Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza seryjna okładka w pomarańczowy kolorze
Zasady doboru kruszarek oraz układów technologicznych w produkcji kruszyw łamanych

Dyscyplina
nauki techniczne » górnictwo
ISBN
978-83-7464-788-5
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
232
Rok wydania
2015
Opis
Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie".
Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.
 
Spis treści

Streszczenie  9
Summary  11
1. Wprowadzenie  13
2. Rola procesów przeróbczych w produkcji kruszyw mineralnych a wymagania jakościowe kruszyw  17
2.1. Procesy rozdrabniania  18
2.2. Procesy klasyfikacji  19
2.2.1. Klasyfikacja mechaniczna (przesiewanie)  20
2.2.2. Klasyfikacja hydrauliczna  22
2.2.3. Klasyfikacja powietrzna  22
2.3. Procesy płukania  23
2.4. Procesy odwadniania  23
2.5. Procesy uszlachetniania  24
2.6. Wymagania jakościowe stawiane kruszywom  24
3. Wskaźniki oceny efektywności procesów rozdrabniania i przesiewania  34
3.1. Wskaźniki technologiczno-eksploatacyjne procesu rozdrabniania  34
3.1.1. Uziarnienie produktu, wychód klasy, zawartość ziarn nieforemnych  34
3.1.2. Stopień rozdrobnienia  35
3.1.3. Wydajność, sprawność urządzenia, żywotność elementów roboczych  37
3.2. Wskaźniki technologiczno-eksploatacyjne procesu przesiewania  39
3.2.1. Skuteczność procesu przesiewania  39
3.2.2. Wydajność, obciążenie przesiewacza  40
3.2.3. Ziarno podziałowe, wskaźniki dokładności rozdziału  40
3.3. Sposoby oceny pracy maszyn w układach technologicznych  42
4. Ogólna charakterystyka maszyn rozdrabniających i przesiewających stosowanych w instalacjach produkcji kruszyw łamanych  45
4.1. Systematyka kruszarek  45
4.1.1. Kruszarki szczękowe  49
4.1.2. Kruszarki stożkowe  51
4.1.3. Kruszarki wirnikowe udarowe młotkowe i listwowe  54
4.1.4. Kruszarki walcowe  58
4.1.5. Wysokociśnieniowe prasy walcowe HPGR  59
4.2. Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjno-eksploatacyjne kruszarek  61
4.3. Przesiewacze i ruszty współpracujące z kruszarkami  64
5. Rodzaje i modele układów technologicznych wykorzystywanych do produkcji kruszyw łamanych  71
5.1. Podstawowe rodzaje układów rozdrabniania i klasyfikacji  71
5.1.1. Układy otwarte  72
5.1.2. Układy zamknięte  73
5.1.3. Układy hybrydowe  74
5.1.4. Układy jedno- i wielostadialne  75
5.1.5. Układy równoległe, szeregowe i mieszane  77
5.1.6. Układy selektywne i nieselektywne  78
5.1.7. Układy pracujące na mokro lub na sucho  79
5.2. Prezentacja modeli układów technologicznych przeróbki kruszyw w zależności od uwarunkowań złożowych, eksploatacyjnych i produkcyjnych  81
5.2.1. Model wielostadialnego układu rozdrabniania i klasyfikacji dla zwięzłych surowców skalnych  83
5.2.2. Modele układów rozdrabniania i klasyfikacji dla surowców żwirowych i piaskowych  86
5.2.3. Model układu produkcji kruszyw z zanieczyszczonych surowców skalnych lub żwirowych  90
5.2.4. Modele układów produkcji kruszyw o ziarnach foremnych i nieforemnych  92
6. Analiza wpływu rodzaju kruszarek, układów technologicznych oraz właściwości nadawy na efektywność procesu rozdrabniania i jakość kruszyw  97
6.1. Ogólne zasady doboru kruszarek  97
6.2. Ocena wpływu wybranych parametrów technologicznych kruszarek oraz właściwości nadawy na efektywność procesu rozdrabniania  103
6.2.1. Ogólne relacje pomiędzy właściwościami skał a efektami rozdrabniania  103
6.2.2. Analiza rozkładu wielkości i kształtu uziarnienia kruszyw w zależności od rodzajów maszyn  109
6.2.3. Analiza energochłonności i wydajności maszyn w zależności od rodzajów maszyn  125
6.3. Analiza energochłonności produkcji kruszyw łamanych w instalacjach mobilnych i stacjonarnych  133
6.3.1. Uwarunkowania stosowania instalacji mobilnych i stacjonarnych do produkcji kruszyw  133
6.3.2. Porównanie pracy wybranych instalacji mobilnych i stacjonarnych pod względem efektywności energetycznej 136
6.3.2.1. Charakterystyka wybranych układów instalacji stosowanych do produkcji kruszyw  136
6.3.2.2. Analiza pracy wybranych układów instalacji mobilnych i stacjonarnych  142
6.4. Analiza wpływu różnych rodzajów układów na jakość produkowanych kruszyw łamanych  145
6.4.1. Metody obliczania zawrotu materiału  145
6.4.2. Analiza efektów rozdrabniania kruszyw w układzie zamkniętym i otwartym  151
6.4.3. Analiza efektów rozdrabniania kruszyw w układzie selektywnym i nieselektywnym  154
6.4.4. Ocena możliwości wykorzystania układów selektywnej przeróbki odpadów do produkcji kruszyw o polepszonej jakości  158
6.4.5. Analiza produkcji kruszyw w układzie z zamkniętym obiegiem selektywnego i posobnego procesu przesiewania i rozdrabniania  163
6.5. Ocena wpływu doboru kruszarek w różnych stadiach rozdrabniania na jakość kruszyw łamanych  167
6.6. Błędy popełniane w doborze maszyn oraz ich eksploatacji  171
6.6.1. Niewłaściwa nadawa i parametry pracy urządzeń  171
6.6.2. Nieodpowiednie zasilanie nadawą i odbiór produktu  181
6.6.3. Zużycie elementów roboczych kruszarek  186
6.6.4. Nieodpowiednia współpraca kruszarek na różnych stadiach rozdrabniania  188
7. Modele matematyczne procesów rozdrabniania  193
7.1. Ogólny macierzowy model procesów rozdrabniania  194
7.2. Statystyczne (stochastyczne) modele składu ziarnowego  199
7.3. Koncepcja modeli ekonometrycznych pracy kruszarek i układów rozdrabniania  205
7.4. Modele układów technologicznych produkcji kruszyw mineralnych  206
8. Podsumowanie  214
Literatura  220

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl