Przejdź do treści

Banery wysuwane

belki słomy pod niebieskim niebem
Wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w praktyce gospodarczej

Kategoria produktu
Nauki ekonomiczne » Zarządzanie ochroną środowiska
Nauki ekonomiczne » Zarządzanie w przemyśle
ISBN
978-83-67427-11-1
e-ISBN
978-83-67427-10-4
Opis

Monografia składa się z sześciu rozdziałów. Na początku opisano koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym oraz jej podstawowe zasady. Omówiono kwestię ich wdrożenia w realną gospodarkę. Przytoczono listę dokumentów wypracowanych przez wybrane organizacje międzynarodowe i krajowe, które powinny ułatwić i przyspieszyć ten proces. Wdrażanie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym jest istotną kwestią wspierającą politykę zrównoważonego rozwoju gospodarczego w każdym kraju i w każdej dziedzinie życia społecznego. Interesariuszami tu występującymi są odbiorcy, konsumenci i pracownicy przedsiębiorstw, którzy oczekują neutralności klimatycznej i bezpieczeństwa życia dla siebie, swoich dzieci, wnuków i następnych pokoleń.

Spis treści

Przedmowa 5
1. Gospodarka o obiegu zamkniętym jako nowy model rozwoju gospodarczego 9
1.1. Rozwój gospodarczy a dostępność zasobów 9
1.2. Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym 11
1.3. Wdrażanie modelu GOZ do realnej gospodarki 16
1.4. Gospodarka o obiegu zamkniętym w regulacjach ONZ, UE i Polski 17
2. Inteligentne specjalizacje a rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym. Propozycja wskaźników 31
2.1. Strategie inteligentnych specjalizacji 31
2.2. Charakterystyka inteligentnych specjalizacji 32
2.3. Inteligentne specjalizacje w Polsce a gospodarka o obiegu zamkniętym 33
2.4. Propozycja wskaźników 36
2.5. Zastosowanie metod jakościowych w badaniach nad GOZ 39
2.6. Wnioski 43
3. Wdrażanie modelu GOZ w województwie małopolskim 46
3.1. Rozwój GOZ w regionach 46
3.2. Transformacja w kierunku GOZ – województwo małopolskie 49
3.3. Wyniki badań ilościowych wśród małopolskich przedsiębiorców w zakresie wdrażania GOZ 56
3.4. Podsumowanie 59
4. Zrównoważony model biznesowy oparty na koncepcji GOZ – przykład grupy Maspex 61
4.1. Transformacja w kierunku GOZ a sektor spożywczy 61
4.2. Rola misji, wizji i strategii w dążeniu do zrównoważonego rozwoju 61
4.2.1. Misja i wizja jako fundament działalności przedsiębiorstwa 62
4.2.2. Strategia i jej znaczenie dla zrównoważonego rozwoju 63
4.2.3. Klasyczne modele biznesowe a cyrkularne modele biznesowe 64
4.3. Przykład Grupy Maspex jako przedsiębiorstwa dążącego do zrównoważonego rozwoju 69
4.3.1. Misja i wizja grupy Maspex 70
4.3.2. Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Maspex 70
4.4. Podsumowanie 71
5. Wycena wartości aktywów geologiczno-górniczych przedsiębiorstw z uwzględnieniem aspektów GOZ – POLVAL 2021 73
5.1. Wprowadzenie 73
5.2. Doświadczenia ze stosowania kodeksu POLVAL 2008–2020 73
5.3. Ewolucja kodeksów wyceny do 2020 roku 74
5.4. Złoża antropogeniczne i GOZ 76
5.5. POLVAL a klasyfikacje zasobów złóż 77
5.6. Najistotniejsze zmiany metodyczne 78
5.7. Wnioski 82
6. Bilansowanie energii odnawialnej w miastach jako element realizacji idei GOZ 83
6.1. Prawo europejskie dla polityki energetycznej 83
6.2. Gospodarka odpadami w gminie Kraków i jej udział w zaspokajaniu potrzeb energetycznych 85
6.3. Odpady przemysłowe i zwiększenie wykorzystania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 90
6.4. Wodór jako element gospodarki o obiegu zamkniętym 92
6.5. Wnioski 93
Bibliografia 95

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl