Przejdź do treści

Banery wysuwane

Na okładce nowoczesny biurowiec
Functioning and development of enterprises
Contemporary challenges

Autor
redaktor
redaktor
Kategoria produktu
Nauki ekonomiczne » Nauki o zarządzaniu
ISBN
978-83-66364-36-3
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Liczba stron
148
Rok wydania
2019
Opis

The process of globalization and changes in the conditions of management and competition entailed the necessity to change the functioning of enterprises. The ability to adapt to the environment and the requirements of market economy determine the effects of operational activities and development opportunities for each enterprise. The adaptation of companies to a changing environment manifests itself through the implementation of various innovative and restructuring projects. On the one hand, the market economy creates specific conditions for the enterprise, thanks to which it can achieve its goals, on the other hand, it sets requirements to ensure a relative stability of its existence and development opportunities. Development in general is understood as a process of changes occurring over time. In the case of an enterprise, it may concern either part or the entire enterprise, and refer to all areas, i.e. goals, structure, technology, as well as the human resources. Enterprise development in practice, therefore, means: introducing new elements into the enterprise system, improving the quality of existing elements in the systems and changing systems structures. Development is primarily a qualitative phenomenon of introducing innovations (product, process, structural ones as well as innovations in the organizational and management fields). The necessity of enterprise development results from constant changes in the environment and in order to adapt to them one should constantly make changes in the enterprise, i.e. develop it. An enterprise wanting to define an effective strategy for its development must take into account many different factors coming from outside and inside the organization. Thus, this publication covers various issues related to the selected aspects of the functioning and development of enterprise, including: implementation of innovative activities, improvement of the efficiency of selected business processes, application of IT systems to knowledge dissemination processes, digital transformation, project management, corporate social responsibility (CSR), and finally contemporary employee motivation, with particular emphasis on employees of the SME sector. The monograph consists of 16 chapters devoted to the above‑mentioned issues.


Proces globalizacji oraz zmiany warunków gospodarowania i konkurencji pociągnęły za sobą konieczność zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Umiejętność dostosowania się do otoczenia oraz wymogi gospodarki rynkowej determinują efekty działań operacyjnych i możliwości rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Adaptacja przedsiębiorstw do zmieniającego się otoczenia przejawia się poprzez realizację różnych przedsięwzięć innowacyjnych i restrukturyzacyjnych. Gospodarka rynkowa z jednej strony stwarza określone warunki dla przedsiębiorstwa, dzięki którym może ono realizować swoje cele, z drugiej zaś stawia wymagania zapewniające względną stabilność jego bytu i możliwości rozwojowych. Rozwój w ogólności rozumiany jest jako proces zmian zachodzących w czasie. W przypadku przedsiębiorstwa może on dotyczyć części lub całego przedsiębiorstwa i odnosić się do wszystkich obszarów, tj. celów, struktury, technologii, a także zasobów ludzkich. Rozwój przedsiębiorstwa w praktyce oznacza więc: wprowadzanie nowych elementów do systemu przedsiębiorstwa, poprawę jakości istniejących elementów w systemach oraz zmianę struktur systemów. Rozwój to przede wszystkim jakościowe zjawisko wprowadzania innowacji (produktowych, procesowych, strukturalnych, a także innowacji w sferze organizacji i zarządzania). Konieczność rozwoju przedsiębiorstwa wynika z ciągłych zmian w otoczeniu i aby się do nich dostosować należy stale dokonywać zmian w przedsiębiorstwie, czyli je rozwijać. Przedsiębiorstwo chcąc określić skuteczną strategię swojego rozwoju musi wziąć pod uwagę wiele różnych czynników pochodzących z zewnątrz i wewnątrz organizacji. W niniejszej publikacji poruszono zatem różnorodne zagadnienia związane z wybranymi aspektami funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, w tym: wdrażanie działań innowacyjnych, poprawa efektywności wybranych procesów biznesowych, zastosowanie systemów informatycznych do procesów upowszechniania wiedzy, transformacja cyfrowa, zarządzanie projektami, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), czy wreszcie współczesne motywowanie pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników sektora MSP. Monografia składa się z 16 rozdziałów poświęconych wyżej wymienionym zagadnieniom.

Spis treści

Preface  5
Chapter 1. Entrepreneurial Orientation:
is It Subjective Belief, or Objective Behaviour, or Both?  9
Mateusz Codogni, Joanna Duda, Rafał Kusa

Chapter 2. Using the Concept of Open Innovation in Managing a Company’s Core Competencies  19
Zygmunt Waśkowski, Anna Jasiulewicz

Chapter 3. Use of Google’s Ecosystem to Improve Efficiency of Selected Business Processes  29
Katarzyna Ragin‑Skorecka, Filip Nowak

Chapter 4. Beginning of Digital Transformation in Service Company Through Implementation of Lead Method – Case Study Analysis  37
Mirosław Moroz, Konrad Piechota

Chapter 5. The Use of IT Systems in Processes of Knowledge Diffusion within an Organization  43
Iwona Gawron, Sławomir Ziółkowski

Chapter 6. Adoption of Project Management Methodologies in Polish IT Companies  49
Jerzy Duda, Radosław Puka, Anna Puka

Chapter 7. Nonlinear Hicks Model with Cubic Investment Function  55
Robert Kruszewski

Chapter 8. Impact of Fiscal Instruments on Investments of Industrial Enterprises in Poland  63
Robert Lisowski, Maciej Woźniak, Tomasz Wójtowicz

Chapter 9. Investments and Development of Polish SMEs  71
Agnieszka Peszko

Chapter 10. Foreign Direct Investment in Innovative Sectors in Poland  83
Katarzyna Żak

Chapter 11. Competitiveness of New Member States of European Union in Foreign Trade in Agri-Food Products   91
Anna Budzyńska, Anna Nowak

Chapter 12. Opportunity Perception and Entrepreneurs’ Motivation in SME Context  101
Rafał Kusa

Chapter 13. Contemporary Trends in Motivating Employees  109
Zofia Wyszkowska

Chapter 14. Competitiveness Factors of Large Enterprises in Polish Economy  115
Joanna Duda, Anna Wolak‑Tuzimek

Chapter 15. Corporate Social Responsibility as Factor of Enterprise Competitiveness  131
Anna Wolak‑Tuzimek, Weronika Tuzimek

Chapter 16. Approach to Development of Enterprise in Changeable Environment  141
Henryk Dźwigoł

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl