Przejdź do treści

Banery wysuwane

na kremowym tle w okrągłych kadrach zdjęcia różnych sposobów użytkowania kopoalń
Analiza i ocena możliwości zagospodarowania poprzemysłowych obiektów krajowego górnictwa podziemnego (POGP)

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Górnictwo
ISBN
978-83-7464-906-3
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
108
Rok wydania
2017
Opis

Celem pracy było przeprowadzenie analizy obecnej sytuacji krajowych postindustrialnych obiektów górnictwa podziemnego (POGP), w kontekście najlepszych rozwiązań problematyki POGP jednych z najważniejszych krajów górniczych Unii Europejskiej (Niemcy, Wielka Brytania, Austria) oraz wykazanie, iż adaptacja POGP do pełnienia innych funkcji jest zasadna. W pracy wskazano 16 możliwych sposobów adaptacji POGP. Analiza na podstawie badań in situ prowadzonych w kraju i za granicą pozwoliła na wyłonienie najważniejszych czynników mających wpływ na poszczególne sposoby adaptacji. Czynniki te przyporządkowano do składowych analizy SWOT, tj. mocnych (S) i słabych stron (W), szans (O) i zagrożeń (T). Kolejno wyznaczono lokalne i globalne wektory priorytetów S, W, O, T. Na podstawie globalnych priorytetów wyliczono wskaźniki prawdopodobieństwa sukcesu strategicznego (PSS), które potwierdziły założenia przyjęte w tezie. Wnikliwa analiza i ocena aspektów poszczególnych sposobów adaptacji krajowych POGP w kontekście rozwiązań zastosowanych w wybranych krajach UE ukazała możliwe kierunki działań odnośnie do przedsięwzięć, jakie należy podjąć względem krajowych POGP. Wykazano również, że możliwe jest pełne, świadome wykorzystanie walorów poznawczych, leczniczych, przestrzennych, energetycznych poszczególnych POGP. Możliwe również jest tworzenie skutecznych planów strategicznych dla nowych inwestycji związanych z adaptacją POGP, a także podniesienie rentowności przedsięwzięć już funkcjonujących.

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl