Przejdź do treści

Banery wysuwane

Na ciemnym tle trzy zdjęcia górskich strumyków
Uwarunkowania jakości wód powierzchniowych Beskidu Sądeckiego

Kategoria produktu
Nauki o Ziemi » Geologia
ISBN
978-7464-307-8
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
144
Rok wydania
2010
Wydanie
1
Opis

W książce przedstawiono charakterystykę wybranych parametrów fizyczno-chemicznych wód powierzchniowych Beskidu Sądeckiego: pH, przewodności, temperatury, Eh, BZT5, stężenia wybranych kationów: B, Na, Li, K, Zn, P, Al, Fe, Mn, Mg, Sr, Ca, Ba, Pb, Ni, As, Tl, Cd i Cr, oraz anionów: F-, Cl-, NO3-, HCO3-, PO43- i SO42-. Przeprowadzono ocenę jakości wód powierzchniowych i oceniono możliwość ich ewentualnego wykorzystania jako wód przeznaczonych do spożycia oraz do celów gospodarczych czy turystyczno-rekreacyjnych. Wskazano także główne czynniki degradujące jakość tych wód z uwzględnieniem działań, jakie należy podjąć, aby wymogi dyrektywy wodnej mogły zostać spełnione w roku 2015.

Recenzje

Fragment recenzji dr. hab. inż. Stanisława Małka

"Przedstawiona do recenzji książka jest cennym materiałem źródłowym dla społeczności lokalnej i samorządów Beskidu Sądeckiego oraz turystów odwiedzających ten region."

Fragment recenzji prof. dr. hab. inż. Jacka Motyki

"Opublikowanie opiniowanej monografii jest niezbędne, ponieważ ma ona walory poznawcze, a także będzie bardzo przydatna dla władz samorządowych przy opracowywaniu strategii rozwoju regionu i planów zagospodarowania przestrzennego gmin znajdujących się w granicach Beskidu Sądeckiego."

Spis treści

Streszczenie  6
Content  7
Wstęp  9
1. Wprowadzenie  11
1.1. Szkic budowy geologicznej  16
1.2. Uwarunkowania klimatyczne  18
1.3. Hydrografia  19
2. Infrastruktura wodno-ściekowa Beskidu Sądeckiego  25
3. Materiał i metody badań  31
4. Wyniki badań  39
4.1. Parametry fizyczne  39
4.2. Wskaźniki tlenowe  48
4.3. Biogeny  48
4.4. Zasolenie  53
4.5. Zawartości metali  57
4.6. Inne pierwiastki i substancje nieorganiczne  65
4.7. Parametry mikrobiologiczne  65
5. Ocena stanu wód powierzchniowych Beskidu Sądeckiego  70
5.1. Ocena ogólna  72
5.1.1. Zlewnia Kamienicy Nawojowskiej  81
5.1.2. Zlewnia Popradu  81
5.1.3. Zlewnia Dunajca  83
5.2. Badania jakości wód WIOŚ  84
5.3. Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska  86 
6. Gospodarcze wykorzystanie wód powierzchniowych Sądecczyzny  88
6.1. Cele spożywcze  88
6.2. Kąpieliska  90
6.3. Środowisko życia ryb  90
7. Ocena statystyczna badań  94
7.1. Analiza czynnikowa (PCA)  94
7.2. Analiza skupień  95
8. Proponowane kierunki działań  105
9. Uwagi końcowe 107
Literatura  113
Załączniki  117

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl