Przejdź do treści

Banery wysuwane

KULTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY
KULTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY

Kategoria produktu
Nauki humanistyczne » Pedagogika
ISBN
978-83-7464-201-9
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
264
Rok wydania
2009
Wydanie
1
Spis treści


WSTĘP  11
WPROWADZENIE DO TEMATU KULTURY SZKO£Y
Regina Borowik, Barbara Borowik, Sophie Laird
KULTURA ORGANIZACYJNA W KONTEKŒCIE FUNKCJI EDUKACYJNEJ SZKO£Y WYŻSZEJ   21
Marek Mariusz Tytko
ISTOTA KULTURY UNIWERSYTETU 33
Józef KuŸma
KULTURA SZKOŁY W SZERSZYM KONTEKŒCIE NAUKI O SZKOLE  41
Ewa Jówko
KULTURA SZKOŁY JAKO INSTYTUCJI WYCHOWAWCZEJ W PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ – RAPORT Z BADAŃ   49


ROLA NAUCZYCIELA I KIEROWNIKA W TWORZENIU KULTURY ORGANIZACYJNEJ SZKOŁY
Czesław Sikorski
UWARUNKOWANIA SKUTECZNOŒCI KIEROWNIKA JAKO KREATORA KULTURY  61
Ks. Jan Zimny
WP£YW AUTORYTETU NAUCZYCIELA NA TWORZENIE KULTURY SZKO£Y . . 69
Magdalena Łuka, Justyna Truskolaska
ROLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
W KSZTA£TOWANIU KULTURY SZKOŁY WYŻSZEJ W OPINII STUDENTÓW KUL I PWSZ W BIAŁEJ PODLASKIEJ 81
Maria Kocór
STYLE MYŒLENIA NAUCZYCIELI O EDUKACJI WYZNACZNIKIEM KULTURY ORGANIZACYJNEJ SZKOŁY  89
Barbara Dobrowolska
TOŻSAMOŚĆ NAUCZYCIELA A KULTURA SZKOŁY – KONTEKSTY OSOBOWOŚCIOWE, PEDAGOGICZNE I SPOŁECZNE 99
Samanta Kowalska
ROLA NAUCZYCIELA W ROZWOJU ORAZ KSZTAŁTOWANIU KULTURY I ORGANIZACJI SZKOŁY – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE 109
Maria Katarzyna Grzegorzewska
KULTURA SZKOŁY JAKO ORGANIZACJI I JEJ WPŁYW NA POZIOM STRESU U NAUCZYCIELI   119
Karina Knasiecka-Falbierska
WIZERUNEK NAUCZYCIELA JAKO TWÓRCY KULTURY SZKOLNEJ W PERSPEKTYWIE DOŚWIADCZEŃ UCZNIÓW  127
Agnieszka Łagoda
ROLA NAUCZYCIELA W TWORZENIU KULTURY ORGANIZACYJNEJ SZKOŁY – UJĘCIE AKSJOLOGICZNE   135


KULTURA SZKOŁY – JEJ PRZEJAWY I ASPEKTY
Anna Okońska-Walkowicz
POTRZEBA ŚWIADOMOŚCI KULTURY SZKOŁY  145
Bogusława Piasecka
KULTURA ORGANIZACJI WYCHOWUJCYCH.
OPIS BADAŃ ILOŚCIOWYCH PRZEPROWADZONYCH W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH  153
Krzysztof Gerc
PREFERENCJA KULTURY ORGANIZACJI WYCHOWUJĄCEJ ORAZ JEJ WPŁYW NA POSTAWĘ WOBEC CHOROBY U MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO 163
Tadeusz Kowalewski
ELEMENTY KULTURY ORGANIZACYJNEJ SZKOŁY WYŻSZEJ  173
ks. Grzegorz Polok
PREFERENCJE AKSJOLOGICZNE STUDENTÓW AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH – ANALIZA ZACHODZĄCYCH ZMIAN 179
Renata Wawrzyniak-Beszterda
LEKCJA JAKO PRZEJAW KULTURY ORGANIZACYJNEJ SZKOŁY. Z PERSPEKTYWY UCZNIOWSKICH DOŚWIADCZEŃ  189

Magdalena Bankiewicz
WSPÓŁTWORZENIE RZECZYWISTOŚCI JAKO JEDEN Z ASPEKTÓW ISTOTY KULTURY SZKOŁY 197
Agnieszka Hennel-Brzozowska
KULTURA ORGANIZACYJNA KLASY SZKOLNEJ Z PERSPEKTYWY EKSUCZNIÓW – ANALIZA PSYCHOLOGICZNA PORTALU INTERNETOWEGO „NASZA KLASA.PL”207
Justyna Szymańska
KULTURA SZKO£Y – JEJ ZNACZENIE DLA DOŒWIADCZANIA POCZUCIA OSAMOTNIENIA PRZEZ DORASTAJĄCĄ MŁODZIEŻ  217
Anna Szczęsna
SIECI WSPARCIA SPOŁECZNEGO NAUCZYCIELI W ŚRODOWISKACH SZKOLNYCH 227
Klaudia Węc
SZKOŁA JAKO MIEJSCE AFIRMACJI KULTURY NARCYZMU W PERSPEKTYWIE ROZWOJU TWÓRCZOŚCI UCZNIA  237
Katarzyna Nagórny
KULTURA SZKOŁY ZRÓŻNICOWANEJ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ. STUDIUM PRZYPADKU  247
Anita Stefańska
TEATR SZKOLNY JAKO MIEJSCE ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH W PROCESIE DORASTANIA  257

Spis treści
Niski stan magazynowy
Cena
20,00 zł