Przejdź do treści

Banery wysuwane

Spadające krople wody w dużym przybliżeniu
Lotne organiczne produkty uboczne chlorowania w wodzie z krakowskich systemów dystrybucji

Dyscyplina
nauki techniczne » ochrona środowiska
ISBN
978-83-7464-745-8
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
106
Rok wydania
2015
Wydanie
1
Opis

Celem niniejszego opracowania jest określenie dynamiki tworzenia się lotnych halogenowych produktów ubocznych dezynfekcji w systemach dystrybucji wody. Przeprowadzono badania nad potencjałem tworzenia się całej gamy lotnych organicznych produktów ubocznych dezynfekcji wody. Do badań wytypowano dwa krakowskie systemy dystrybucji wody: pierwszy zaopatrywany w wodę przez Zakład Uzdatniania Wody (ZUW) Raba, a drugi - ZUW Bielany. Otrzymane wyniki badań wody posłużyły do statystycznego ustalenia zależności opisujących dynamikę tworzenia się poszczególnych grup organicznych produktów ubocznych chlorowania.

Spis treści

Spis skrótów  7
Wprowadzenie  9
1. Problematyka lotnych produktów ubocznych chlorowania wody  11
1.1. Występowanie  11
1.1.1. Trihalogenometany  14
1.1.2. Halogenoacetonitryle  14
1.1.3. Halogenoketony  16
1.1.4. Wodzian chloralu  16
1.1.5. Chloropikryna  17
1.2. Toksyczność  18
1.2.1. Trihalogenometany  19
1.2.2. Halogenoacetonitryle  20
1.2.3. Halogenoketony  20
1.2.4. Wodzian chloralu  21
1.2.5. Chloropikryna  21
1.3. Najwyższe dopuszczalne stężenia  22
1.4. Czynniki wpływające na powstawanie produktów ubocznych chlorowania  23
1.4.1. Prekursory organiczne  23
1.4.1.1. Charakterystyka ilościowo-jakościowa naturalnej materii organicznej  23
1.4.1.2. Naturalna materia organiczna zawierająca azot  24
1.4.1.3. Identyfikacja prekursorów tworzenia się produktów ubocznych chlorowania  25
1.4.2. Inne czynniki  27
1.4.2.1. Czas kontaktu  28
1.4.2.2. Odczyn  29
1.4.2.3. Temperatura  29
1.4.2.4. Dawka chloru  30
1.4.2.5. Stężenie bromków  30
1.5. Modele matematyczne do prognozowania zawartości produktów ubocznych w systemach dystrybucji wody  31 
2. Badania w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych nad dynamiką powstawania produktów ubocznych  35
2.1. Wprowadzenie  35
2.2. Metodyka badań  35
2.2.1. Próbki wody  35
2.2.1.1. Zakład Uzdatniania Wody Raba  35
2.2.1.2. Zakład Uzdatniania Wody Bielany  37
2.2.2. Procedura prowadzenia eksperymentu  37
2.2.3. Metody analityczne  38
2.3. Wyniki badań  39
2.3.1. Jakość wody surowej  39
2.3.2. Potencjał tworzenia się produktów ubocznych chlorowania  39
2.4. Omówienie wyników  46
2.4.1. Dynamika powstawania trihalogenometanów  46
2.4.1.1. Wpływ czasu kontaktu, pH i temperatury  46
2.4.1.2. Wpływ dawki chloru  50
2.4.2. Dynamika powstawania halogenoacetonitryli  52
2.4.2.1. Wpływ czasu kontaktu, pH i temperatury  52
2.4.2.2. Wpływ dawki chloru  55
2.4.3. Dynamika powstawania halogenoketonów  56
2.4.3.1. Wpływ czasu kontaktu, pH i temperatury  56
2.4.3.2. Wpływ dawki chloru  58
2.4.4. Dynamika powstawania wodzianu chloralu  59
2.4.4.1. Wpływ czasu kontaktu, pH i temperatury  59
2.4.4.2. Wpływ dawki chloru  60
2.4.5. Dynamika powstawania chloropikryny  61
2.4.5.1. Wpływ czasu kontaktu, pH i temperatury  61
2.4.5.2. Wpływ dawki chloru  62
2.5. Wnioski  62
3. Badania nad zawartością produktów ubocznych chlorowania w krakowskich systemach dystrybucji wody  64
3.1. Wprowadzenie  64
3.2. Obszar badań  64
3.3. Metodyka badań  66
3.3.1. Pobór próbek wody  66
3.3.2. Metody analityczne  66
3.4. Wyniki i dyskusja  66
3.4.1. Zawartość poszczególnych grup produktów ubocznych  68
3.4.2. Udział poszczególnych związków w grupach produktów ubocznych chlorowania  73
3.4.2.1. Trihalogenometany 73
3.4.2.2. Halogenoacetonitryle  74
3.4.2.3. Halogenoketony  75
3.4.3. Sezonowe zmiany zawartości produktów ubocznych w wodzie z systemów dystrybucji  76
3.4.3.1. Trihalogenometany  77
3.4.3.2. Halogenoacetonitryle  79
3.4.3.3. Halogenoketony  80
3.4.3.4. Wodzian chloralu  81
3.4.3.5. Chloropikryna  82
3.5. Wnioski  83
4. Opracowanie zależności opisujących dynamikę powstawania produktów ubocznych chlorowania w krakowskich systemach dystrybucji  85
4.1. Korelacje pomiędzy produktami ubocznymi chlorowania  85
4.1.1. Opis zastosowanych analiz statystycznych  85
4.1.2. Wyniki i dyskusja  85
4.2. Wpływ jakości wody surowej i warunków w systemach dystrybucji  89
4.2.1. Opis zastosowanych analiz statystycznych  89
4.2.2. Wyniki i dyskusja  90
4.3. Modele opisujące dynamikę powstawania produktów ubocznych chlorowania  93
4.3.1. Opis zastosowanych analiz statystycznych  93
4.3.2. Wyniki analizy regresyjnej  94
4.4. Wnioski  97
5. Podsumowanie  99
Bibliografia  103

Spis treści
Cena
15,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl