Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza okładka na fioletowym tle
Sterowanie i modelowanie przekształtników energoelektronicznych w układach FPGA
Ćwiczenia laboratoryjne

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Elektronika
ISBN
978-83-7464-365-5
ISSN
0239-6114
Typ publikacji
skrypt
Format
B5
Liczba stron
169
Rok wydania
2011
Wydanie
1
Spis treści

1. Wstęp  9
2. Ćwiczenia laboratoryjne  12
2.1. Środowisko projektowania Quartus II dla układów FPGA Altera  12
2.1.1. Cel ćwiczenia  12
2.1.2. Wprowadzenie  12
2.1.3. Przebieg ćwiczenia  13
2.1.3.1. Utworzenie projektu w Quartus II z edycją algorytmu w edytorze graficznym  13
2.1.3.2. Wstępne ustawienia parametrów: rodzaj układu  15
2.1.3.3. Kompilacja i ustawienia parametrów kompilacji, symulacji i fittera  15
2.1.3.4. Symulacja  16
2.1.3.5. Symulacja sygnału taktującego  17
2.1.3.6. Użycie i konfigurowanie funkcji LPM  18
2.1.3.7. Analiza raportu kompilacji  19
2.1.3.8. Optymalizacja procesu projektowego i działania układu: Tools/Advisors (Power, Resource i Timing Optimization Advisor)  19
2.1.3.9. Analiza narzędzi wizualizacji interpretacji algorytmu w FPGA: Tools/Netlist Viewers oraz RTL, State Machine i Technology Map Viewer  19
2.1.3.10. Analiza narzędzi podglądu zasobów FPGA  20
2.1.3.11. Zajęcia własne  20
2.1.4. Podsumowanie  20
2.2. Język opisu sprzętu VHDL  21
2.2.1. Cel ćwiczenia  21
2.2.2. Wprowadzenie  21
2.2.3. Przebieg ćwiczenia  21
2.2.3.1. Utworzenie jednostek VHDL w programie QUARTUS II  21
2.2.3.2. Zawartość pliku VHDL  23
2.2.3.3. Definicja multipleksera  24
2.2.3.4. Zadanie do samodzielnego rozwiązania  24 
2.2.3.5. Mapowanie portów I/O jednostki VHDL  25
2.2.3.6. Zadanie: wykonać multiplekser pięć wejść do jednego wyjścia  26
2.2.3.7. Zadanie do wykonania  27
2.3. Sterowanie wyświetlaczem LED w języku VHDL  28
2.3.1. Cel ćwiczenia  28
2.3.2. Wprowadzenie  28
2.3.3. Przebieg ćwiczenia  28
2.3.3.1. Wykonanie dekodera binarnego dla wyświetlacza LED  28
2.3.3.2. Funkcje narzędzia Assignment Editor dla portów I/O oraz programowania układu FPGA  29
2.3.3.3. Zadanie do wykonania  30
2.3.3.4. Podsumowanie  32
2.4. Realizacja algorytmów sekwencyjnych przy użyciu edytora grafów stanów maszynowych w Quartus II  33
2.4.1. Cel ćwiczenia  33
2.4.2. Wprowadzenie  33
2.4.3. Przebieg ćwiczenia  33
2.4.3.1. Graficzna realizacja algorytmu sekwencyjnego w edytorze grafów stanów maszynowych pakietu Quartus II  33
2.4.3.2. Generowanie kodu VHLD na podstawie graficznego projektu algorytmu  37
2.4.3.3. Weryfikacja symulacyjna działania realizowanego algorytmu 38 2.5. Debugowanie i kontrola projektu FPGA w programie Quartus II  40
2.5.1. Cel ćwiczenia  40
2.5.2. Wprowadzenie  40
2.5.3. Przebieg ćwiczenia  41
2.5.3.1. Programowanie układu FPGA w pakiecie Quartus II  41
2.5.3.2. Debugowanie układu FPGA Altera z użyciem narzędzia SignalTap II Logic Analyzer  42
2.5.3.3. Konfigurowanie wyzwalania podstawowego  45
2.5.3.4. Wyzwalanie wielopoziomowe  45
2.5.3.5. Edycja zaawansowanych funkcji wyzwalania  45
2.5.3.6. Debugowanie układu FPGA Altera z wykorzystaniem narzędzia In-System Memory Content Editor  46
2.5.3.7. Funkcja Simulation Debug dla edytora przebiegów symulacyjnych w Quartus II  46
2.6. Realizacja algorytmów sekwencyjnych z wykorzystaniem języka VHDL  48
2.6.1. Cel ćwiczenia  48
2.6.2. Wprowadzenie  48
2.6.2.1. Składnia process i kodowanie działania układu  48
2.6.2.2. Zmienne i sygnały  49 
2.6.2.3. Biblioteki, funkcje arytmetyczne i funkcje konwersji typów w VHDL  50
2.6.3. Przebieg ćwiczenia  51
2.6.3.1. Utworzenie projektu, ustawienie parametrów syntezy i kompilacji oraz utworzenie pliku edycji graficznej  51
2.6.3.2. Realizacja przerzutnika typu D w języku VHDL  51
2.6.3.3. Realizacja licznika (z komparacją) w języku VHDL  52
2.6.3.4. Zmienne i sygnały  52
2.6.3.5. Przykład problemów syntezy wyrażeń warunkowych  53
2.7. Implementacja generatora PWM w układach cyfrowych  55
2.7.1. Cel ćwiczenia  55
2.7.2. Wprowadzenie  55
2.7.3. Przebieg ćwiczenia  57
2.8. Język opisu sprzętu VHDL. Sterowanie przekształtników energoelektronicznych DC-DC  62
2.8.1. Wprowadzenie – jednofazowy przekształtnik DC-DC  62
2.8.2. Zadanie do wykonania  63
2.8.3. Dwupulsowy przekształtnik DC-DC  64
2.8.4. Zadanie do wykonania  65
2.9. Język opisu sprzętu VHDL. Sterowanie impulsowego prostownika jednofazowego o podwyższonym współczynniku mocy  67
2.9.1. Cel ćwiczenia  67
2.9.2. Wprowadzenie – jednofazowy prostownik o podwyższonym współczynniku mocy, podnoszący napięcie  67
2.9.3. Układ regulacji przekształtnika  69
2.9.4. Realizacja przekształtnika z zastosowaniem układu fpga  70
2.9.5. Zadanie do wykonania  72
2.10. Generowanie sygnałów sterujących dla falowników w układach FPGA  73
2.10.1. Cel ćwiczenia  73
2.10.2. Wprowadzenie  73
2.11. Realizacja i weryfikacja regulatorów dyskretnych w układach FPGA  77
2.11.1. Cel ćwiczenia  77
2.11.2. Wprowadzenie  77
2.11.2.1. System ciągły  77
2.11.2.2. Systemy sterowania dyskretnego  78
Próbkowanie sygnału i przekształcenie Z  79
2.11.2.3. Dyskretyzacja członu całkującego i różniczkującego  80
2.11.2.4. Cyfrowa realizacja struktury równoległej regulatora PID  82
2.11.2.5. Cyfrowa realizacja struktury regulatora PID na podstawie dyskretyzacji równania przyrostu wyjścia regulatora  84
2.11.2.6. Realizacja FPGA regulatora PID  86
2.11.3. Przebieg ćwiczenia  86
2.11.3.1. Wybór pola operacyjnego i formatu obliczeniowego  87 
2.11.3.2. Realizacja zadawania sygnału wejściowego  87
2.11.3.3. Projekt dyskretnego regulatora PI zrealizowanego w układzie FPGA  89
2.11.3.4. Realizacja cyfrowego modelu obciążenia rl w układzie FPGA  90
2.11.3.5. Analiza zamkniętego układu regulacji w układzie FPGA  92
2.12. Podstawy sterowania z wykorzystaniem transformacji sygnałów z systemów trójfazowych do dwuwymiarowych układów współrzędnych αβ lub dq  94 2.12.1. Cel ćwiczenia  94
2.12.2. Wprowadzenie  94
2.12.2.1. Transformacja wielkości fazowych do układu dwuwymiarowego  94
2.12.2.2. Wektor opisany w nieruchomym układzie współrzędnych αβ  95
2.12.2.3. Wektor opisany w wirujących układach współrzędnych (dq)  96
2.12.3. Przebieg ćwiczenia  98
2.12.3.1. Przygotowanie sygnałów testowych dla sprawdzenia poprawności przekształceń  98
2.12.3.2. Wyliczenie przekształceń sygnałów  99
2.13. Modulacja szerokości impulsów reprezentowanych w stacjonarnym układzie Współrzędnych αβ  100
2.13.1. Cel ćwiczenia  100
2.13.2. Wprowadzenie  100
2.13.3. Przebieg ćwiczenia  103
2.13.3.1. Zadanie do wykonania  104
2.14. Realizacja modelu trójfazowego mostka tyrystorowego w układzie FPGA oraz badanie własności modelu  105
2.14.1. Cel ćwiczenia  105
2.14.2. Wprowadzenie – model FPGA trójfazowego prostownika tyrystorowego  105
2.14.3. Komutacja  109
2.14.4. Przebieg ćwiczenia  110
2.15. Sprzętowa realizacja analizy widmowej w układzie FPGA  112
2.15.1. Cel ćwiczenia  112
2.15.2. Wprowadzenie – własności funkcji Walsha dla analizy widmowej  112
2.15.3. Przebieg ćwiczenia  116
2.15.3.1. Przygotowanie danych do analizy  116
2.15.3.2. Realizacja generatora Walsha  117
2.15.3.3. Wyliczenie współczynników Walsha sygnału  118
2.15.3.4. Konwersja współczynników Walsha na współczynniki Fouriera  119
2.16. Implementacja modelu trójkomórkowego przekształtnika energoelektronicznego w układzie FPGA  120
2.16.1. Cel ćwiczenia  120
2.16.2. Wprowadzenie  120
2.16.2.1. Model matematyczny układu przekształtnika wielokomórkowego DC – DC  121
2.16.3. Przebieg ćwiczenia 125
2.16.4. Zadanie do wykonania  126
2.17. Weryfikacja algorytmów FPGA dla zamkniętego układu regulacji jednofazowego falownika napięcia zaimplementowanego w systemie fotowoltaicznym dołączonym do sieci elektroenergetycznej  127
2.17.1. Cel ćwiczenia  127
2.17.2. Wprowadzenie  127
2.18. Implementacja procesorów SOFT CORE w układzie FPGA  132
2.18.1. Cel ćwiczenia  132
2.18.2. Wprowadzenie  132
2.18.3. Przebieg ćwiczenia  132
2.18.4. Zadania do wykonania  146
2.19. Podstawy programowania w języku C w środowisku NIOS II IDE (Integrated Development Environment)  147
2.19.1. Cel ćwiczenia  147
2.19.2. Wprowadzenie  147
2.19.3. Przebieg ćwiczenia  147
2.19.4. Zadania do wykonania  147
2.20. Obsługa peryferiów procesora NIOS II  150
2.20.1. Cel ćwiczenia  150
2.20.2. Przebieg ćwiczenia  150
2.20.3. Zadanie do wykonania  152
2.20.4. Odczyt danych z magistrali układu FPGA  152
2.20.5. Przerwanie wyzwalane zmianą stanu klawisza – przykładowy program  152
2.20.6. Przerwanie od timera  155
2.20.7. Zadania do wykonania  156
3. Dodatki  157
3.1. Przypisanie pinów układu FPGA (typu EP2C35F672C6) do elementów zewnętrznych (assigment)  157
4. Zakończenie  169
5. Literatura  170

Spis treści
Niski stan magazynowy
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl