Przejdź do treści

Banery wysuwane

Mapa Gondwany na ciemnozielonym tle
Paleozoic Paleoenvironment and Paleolithofacies Maps of Gondwana

Autor
Dyscyplina
nauki o Ziemi » geologia
ISBN
978-83-7464-481-5
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
82
Rok wydania
2012
Opis

The monograph presents the detailed 71 plate tectonic as well as paleogeographic, paleoen-vironment and paleolithofacies maps for sixteen Paleozoic time intervals. These maps are dealing with the Cambrian, Ordovician, Devonian, Carboniferous and Permian time slices. The relationship of the continental configuration, lithofacies, tectonics and climate is clearly depicted on this series of reconstructions. The supercontinent Gondwana was distinguished at the beginning of the Phanerozoic. The break-up of the Pannotia supercontinent led to the formation of oceans, which widened significantly during the Early Paleozoic. Several Peri-Gondwanian plates were detached from the supercontinent during the Paleozoic times.Late Palaeozoic was the time of assembly of Pangea continent. The series of orogenies during the Carboniferous time resulted in suturing of Gondwana and Laurussia, closing of Rheic Ocean. The distribution of lithofacies shows climatic change associated with continental disassembly and assembly. The breakup of continents and origin of oceans generated basins related to rifting and passive margin development. The assembly of continents contributed to the formation of foreland basins. The subduction zones are related to the back-arc basins.


Książka zawiera 71 szczegółowych map obrazujących tektonikę płyt, paleogeografię, peleośrodowisko i paleolitofacje dla szesnastu przedziałów czasowych paleozoiku. Wytworzone mapy dotyczą szeregu przedziałów czasowych w obrębie kambru, ordowiku, dewonu, karbonu i permu. Wzajemne stosunki pomiędzy konfiguracją kontynentów, litofacjami, tektoniką płyt i klimatem są wyraźnie zaznaczone na poszczególnych mapach tworzących spójną serię rekonstrukcji palinspastycznych. Superkontynent Gondwana był wyraźnie określony na początku fanerozoiku. Rozpad superkontynentu Pannotia doprowadził do powstania oceanów, które poszerzyły się znacząco we wczesnym paleozoiku. Szereg płyt perygondwańskich oderwało się od superkontynentu w paleozoiku. Późny paleozoik był okresem, w którym nastąpiło utworzenie się superkontynentu Pangea. Seria orogenez, które wydarzyły się w czasie karbonu, doprowadziła do połączenia się Gondwany i Laurosji i zamknięcia oceanu Reik. Rozkład litofacji jest wyraźnie związany z rozpadem i łączeniem się kontynentów, a także ze zmianami klimatu wywołanymi tektoniką płyt. Rozpad kontynentów i utworzenie się oceanów spowodowało powstanie basenów związanych z ryftingiem i rozwojem krawędzi pasywnych. Łączenie się kontynentów przyczyniło się do tworzenia basenów przedgórskich. Strefy subdukcji związane są basenami załukowymi.

Spis treści

Introduction – mapping methodology 5
Map discussion  12
Cambrian  12
Ordovician  14
Silurian  18
Devonian  19
Carboniferous  23
Permian  27
Conclusions and summary  31
Abstract  32
Treść  33
References  34
Illustrations  45

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl