Przejdź do treści

Banery wysuwane

Na czerwonym tle zdjęcie hali laboratorium wysokich napięć
Technika wysokich napięć

Dyscyplina
nauki techniczne » elektrotechnika
ISBN
978-83-7464-925-4
Typ publikacji
podręcznik
Format
B5
Oprawa
twarda
Liczba stron
328
Rok wydania
2017
Wydanie
1
Opis

Technika wysokich napięć jest dziedziną prac badawczych odgrywających zasadniczą rolę we wszystkich działach elektrotechniki: w wytwarzaniu, przesyłaniu i rozdziale energii elektrycznej. Podręcznik w części teoretycznej zawiera zbiór zagadnień z problematyki wysokonapięciowej skorelowanej z programi zajęć dydaktycznych w Laboratorium Wysokich Napięć Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W części eksperymentalnej znajdują się zalecenia co do sposobu wykonywania badań podczas zajęć laboratoryjnych, opracowania wyników badań i sprawozdania z zajęć.

Spis treści

Wstęp  13
ROZDZIAŁ 1 Laboratorium Wysokich Napięć. Organizacja i zasady bezpiecznej pracy  17
1.1. Podstawy teoretyczne  18
1.1.1. Źródła wysokich napięć  18
1.1.2. Zasady bezpiecznej pracy  18
1.1.3. Zakłócenia elektromagnetyczne w polu probierczym  24
1.1.4. Izolacyjny sprzęt ochronny  25
1.1.5. Metodyka wykonywania pomiarów oraz ocena niepewności pomiaru  25
1.2. Część eksperymentalna  29
ROZDZIAŁ 2 Zespoły probiercze wysokich napięć przemiennych  33
2.1. Podstawy teoretyczne  34
2.1.1. Układy połączeń transformatorów probierczych  34
2.1.2. Moc znamionowa zespołów probierczych  37
2.1.3. Parametry znamionowe transformatorów probierczych  39
2.2. Część eksperymentalna  40
ROZDZIAŁ 3 Rezonansowe źródła wysokich napięć przemiennych  47
3.1. Podstawy teoretyczne  48
3.1.1. Rezonans w obwodach elektrycznych  48
3.1.2. Wykorzystanie zjawiska rezonansu w źródłach wysokiego napięcia przemiennego  53
3.2. Część eksperymentalna  55
ROZDZIAŁ 4 Wytwarzanie napięć udarowych  59
4.1. Podstawy teoretyczne  60
4.1.1. Charakterystyka napięć udarowych i ich parametrów  60
4.1.2. Schemat jednostopniowego generatora napięć udarowych  62
4.1.3. Schemat n-stopniowego generatora napięć udarowych  64
4.1.4. Wpływ warunków atmosferycznych na wynik pomiaru napięcia udarowego  66
4.2. Część eksperymentalna  68
ROZDZIAŁ 5 Modelowanie przebiegów napięć udarowych  75
5.1. Podstawy teoretyczne  76
5.1.1. Podstawowe rodzaje przepięć  76
5.1.2. Modelowanie napięć udarowych  77
5.2. Część eksperymentalna  81
ROZDZIAŁ 6 Wytwarzanie wysokich napięć stałych  85
6.1. Podstawy teoretyczne  86
6.1.1. Zakres badań układów izolacyjnych napięciem stałym  86
6.1.2. Elementy prostownicze  86
6.1.3. Podstawowy układ prostownikowy i parametry napięcia stałego  87
6.1.4. Układy powielające  89
6.1.5. Układy kaskadowe napięcia stałego  91
6.2. Część eksperymentalna  93
ROZDZIAŁ 7 Metody pomiaru wysokich napięć  97
7.1. Podstawy teoretyczne  98
7.1.1. Wymagania podstawowe  98
7.1.2. Metoda iskierników znormalizowanych  98
7.1.3. Wysokonapięciowy woltomierz elektrostatyczny  104
7.1.4. Metoda prostownikowa z kondensatorem szeregowym  105
7.1.5. Dzielniki napięcia  106
7.1.6. Przemysłowe dzielniki napięcia  107
7.1.7. Przekładniki napięciowe przemysłowe  108
7.2. Część eksperymentalna  110
7 ROZDZIAŁ 8 Modelowanie analogowe pól elektrycznych  119
8.1. Podstawy teoretyczne  120
8.1.1. Modelowanie zjawisk fizycznych  120
8.1.2. Podstawy metody modelowania analogowego pola elektrycznego  120
8.1.3. Charakterystyka układów izolacyjnych zastosowanych w badaniach metodą analogową  123
8.1.4. Modele analogowe układów izolacyjnych  128
8.2. Część eksperymentalna  132
ROZDZIAŁ 9 Projektowanie rozkładu pola elektrycznego w warstwowych układach izolacyjnych  135
9.1. Podstawy teoretyczne  136
9.1.1. Rozkład pola elektrycznego w warstwowym układzie izolacyjnym w polu elektrycznym jednostajnym  136
9.1.2. Warstwowy układ izolacyjny w polu elektrostatycznym  138
9.1.3. Warstwowy układ izolacyjny w stałym polu elektrycznym  139
9.1.4. Warstwowy układ izolacyjny w przemiennym polu elektrycznym ( f = 50 Hz)  140
9.1.5. Rozkład pola elektrycznego w warstwowym układzie izolacyjnym w polu niejednostajnym  140
9.1.6. Warunki wytrzymałości elektrycznej warstwowych układów izolacyjnych  142
9.1.7. Projektowanie rozkładu pola elektrycznego  143
9.2. Część eksperymentalna  145
ROZDZIAŁ 10 Wytrzymałość elektryczna materiałów izolacyjnych stałych  151
10.1. Podstawy teoretyczne  152
10.1.1. Zależność wytrzymałości elektrycznej od czasu działania napięcia  152
10.1.2. Charakterystyka mechanizmów przebicia dielektryków stałych  153
10.2. Część eksperymentalna  158 
ROZDZIAŁ 11 Wytrzymałość elektryczna dielektryków ciekłych  161
11.1. Podstawy teoretyczne  162
11.1.1. Rodzaje i właściwości olejów elektroizolacyjnych  162
11.1.2. Wytrzymałość elektryczna olejów izolacyjnych  163
11.1.3. Metoda pomiaru wytrzymałości elektrycznej olejów izolacyjnych  166
11.2. Część eksperymentalna 169
ROZDZIAŁ 12 Wytrzymałość elektryczna gazowych układów izolacyjnych  173
12.1. Podstawy teoretyczne  174
12.1.1. Rodzaje i formy wyładowań elektrycznych w powietrzu  174
12.1.2. Wytrzymałość elektryczna gazów elektroizolacyjnych  176
12.1.3. Rozkład pola elektrycznego w gazowych układach izolacyjnych  177
12.1.4. Gazowe układy izolacyjne z dielektrykiem stałym  179
12.2. Część eksperymentalna  181
ROZDZIAŁ 13 Wpływ ciśnienia na wytrzymałość elektryczną powietrza  185
13.1. Podstawy teoretyczne  186
13.1.1. Charakterystyka Paschena  186
13.1.2. Charakterystyczne zakresy krzywej Paschena  188
13.1.3. Współrzędne minimum charakterystyki Paschena  189
13.1.4. Wpływ temperatury  190
13.2. Część eksperymentalna  191
ROZDZIAŁ 14 Formy wyładowań elektrycznych w gazowych układach izolacyjnych  195
14.1. Podstawy teoretyczne  196
14.1.1. Stan elektryczny powietrza  196
14.1.2. Charakterystyka zależności gęstości prądu w powietrzu od natężenia pola elektrycznego 196
14.1.3. Podział podstawowy form wyładowań elektrycznych w powietrzu  199
14.1.4. Układy elektrod o polu elektrycznym niejednostajnym  200
14.1.5. Formy wyładowań elektrycznych w polu elektrycznym niejednostajnym  203
14.2. Część eksperymentalna  204 
ROZDZIAŁ 15 Wpływ ładunku przestrzennego na mechanizm wyładowań elektrycznych  209
15.1. Podstawy teoretyczne  210
15.1.1. Ładunek przestrzenny w polu elektrycznym jednostajnym  210
15.1.2. Ładunek przestrzenny w polu elektrycznym niejednostajnym  212
15.1.3. Przegrody izolacyjne w polu niejednostajnym  214
15.2. Część eksperymentalna  217
ROZDZIAŁ 16 Zjawisko ulotu elektrycznego w elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokiego napięcia   221
16.1. Podstawy teoretyczne  222
16.1.1. Ulot elektryczny  222
16.1.2. Ulot przy napięciu stałym i przemiennym  222
16.1.3. Formy wyładowań ulotowych  223
16.1.4. Układy modelowe elektrod w badaniach ulotu elektrycznego  224
16.1.5. Skutki ulotu w urządzeniach napowietrznych  225
16.1.6. Wzory doświadczalne do obliczenia napięcia początkowego ulotu i strat ulotowych  225
16.1.7. Przewody wiązkowe  227
16.2. Część eksperymentalna  229
ROZDZIAŁ 17 Wyładowania elektryczne powierzchniowe  233
17.1. Podstawy teoretyczne  234
17.1.1. Układy izolacyjne o polu elektrycznym niejednostajnym, charakteryzującym się przewagą składowej stycznej  234
17.1.2. Wyładowania ślizgowe  236
17.2. Część eksperymentalna  242
ROZDZIAŁ 18 Rozkład napięcia na łańcuchu izolatorów  247
18.1. Wprowadzenie  248
18.1.1. Charakterystyka izolatorów liniowych  248
18.1.2. Podstawowe rodzaje wyładowań na izolatorach i ich klasyfikacja  249
18.1.3. Rozkład napięcia na łańcuchu izolatorów kołpakowych  250
18.2. Część eksperymentalna  256
ROZDZIAŁ 19 Pole elektryczne pod liniami przesyłowymi wysokiego napięcia  261
19.1. Wprowadzenie  262
19.1.1. Podstawy teoretyczne obliczeń natężenia pola elektrycznego w otoczeniu napowietrznych linii elektroenergetycznych  262
19.1.2. Pomiary natężenia pola elektrycznego przemiennego  267
19.1.3. Rozkłady natężenia pola elektrycznego w otoczeniu elektroenergetycznych linii przesyłowych wysokich napięć  269
19.1.4. Zalecenia normalizacyjne dotyczące natężenia pola elektrycznego pod liniami przesyłowymi wysokich napięć  270
19.1.5. Metody ograniczania pola elektrycznego w otoczeniu linii przesyłowych  270
19.2. Część eksperymentalna  271
ROZDZIAŁ 20 Pole magnetyczne pod liniami przesyłowymi wysokiego napięcia  277
20.1. Wprowadzenie  278
20.1.1. Podstawy teoretyczne obliczeń pola magnetycznego  278
20.1.2. Pomiary pola magnetycznego przemiennego i stałego  282
20.1.3. Rozkłady natężeń pola magnetycznego w otoczeniu linii napowietrznych  284
20.2. Część eksperymentalna  287
ROZDZIAŁ 21 Metody ograniczania pola magnetycznego pod liniami przesyłowymi wysokiego napięcia  293
21.1. Podstawy teoretyczne  294
21.1.1. Znajomość problematyki pola elektromagnetycznego w społeczeństwie  294
21.1.2. Zalecenia normalizacyjne dotyczące pola magnetycznego pod liniami przesyłowymi  294
21.1.3. Metody zmniejszania natężenia pola magnetycznego w otoczeniu linii  295
21.1.4. Ograniczanie pola magnetycznego przez zastosowanie pętli ekranujących  296
21.1.5. Obliczenie rozkładu natężenia pola magnetycznego pod linią napowietrzną z pętlą ekranującą  298
21.2. Część eksperymentalna  300
ROZDZIAŁ 22 Modelowanie strefy osłonowej instalacji odgromowej  305
22.1. Podstawy teoretyczne  306
22.1.1. Strefa osłonowa  306
22.1.2. Koncepcje kształtu strefy osłonowej  307
22.1.3. Odległość decyzji pioruna Rd  308
22.1.4. Metoda graficzna wyznaczania strefy osłonowej  309
22.1.5. Poziomy ochrony odgromowej  310
22.1.6. Metoda toczącej się kuli  310
22.1.7. Model zależności geometrycznych strefy osłonowej  311
22.2. Część eksperymentalna  314
Literatura przedmiotu  317
Spis norm  321
Spis skrótów  323
Spis oznaczeń  325

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl