stosowanych urządzeń wiertniczych oraz opracowanie nowych rozwiązań, zaprojektowanie nowych konstrukcji otworów, technologii wiercenia poszczególnych odcinków otworów, stworzenie innowacyjnych zaczynów cementowych oraz płuczek wiertniczych, a także zagospodarowanie na inne cele wyeksploatowanych odwiertów.

Spis treści

Summary  9
Wstęp  11
1. Litostratygrafia utworów na terenie koncesji „Wejherowo” i „Kartuzy-Szemud” na poszukiwanie gazu ziemnego „shale gas”  17
1.1. Zarys budowy geologicznej obszaru badań  17
1.2. Charakterystyka litostratygraficzna profili otworów badawczych  26
1.3. Profil syntetyczny  34
2. Analiza parametrów technologicznych zaczynów uszczelniających stosowanych do cementowania kolumn rur okładzinowych w otworach wiertniczych w basenie pomorskim  44
3. Badania laboratoryjne parametrów technologicznych świeżych i stwardniałych zaczynów uszczelniających  55
3.1. Metodyka badań laboratoryjnych  55
3.2. Zakres badań laboratoryjnych właściwości technologicznych świeżych i stwardniałych zaczynów cementowych  56
3.2.1. Badania parametrów świeżych zaczynów uszczelniających  56
3.2.1.1. Pomiar gęstości zaczynu uszczelniającego  57
3.2.1.2. Pomiar rozlewności zaczynu uszczelniającego  58
3.2.1.3. Pomiar parametrów reologicznych  59
3.2.1.4. Pomiar odstoju  61
3.2.1.5. Stabilność sedymentacyjna  62
3.2.1.6. Filtracja zaczynu uszczelniającego  62
3.2.1.7. Czas gęstnienia (przetłaczalności, konsystencji)  65
3.2.1.8. Statyczna wytrzymałość strukturalna zaczynu cementowego  67
3.2.1.9. Pomiar czasu wiązania  68
3.2.2. Badania parametrów stwardniałych zaczynów uszczelniających  68
3.2.2.1. Wytrzymałość mechaniczna  68
3.2.2.2. Przyczepności kamienia cementowego  69
3.2.2.3. Przepuszczalność  71
3.2.3. Badania kinetyki hydratacji, składu fazowego oraz mikrostruktury stwardniałych zaczynów uszczelniających  72
3.2.3.1. Mikrokalorymetria  73
3.2.3.2. XRD – dyfrakcja rentgenowska  73
3.2.3.3. Analiza termiczna  74
3.2.3.4. Skaningowa mikroskopia elektronowa  74
3.2.3.5. Porozymetria rtęciowa  75
4. Wyniki badań laboratoryjnych zaczynów cementowych zastosowanych podczas uszczelniania kolumn rur okładzinowych w basenie pomorskim  77
4.1. Wyniki badań parametrów technologicznych świeżych zaczynów cementowych  79
4.1.1. Wyniki badań parametrów reologicznych świeżych zaczynów cementowych  83
4.1.2. Wyniki badań statycznej wytrzymałości strukturalnej zaczynów cementowych  88
4.1.3. Wyniki pomiarów i przebieg czasu gęstnienia zaczynów uszczelniających  91
4.2. Omówienie wyników badań laboratoryjnych świeżych zaczynów uszczelniających  94
4.2.1. Wnioski z wyników badań dotyczących świeżych zaczynów cementowych z rejonu basenu pomorskiego  96
4.3. Badania kinetyki hydratacji, składu fazowego stwardniałych zaczynów oraz mikrostruktury stwardniałego materiału  98
4.3.1. Badania kinetyki hydratacji  98
4.4. Badania składu fazowego  106
4.4.1. Badania XRD (dyfrakcja rentgenowska)  106
4.4.2. Badania DTA/TG/MS (badań składu fazowego metodą analizy termicznej)  113
4.5. Badania mikrostruktury  126
4.5.1. Morfologia faz – badania SEM  126
4.5.2. Badania BM SEM  137
4.6. Omówienie wyników badań składu fazowego i mikrostruktury stwardniałych zaczynów  144 
4.7. Parametry stwardniałych zaczynów uszczelniających  145
4.7.1. Parametry wytrzymałościowe stwardniałych zaczynów uszczelniających  145
4.7.2. Przyczepność stwardniałych zaczynów uszczelniających do rury stalowej  146
4.7.3. Przepuszczalność stwardniałych zaczynów uszczelniających  147
4.8. Omówienie uzyskanych wyników dotyczących stwardniałych zaczynów uszczelniających  148
5. Opracowanie nowych receptur zaczynów cementowych do aplikacji podczas cementowania kolumn rur okładzinowych w otworach wierconych w celu poszukiwania gazu z łupków w basenie pomorskim  149
5.1. Charakterystyka materiałów stosowanych do sporządzania zaczynów cementowych  150
5.1.1. Cement  150
5.1.2. Mielony granulowany żużel wielkopiecowy  151
5.1.3. Popiół lotny krzemionkowy  153
5.1.4. Popiół lotny z fluidalnego spalania węgla kamiennego  155
5.1.5. Pył krzemionkowy  156
5.1.6. Mikrosilika  157
5.2. Badania laboratoryjne parametrów technologicznych zaczynów z wytypowanymi dodatkami modyfikującymi ich właściwości  159
5.3. Charakterystyka zmodyfikowanych stwardniałych zaczynów zawierających dodatki mineralne  165
5.4. Analiza wyników  196
5.5. Podsumowanie informacji dotyczących zmodyfikowanych zaczynów zawierających dodatki mineralne  205
6. Receptury zaczynów cementowych do cementowania rur okładzinowych w otworach wierconych w celu poszukiwania gazu z łupków w basenie pomorskim  206
7. Wnioski  219
Literatura  225

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl