Przejdź do treści

Banery wysuwane

czarna okładka, pod tytułem rysunek okręgów złożonych z różnokolorowych prostokątów
Poszukiwania sygnałów nowej fizyki i źródeł łamania parzystości CP w wielociałowych rozpadach cząstek powabnych w eksperymencie LHCb

Autor
ISBN
978-83-66364-99-8
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
116
Rok wydania
2021
Opis

Celem monografii jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat zjawiska łamania parzystości kombinowanej ładunkowo-przestrzennej CP w rozpadach cząstek powabnych. Autor szczegółowo omówił w niej prowadzone przez siebie poszukiwania tego zjawiska i efektów nowej fizyki w eksperymencie LHCb, na przykładzie trzyciałowych rozpadów mezonów i barionów powabnych. Otrzymane wyniki przedstawiono na tle innych pomiarów. Zaproponowano także nowe metody badawcze. W rozdziale 2 opisano aspekty doświadczalne i teoretyczne łamania parzystości CP w modelu standardowym MS. Podano sposoby łamania symetrii materia-antymateria. Podano również oczekiwane wielkości łamania parzystości CP w MS w rozpadach cząstek powabnych. W rozdziale 3 przedstawiono układ eksperymentalny, którym są akcelerator LHC i detektor LHCb używane do poszukiwań łamania parzystości CP. Stosowane metody pomiaru i sposób postępowania przy analizie danych doświadczalnych omówiono w rozdziale 4. Natomiast zasadnicze pomiary prowadzone w rozpadach mezonów powabnych i barionów powabnych przedstawiono w rozdziałach 5 i 6. W rozdziale 7 omówiono znaczenie przeprowadzonych pomiarów oraz podano przykłady innych podobnych badań wykonywanych w eksperymencie LHCb. Omówiono także inne metody, które już są lub mogą być stosowane w badaniach. Podsumowanie zawarto w rozdziale 8.

Recenzje

prof. dr hab. Helena Białkowska

Wartość naukowa pracy jest bardzo znacząca. Szczególną wartość ma zaproponowana przez autora nowa metoda poszukiwania sygnału, po raz pierwszy zastosowana w fizyce cząstek elementarnych, tzw. metoda najbliższych sąsiadów.

dr hab. Tomasz Szumlak, prof. AGH

Autor opisuje wiele aspektów analizy i metodyki detekcji w sposób niezwykle przystępny, co będzie stanowić cenne źródło dla doktorantów specjalizujących się w eksperymentalnej fizyce ciężkich kwarków i badaniach nad zjawiskami łamania CP. Praca napisana jest w języku polskim, co stanowi nie lada wyzwanie, biorąc pod uwagę konieczność poprawnego przetłumaczenia nomenklatury naukowej z języka angielskiego. Należy to docenić tym bardziej, że praktycznie nie ma podobnych pozycji na rynku polskim.

Spis treści

Streszczenie   5
1. Wstęp 7
2. Aspekty do ́swiadczalne i teoretyczne   9
2.1. Łamanie parzystości ładunkowo-przestrzennej CP   9
2.2. Mieszanie neutralnych mezonów   11
2.3. Sposoby łamania parzystości CP 14
2.4. Przewidywane wielkości łamania parzystości CP w rozpadach cząstek powabnych i obecna czułość pomiarów 18
3. Układ eksperymentalny   22
3.1. Akcelerator LHC    22
3.2. Detektor LHCb  23
3.2.1. System rekonstrukcji ́śladów  26
3.2.2. Identyfikacja cząstek  27
3.2.3. Układ kalorymetryczny  28
3.2.4. Komory mionowe  29
3.3. Rekonstrukcja zdarzeń 29
3.3.1. Układ wyzwalania  29
3.3.2. Statystyki danych  31
3.4. Przyszło ́s ́c detektora LHCb  32
4. Metodologia pomiaru łamania parzystości CP 34
4.1. Metoda SCP  34
4.2. Metoda kNN 35
4.3. Sposób postępowania 37
5. Pomiary w rozpadach trzyciałowych mezonów powabnych D+ →π−π+π+  40
5.1. Motywacja badań 40
5.2. Selekcja danych  41
5.3. Testy metod  43
5.4. Zależność wyników pomiarów od parametru nk  49
5.5. Przypadki tła kombinatorycznego  52
5.6. Czułości metod  53
5.6.1. Dane generowane  54
5.6.2. Dane zebrane w eksperymencie  58
5.7. Wyniki pomiarów łamania parzystości CP  67
6. Pomiary w rozpadach trzyciałowych barionów powabnych Ξ +c →pK−π+  72
6.1. Motywacja badań  72
6.2. Selekcja danych  73
6.3. Testy metod  77
6.3.1. Zależność ARaw od η i pT  79
6.3.2. Efekty globalne kontra efekty lokalne  82
6.4. Wpływ asymetrii detektorowych na sygnał łamania parzystości CP  85
6.5. Czułości metod  89
6.6. Wyniki pomiarów łamania parzystości CP  95
7. Istotność przeprowadzonych pomiarów na tle innych badań i alternatywne metody badawcze 100
7.1. Metoda energetyczna  101
7.2. Korelacja T -nieparzysta  102
7.3. Algorytm estymacji jądrowej  104
8. Podsumowanie  106
Literatura  109

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl