Przejdź do treści

Banery wysuwane

Okładka w odcieniach niebieskich i szarych, na pierwszym planie maszyna górnicza
Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie 2021
Monografia

Autor
redaktor naukowy
Kategoria produktu
Nauki techniczne » Górnictwo
Specjalne kategorie
Archiwum
ISBN
978-83-66727-80-9
Typ publikacji
monografia
Format
A4
Oprawa
miękka
Liczba stron
94
Rok wydania
2022
Opis

Kolejna, siódma monografia w serii „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie” dotyczy zagadnień związanych z projektowaniem, budową, badaniami i eksploatacją maszyn oraz urządzeń górnictwa podziemnego i odkrywkowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów wynikających z wprowadzania zdalnego sterowania oraz automatyzacji i robotyzacji procesów wydobywczych. Zamieszczono w niej również opis współczesnych metod i technologii wychwytu CO2 oraz zgazowania węgla. Tematyka poszczególnych rozdziałów monografii jest związana z bezpieczeństwem pracy w kopalniach głębinowych, projektowaniem zmechanizowanych obudów ścianowych i skrzyżowań ściana-chodnik, możliwościami zwiększenia trwałości elementów maszyn, wykorzystaniem mobilnych urządzeń do montażu obudów chodnikowych, technologiami zgazowania paliw stałych dla zastosowań w niskoemisyjnych technologiach energetycznych oraz współczesnymi metodami i technologiami wychwytu CO2.

Autorzy rozdziałów monografii są pracownikami wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz firm z branży górniczej, związanych z budową, produkcją, badaniami oraz rozwojem maszyn stosowanych przede wszystkim w górnictwie podziemnym, ale również odkrywkowym, które umożliwiają eksploatację wybranej kopaliny z wykorzystaniem zdalnego sterowania, automatyki i robotyki.

Poszczególne rozdziały monografii stanowią opracowane wydawniczo wersje autorskich referatów wygłoszonych na VII Międzynarodowej Konferencji pt. "Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie", która odbyła się 17–19 listopada 2021 roku w Wiśle.

Spis treści

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Świadomość zagrożeń w kopalni. Koncepcja portalu internetowego 11
Witold Biały
1.1. Wstęp 11
1.2. Choroby zawodowe w górnictwie 13
1.3. Kształtowanie świadomości zagrożeń chorobami zawodowymi wśród pracowników kopalni 13
1.4. Kształtowanie świadomości pracowników kopalni 14
1.5. Koncepcja portalu internetowego z systemem zgłaszania nieprawidłowości 15
1.6. Podsumowanie 18
Literatura 18

Rozdział 2
Technologie zgazowania paliw stałych do zastosowań w niskoemisyjnych technologiach energetycznych 21
Paweł Madejski, Sławomir Różycki, Marian Banaś
2.1. Wprowadzenie 21
2.2. Produkcja gazu z paliw stałych – przegląd rozwiązań 22
2.2.1. Węgiel 22
2.2.2. Biomasa 22
2.2.3. Osady ściekowe 23
2.3. Chemizm procesu zgazowania 23
2.4. Typy reaktorów 24
2.5. Metody obliczeniowe procesów zgazowania 25
2.5.1. Inżynierskie metody 26
2.5.2. Modelowanie CFD procesu konwersji paliw stałych 26
2.6. Podsumowanie 26
Literatura 27

Rozdział 3
Współczesne metody i technologie wychwytu CO2 29
Paweł Madejski, Karolina Chmiel, Navaneethan Subramanian, Tomasz Kuś
3.1. Wstęp 29
3.2. Technologie wychwytu CO2 ze spalin 29
3.2.1. Separacja CO2 przed procesem spalania (pre-combustion) 30
3.2.2. Separacja CO2 po procesie spalania (post-combustion) 31
3.2.3. Separacja CO2 w wyniku zastosowania spalania w atmosferze tlenowej (oxy-combustion) 32
3.3. Obliczenia emisji CO2 z węglowego bloku energetycznego na nadkrytyczne parametry pary 33
3.3.1. Analiza emisji CO2 z wykorzystaniem modelowania komputerowego 33
3.3.2. Ocena emisji CO2 i możliwości jej ograniczenia 34
3.4. Wnioski 34
Literatura 35

Rozdział 4
Komputerowe wspomaganie projektowe w procesach produkcji, modernizacji i remontów obudów zmechanizowanych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny 37
Dorota Zajic, Jan Gil
4.1. Wprowadzenie 37
4.2. Proces komputerowego wspomagania projektowego przy tworzeniu nowej obudowy 37
4.3. Prototypowanie wirtualne w dziale konstrukcyjnym ZRP 39
4.4. Typy obudów zmechanizowanych zaprojektowanych na potrzeby PGG S.A. 42
4.5. Podsumowanie 43
Literatura 43

Rozdział 5
Propozycja badań warunków pracy na stanowiskach do monitorowania obiektów technicznych 45
Aneta Grodzicka, Marcin Krause, Mirosław Jaśniok
5.1. Wstęp 45
5.2. Przegląd literaturowy 45
5.3. Propozycja badań warunków pracy 47
5.4. Specyfika pracy przy monitorze 49
5.5. Podsumowanie 49
Literatura 50

Rozdział 6
Funkcjonalności zmechanizowanej obudowy skrzyżowania ściana-chodnik w warunkach podporowej obudowy chodników przyścianowych 51
Jacek Korski
6.1. Wstęp 51
6.2. Identyfikacja problemu 53
6.3. Funkcjonalności zmechanizowanej obudowy skrzyżowania ściana-chodnik 56
6.3.1. Pojęcie funkcjonalności 56
6.3.2. Identyfikacja oczekiwanej funkcjonalności zmechanizowanej obudowy
skrzyżowania ściana-chodnik 56
6.4. Przykładowa postać konstrukcyjna rozwiązań . 57
6.4.1. Pierwotna koncepcja zmechanizowanej obudowy skrzyżowania ściana-chodnik 58
6.4.2. Koncepcja zmechanizowanej obudowy skrzyżowania ściany z chodnikiem nadścianowym 59
6.5. Podsumowanie 59
Literatura 60

Rozdział 7
Ocena upodatnienia obudowy zmechanizowanej za pomocą wybranych metod 63
Kazimierz Stoiński, Janina Świątek, Andrzej Walentek
7.1. Wprowadzenie 63
7.2. Parametry techniczne analizowanej obudowy zmechanizowanej ZRP-15/35-POz 64
7.3. Podstawowe zasady oceny upodatnienia obudowy zmechanizowanej w świetle rozporządzenia Ministra Energii w sprawie BHP (§ 523.1) 65
7.3.1. Metoda 1 wykorzystująca model górotworu naruszonego oraz model płaski sekcji o stałych skupionych 66
7.3.2. Metoda 2 oparta na analizie mocy układu górotwór – obudowa szczególnie przydatna w przypadku trudnorabowalnych stropów 67
7.3.3. Metoda 3 oparta na analizie przepływów objętościowych w układzie zabezpieczającym stojak przed przeciążeniem dla przypadku zaciskania się stropu przez jego nagłe osiadanie 68
7.4. Przykład wykorzystania opisanych metod do oceny upodatnienia sekcji obudowy ZRP-15/35-POz 69
7.5. Podsumowanie i wnioski 71
Literatura 71

Rozdział 8
Możliwości numerycznego napawania twardych powłok na ulegające zużyciu elementy maszyn górniczych 75
Jan Pawlik, Jacek Cieślik, Krzysztof Krauze, Tomasz Góral
8.1. Wstęp 75
8.2. Materiały i metody 77
8.2.1. Wybór materiału rodzimego 77
8.2.2. Wybór materiału dodatkowego 78
8.2.3. Stanowisko do numerycznie sterowanego nakładania powłok napawanych 78
8.2.4. Badania geometrii wyjściowej napoin 79
8.2.5. Badania twardości 79
8.2.6. Badania zużycia ściernego 80
8.3.    Wyniki i dyskusja 81
8.3.1. Badania wpływu parametrów technologicznych napawania na geometrię napoin 81
8.3.2. Badania twardości 82
8.3.3. Badania zużycia ściernego 84
8.4. Wnioski 84
Literatura 85

Rozdział 9
Wykorzystanie urządzeń mobilnych do montażu łuków obudowy chodnikowej 87
Krzysztof Krauze, Kamil Mucha, Tomasz Wydro
9.1. Wprowadzenie 87
9.2. Przegląd obecnie stosowanych urządzeń 89
9.3. Zakończenie 92
Literatura 93

Cena
0,00 zł