Przejdź do treści

Banery wysuwane

Na ciemnoczerwonym tle czarny rysunek szybu kopalni
Wybrane problemy zwalczania zagrożenia pożarowego w kopalniach węgla kamiennego

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Górnictwo
ISBN
978-83-66016-54-5
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
twarda
Liczba stron
190
Rok wydania
2019
Wydanie
1
Opis

Zawarte w monografii rozważania dotyczą najbardziej aktualnych problemów związanych z zagrożeniem pożarowym w kopalniach węgla kamiennego. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki sprzyjające powstawaniu pożarów podziemnych, wykrywanie procesów samozagrzewania węgla, projektowanie eksploatacji pokładów skłonnych do samozapalenia, jak również dobór racjonalnego systemu przewietrzania i zwalczania procesów samozagrzewania przez inertyzację oraz lokowanie pyłów w zrobach. Przedstawiono również problematykę samoratowania się górników z rejonów zadymionych oraz omówiono kwestie tamowanie powstałych pożarów podziemnych.

Spis treści

1. Wprowadzenie  9
2. Ogólna charakterystyka zagrożenia pożarami endogenicznymi  13
2.1. Wstęp  13
2.2. Teorie samozapalności węgla 14
2.3. Proces samozapalenia węgla  17
2.4. Samozagrzewanie węgla  19
2.5. Czynniki sprzyjające samozagrzewaniu węgla  21
3. Procesy towarzyszące wzrostowi temperatury węgla w pokładach  25
3.1. Charakterystyka produktów utleniania węgla  25
3.2. Badanie utleniania węgla w warunkach laboratoryjnych  26
4. Systemy wentylacji wyrobisk ścianowych w kopalniach węgla kamiennego  33
4.1. Wstęp  33
4.2. Kryteria doboru systemu przewietrzania ścian  34
4.3. Charakterystyka systemów przewietrzania ścian eksploatacyjnych  37
4.3.1. System przewietrzania U od granic pola eksploatacyjnego  37
4.3.2. System przewietrzania Y z doświeżaniem chodnikiem nadścianowym  37
4.3.3. Przewietrzanie w systemie Y z rozprowadzaniem powietrza w dwóch kierunkach  38
4.3.4. Dobór systemu przewietrzania ściany w przypadku współwystępowania zagrożeń  38
4.3.5. Zwalczanie zagrożenia pożarami endogenicznymi i metanowego w wyrobiskach ścianowych  40
5. Propozycja kategoryzacji zagrożenia pożarami endogenicznymi w podziemnych zakładach górniczych  43
5.1. Wstęp  43
5.2. Ocena zagrożenia pożarami endogenicznymi udostępnianych pokładów węgla  44
5.2.1. Oznaczenie wskaźnika samozapalności węgla i energii aktywacji pożaru  44
5.2.2. Wyznaczanie okresu inkubacji pożaru endogenicznego  47
5.2.3. Wczesne wykrywanie pożarów  48
5.2.3.1. Wskaźniki oceny zagrożenia pożarami endogenicznymi  49
5.3. Ocena stanu zagrożenia pożarami endogenicznymi w innych krajach  52
5.4. Zagrożenie pożarami endogenicznymi w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny i brunatny  57
6. Parametry decydujące o widoczności w zadymionych wyrobiskach kopalń podziemnych  59
6.1. Wstęp  59
6.2. Własności optyczne dymu  61
6.3. Zasięg widzialności na podstawie wyników badania dymotwórczości materiałów  65
6.4. Czas krytyczny zagrożenia widoczności w dymie  66
6.5. Widzialność w warstwie dymu  68
6.6. Szybkość wycofywania się górników z wyrobisk podziemnych w warunkach ich zadymienia  70
6.7. Widoczność stacji wymiany aparatów ucieczkowych  73
6.8. Oznakowanie dróg ucieczkowych i specjalne systemy świetlne  74
6.9. Propozycje oznakowania dróg ucieczkowych  77
6.9.1. Informacje ogólne  77
6.9.2. Wytyczne stosowania znaków świecących na drogach ucieczkowych  77
6.9.3. Wytyczne stosowania świecących znaków informacyjnych  78
7. Możliwości ograniczenia rozwoju pożaru podziemnego  79
7.1. Wstęp  79
7.2. Prędkość spalania  79
7.3. Spalanie z nadmiarem i niedoborem tlenu – spalanie zupełne i niezupełne  83 
7.4. Zmiana temperatury gazów pożarowych  87
7.5. Produkty spalania węgla według badań eksperymentalnych  91
7.5.1. Wskaźniki proste  91
7.5.2. Wskaźniki złożone  94
7.5.2.1. Wskaźnik Grahama  94
7.5.2.2. Wskaźnik Tricketta  97
7.5.2.3. Wskaźnik CO/CO2  98
7.5.2.4. Wskaźnik C/H  99
7.5.2.5. Wskaźniki pożarowe Głównego Instytutu Górnictwa  101
8. Określenie przyczyn zaistniałego podmuchu i zniszczenia tamy w wyrobisku chodnikowym  103
8.1. Wstęp  103
8.2. Opis zdarzenia w kopalni  103
8.3. Zagrożenia naturalne w kopalni  104
8.4. Warunki geomechaniczne  105
8.4.1. Charakterystyka warunków geotechnicznych  105
8.4.2. Zagrożenie tąpaniami  106
8.4.3. Wpływ warunków geomechanicznych na możliwość wystąpienia zjawiska  107
8.5. Przebieg zdarzenia  108
8.6. Ocena stanu pożaru  110
8.6.1. Ocena procesu spalania 110
8.6.2. Ocena szybkości spalania węgla  112
8.6.3. Lokalizacja miejsca pożaru  113
9. Analiza dotychczasowych metod i sposobów izolowania pożarów  115
9.1. Wstęp  115
9.2. Środki chemiczne stosowane w profilaktyce przeciwpożarowej podziemnych zakładów górniczych  128
9.3. Środki mineralne w zwalczaniu zagrożenia pożarami endogenicznymi i metanowego  129
9.3.1. Informacje ogólne  129
9.3.2. Pianki cementowe pęczniejące  129
9.3.3. Spoiwa mineralne o wysokich parametrach wytrzymałościowych  130
9.4. Rozwiązania umożliwiające szybkie zamknięcie tam przeciwwybuchowych  130
9.5. System podwójnych tam bezpieczeństwa w wykonaniu przeciwwybuchowym wg projektu KWK „Wesoła”  131 
9.6. Konstrukcja kotwowa jako wzmocnienie tradycyjnych tam przeciwwybuchowych  133
9.7. Sposoby tamowania wyrobisk  135
9.8. Kierunki poszukiwania nowych rozwiązań zabezpieczeń przeciwwybuchowych rejonów zagrożonych wybuchem gazów i pyłu węglowego  136
10. Zmiany rozkładu stężenia tlenu w zrobach ścian zawałowych w przypadku inertyzacji w zależności od rodzaju skał stropowych  138 
10.1. Wstęp  138
10.2. Cel inertyzacji  138
10.3. Ogólna charakterystyka zrobów  139
10.4. Przykładowe rozkłady stężenia tlenu w zrobach ścian zawałowych  143
10.5. Rozkłady stężenia tlenu w zrobach ściany przewietrzanej w systemie U  144
10.6. Przykładowe rozkłady stężenia tlenu w zrobach ściany przewietrzanej w systemie Y  149
11. Możliwości bezpiecznego lokowania w wyrobiskach górniczych popiołów lotnych i produktów ubocznych pochodzących ze spalania węgla kamiennego zawierających amoniak  155
11.1. Wstęp  155
11.2. Wpływ zastosowanych technologii na odazotowanie spalin  157
11.3. Standardy emisji tlenków azotu  163
11.4. Charakterystyka prowadzonych badań odpadów z instalacji odazotowania spalin  164
11.5. Zalecenia dotyczące stosowania popiołów lotnych zawierających amoniak w podziemnych zakładach wydobywczych  166
12. Zakończenie  172
Literatura  179

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl