Przejdź do treści

Banery wysuwane

Abstrakcyjna okładka w kilku odcieniach niebieskiego
Technologia cieczy wiertniczych

Dyscyplina
nauki techniczne » wiertnictwo
Kategoria
przecena
ISBN
978-83-66016-29-3
Typ publikacji
podręcznik
Format
B5
Oprawa
twarda
Liczba stron
300
Rok wydania
2018
Opis

Zasadniczym celem autorów podręcznika jest przedstawienie problematyki dotyczącej projektowania: parametrów technologicznych niektórych cieczy wiertniczych, reometrii cieczy wiertniczych, oporów przepływu cieczy wiertniczych opisywanych różnymi modelami reologicznymi oraz hydraulicznych parametrów technologii wiercenia.
Z powodu obszerności omawianej problematyki zagadnienia ujęte w podręczniku podzielono na dziesięć rozdziałów, z których każdy może stanowić merytorycznie odrębną część i może być analizowany oddzielnie. Cechą wspólną opracowanych rozdziałów jest teoretyczny opis przedmiotowej problematyki i inżynierski zapis omawianych zagadnień. Każdy zamieszczony w podręczniku przykład ma projektowy zapis rozwiązania, na który składają się: wzory, algorytmy obliczeniowe, tabele, rysunki oraz uzyskane wyniki z obliczeń. Na końcu każdego z rozdziałów zamieszczono wykaz literatury.
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH i obejmuje wiedzę z zakresu następujących przedmiotów: wiertnictwo, technologia płynów wiertniczych, płyny wiertnicze, technologia zaczynów uszczelniających, technologia uszczelniania górotworu, projektowanie otworów wiertniczych i optymalizacja procesów wiercenia. Może być również przydatny studentom wydziałów geologicznych i górniczych, w których programie studiów znajduje się przedmiot wiertnictwo, a także dla szeroko rozumianej kadry inżynieryjnej zajmującej się poszukiwaniem i udostępnianiem złóż ropy naftowej, gazu ziemnego oraz energii geotermalnej.

Spis treści

1. Wstęp  7
2. Technologiczne parametry płuczek wiertniczych  10
Literatura  50
3. Technologiczne parametry zaczynów uszczelniających  52
Literatura  86
4. Ciecze przemywające stosowane w procesie cementowania kolumn rur okładzinowych w otworach wiertniczych  89
Literatura  99
5. Reologia cieczy wiertniczych  101
Literatura  145
6. Opory przepływu cieczy newtonowskich  148
6.1. Przepływ cieczy newtonowskich w rurach  148
6.2. Przepływ cieczy newtonowskich w przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego  155
6.3. Opory przepływu płuczki w dyszach świdra i w otworze  172
Literatura  183
7. Opory przepływu cieczy binghamowskich  185
Literatura  212
8. Opory przepływu uogólnionych cieczy newtonowskich  214
Literatura  229
9. Ograniczenia w optymalizacji hydraulicznych parametrów technologii wiercenia otworów świdrami dyszowymi  231
9.1. Ocena efektywności oczyszczania dna otworu ze zwiercin  238
9.2. Warunki wynoszenia zwiercin z dna otworu na powierzchnię  240
Literatura  261
10. Kryteria optymalizacji hydraulicznych parametrów technologii wiercenia świdrami dyszowymi  263
10.1. Kryterium maksymalnej prędkości wypływu płuczki z dysz świdra  263
10.2. Kryterium maksymalnej mocy hydraulicznej płuczki w dyszach świdra  274
10.3. Kryterium maksymalnego parcia dynamicznego płuczki w dyszach świdra  283
10.4. Kryterium maksymalnej prędkości wiercenia  294
Literatura  299

Spis treści
Cena
15,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl