Przejdź do treści

Banery wysuwane

przekrój przez skałę na szarym tle, nad tytułem zdjęcie wydobytego rdzenia
Wiercenia rdzeniowe

Dyscyplina
nauki techniczne » wiertnictwo
ISBN
83-7464-085-5
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
210
Rok wydania
2007
Opis

Coraz większe zapotrzebowanie na surowce energetyczne wymusza rozwój techniki i technologii wiercenia otworów, gdyż są to najdokładniejsze metody umożliwiające zdobycie wiarygodnych informacji geologicznych. Uzyskanie rdzenia z przewierconej skały pozwala na ustalenie własności fizyczno-mechanicznych skał, określenie ich składu mineralogicznego i petrograficznego, fauny, flory, tektoniki, kąta upadu oraz otrzymanie materiałów do badania przepuszczalności, porowatości oraz stopnia nasycenia skał poszczególnymi płynami złożowymi.

Za początek wiertnictwa rdzeniowego przyjmuje się rok 1863 (...), a w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku rozwój wierceń rdzeniowych był bardzo powolny (...). Znaczny postęp w rozwoju technologii wierceń rdzeniowych nastąpił po wprowadzeniu wysokoobrotowych wiertnic do wierceń narzędziami diamentowymi oraz po skonstruowaniu rdzeniówki do wierceń wrzutowych. 

Nowoczesne metody wiercenia rdzeniowego powinny zapewniać uzyskanie maksymalnej ilości rdzenia przy jak najkorzystniejszych wskaźnikach techniczno-ekonomicznych. Obecnie warunki te spełnia jedynie wiercenie narzędziami diamentowymi (...). Udział wierceń z koronką diamentową w kraju, w ogólnym bilansie wierceń geologicznych i rozpoznawczych, rośnie z każdym rokiem (...).

Wdrożenie wierceń wrzutowych rozszerzyło zakres stosowania narzędzi diamentowych również na wiercenia w skałach o średniej twardości i miękkich. Rdzeniówka jest jednym z najważniejszych elementów biorących udział w procesie wiercenia rdzeniowego, ponieważ jej zadaniem jest przejęcie odwierconego rdzenia i zapobieganie jego erozji. Z tego względu wybór rdzeniówek ma ogromne znaczenie dla osiąganego uzysku rdzenia. Wyboru właściwego typu rdzeniówki dokonuje się w zależności od rodzaju przewiercanych skał (...). Uzyskany rdzeń powinien umożliwić otrzymanie jak najpełniejszych danych o przewiercanej formacji geologicznej lub kopalinie.

Wydobyty rdzeń daje możliwość zestawienia przekroju litologicznego warstw, określenia granic między nimi, ustalenia miejsc występowania mineralizacji kopalin, a także wykonania jakościowej i ilościowej analizy zawartości tych kopalin. Ilość informacji rośnie wraz ze wzrostem uzysku rdzenia.

Spis treści

Wstęp  7
1. Czynniki wpływające na ilość i jakość próbek rdzeniowych  9
2. Metody wierceń rdzeniowych  13
2.1. Typy i konstrukcje rdzeniówek do wierceń rdzeniowych  16
2.1.1. Rdzeniówki pojedyncze  19
2.1.2. Rdzeniówki podwójne  20
2.1.2.1. Rdzeniówka podwójna z obracającą się (względem rdzenia) rurą wewnętrzną  20
2.1.2.2. Rdzeniówka podwójna z nie obracającą się (względem rdzenia) rurą wewnętrzną  21
2.1.3. Rdzeniówki wrzutowe  24
2.1.3.1. Chwytaki rdzeniówek  31
2.1.3.2. Rury płuczkowe do rdzeniówek wrzutowych  36
2.1.4. Ogólne zasady eksploatacji rdzeniówek podwójnych i wrzutowych  37
2.2. Rdzeniowanie z odwrotnym krążeniem płuczki  39
2.2.1. Rdzeniowanie z odwrotnym krążeniem płuczki na całej głębokości otworu  39
2.2.2. Rdzeniowanie z odwrotnym krążeniem płuczki wewnątrz rury rdzeniowej  42
2.2.3. Rdzeniowanie z odwrotnym krążeniem płuczki, z zastosowaniem koncentrycznych, podwójnych rur płuczkowych  43
2.3. Rdzeniowanie z zastosowaniem wgłębnych wibratorów hydraulicznych  48
2.4. Urywaki rdzenia  49
2.5. Pomocniczy sprzęt specjalny stosowany do wierceń rdzeniowych  52
2.6. Typowe konstrukcje otworów wiertniczych  55
3. Koronki wiertnicze  56
3.1. Koronki diamentowe  57
3.2. Koronki skrawające  74
3.3. Koronki gryzowe  78
4. Technologia wiercenia rdzeniowego  80
4.1. Wpływ parametrów technologii na wskaźniki wiercenia  80
4.2. Określanie modelu prędkości wiercenia i optymalnego czasu wiercenia otworu  82
4.3. Zasady doboru koronek skrawających  93
4.4. Zasady doboru koronek diamentowych  96
4.5. Selekcja koronek wiertniczych  101
4.6. Projektowanie parametrów technologii rdzeniowania otworów koronkami skrawającymi  102
4.7. Projektowanie parametrów technologii rdzeniowania otworów koronkami diamentowymi  106
4.8. Analiza efektu cieplnego w procesie wiercenia narzędziami diamentowymi  121
5. Rdzeniowanie w otworach poszukiwawczych wykorzystywanych w wiertnictwie naftowym i gazowym  131
5.1. Specjalne konstrukcje rur rdzeniowych  131
5.2. Konstrukcje dolnej części rdzeniówki  135
5.3. Rdzeniówki specjalne  138
5.3.1. Rdzeniówki do poboru rdzenia ze skał słabozwięzłych  139
5.3.2. Rdzeniówki do poboru rdzenia orientowanego  142
5.3.3. Rdzeniówki do poboru rdzenia z płynem złożowym  144
5.3.4. Sposób rdzeniowania w otworach kierunkowych i poziomych  151
6. Kierunki doskonalenia rdzeniówek  154
6.1. Rdzeniówki pojedyncze  154
6.2. Rdzeniówki podwójne  158
6.3. Rdzeniówki potrójne  158
6.4. Rdzeniówki do poboru rdzenia ze skał słabo zwięzłych  161
6.5. Rdzeniowanie integralne  169
6.6. Sonic Samp Drill – pobór rdzenia metodą wibracji wysokiej częstotliwości  171
6.6.1. Pobór prób z warstw zestawem Aqualock  173
7. Metody uzupełniające w technologii wierceń rdzeniowych  176
7.1. Charakterystyka ogólna przyrządów do rdzeniowania bocznego  178
7.1.1. Rdzeniówki udarowe  179
7.1.2. Rdzeniówki boczne obrotowe  183
7.1.3. Rdzeniówki wciskane za pomocą siłownika powietrznego  186
7.2. Próbniki bruzdowe  187
8. Pomiary, badanie i interpretacje badań próbek rdzeniowych  189
8.1. Rodzaje opróbowania  189
8.2. Metody otrzymywania próbek skał i kopalin użytecznych  189
8.2.1. Orientowane pobieranie rdzenia  190
8.3. Kompleksowe wskaźniki geologiczno-inżynierskiej oceny masywów skalnych (głównie na potrzeby górnictwa podziemnego)  194
8.3.1. Wskaźniki i klasyfikacje szczelinowatości masywu skalnego (zagęszczenia szczelin)  199
8.3.2. Klasyfikacja układów spękań wg IBG  204
Literatura  206

 

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl