Przejdź do treści

Banery wysuwane

biała okładka z ryciną Georga Agricoli
Wybrane problemy urabiania, transportu i przeróbki skał trudnourabialnych Tom 4

Opis

Czwarty, ostatni tom monografii przedstawiającej wybrane problemy związane z urabianiem, transportem i przeróbką materiałów skalnych o podwyższonej urabialności oraz materiałów abrazyjnych. Problemy te dotyczą zarówno podziemnych kopalń węgla kamiennego i rud metali nieżelaznych oraz kopalń odkrywkowych surowców, jak i inwestycji związanych z drążeniem tuneli komunikacyjnych w skałach zwięzłych.
W niniejszej części m.in. omówiono wybrane technologie stosowane w eksploatacji pokładów cienkich, w tym silnie nachylonych, wraz z przeglądem maszyn urabiających tego typu pokłady, przedstawiono nowatorskie rozwiązania organów oraz głowic urabiających dla ramionowych kombajnów chodnikowych, a także zaproponowano modernizację pokładu sitowego i układu napędowego laboratoryjnego przesiewacza WP wykorzystywanego do przeróbki materiałów skalnych o różnych właściwościach fizykochemicznych. W pracy znalazły się również rozdziały poświęcone problemom ściernego zużycia taśm przenośnikowych wykorzystywanych do transportu materiałów abrazyjnych, eksploatacji górniczych wyciągów szybowych przy zwiększonej prędkości powietrza w szybie, diagnostyce stanu technicznego konstrukcji, maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem magnetycznych badań nieniszczących, a także badaniom procesu zużycia oleju hydraulicznego w koparkach naczyniowych. Ciekawym zagadnieniem jest też modelowanie systemów antropotechnicznych z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania projektowania wraz z opisaniem eksperymentów wykorzystujących materialny model człowieka (manekin) do badań przeciążeń dynamicznych działających na człowieka podczas użytkowania różnych urządzeń technicznych.

Spis treści

1. Wstęp  9
2. Maszyny urabiające w wybranych metodach eksploatacji pokładów cienkich  13
2.1. Wstęp  13
2.2. Ścianowa eksploatacja pokładów cienkich  14
2.2.1. Frezujące kombajny ścianowe   15
2.2.2. Statyczne strugi węglowe  21
2.3. Systemy komorowo‑filarowe  21
2.4. Eksploatacja powierzchniowo‑podziemna  23
2.4.1. Metoda Auger Mining  24
2.4.2. Metoda Continuous Highwall Mining  28
2.4.3. Metoda Punch Longwall Mining  31
2.5. Podsumowanie  32
3. Opracowanie i badania symulacyjne nowych rozwiązań głowic urabiających z narzędziami dyskowymi o złożonej trajektorii ruchu  34
3.1. Wprowadzenie  34
3.2. Opracowanie konstrukcji nowego rozwiązania głowicy  35
3.3. Propozycja opracowania nowego rozwiązania układu napędowego głowicy  48
3.4. Możliwości zastosowania na tarczach narzędzi skrawających  53
3.5. Podsumowanie  56
4. Problemy przeróbki materiałów skalnych o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych  57
4.1. Wprowadzenie  57
4.2. Przesiewacze  57
4.3. Charakterystyka obecnej konstrukcji przesiewacza laboratoryjnego WP  64
4.4. Modernizacja pokładu sitowego  69
4.5. Zalecenia montażowe i eksploatacyjne  71
4.6. Modyfikacja napędu  71
4.7. Model przesiewacza z nowym układem napędowym  77
4.8. Porównanie obecnego układu napędowego z projektowanym rozwiązaniem 78
4.9. Podsumowanie  80
5. Badania laboratoryjne intensywności zużycia ściernego taśm przenośnikowych  82
5.1. Wstęp  82
5.2. Opis stanowiska  85 
5.3. Metoda badań  88
5.3.1. Wskaźniki intensywności zużycia  88
5.3.2. Przygotowanie próbek taśmy przenośnikowej  88
5.3.3. Procedura badawcza  89
5.4. Przebieg i wyniki badań pilotażowych  90
5.4.1. Badania intensywności zużycia  90
5.4.2. Pomiar współczynnika tarcia  98
5.5. Podsumowanie  100
6. Wybrane zagadnienia modelowania i badania systemów antropotechnicznych  101
6.1. Wykorzystanie wirtualnego modelu człowieka do weryfikacji projektu kabiny operatora spycharki przeznaczonej do pobierki spągu w podziemnej kopalni rud miedzi  102
6.2. Badania symulacyjne kabiny nowej konstrukcji z dynamicznym tłumikiem uderzeń  109
6.3. Badania z wykorzystaniem materialnego modelu człowieka – manekina pomiarowego Hybrid III  116
6.3.1. Badanie przeciążeń dynamicznych działających na pasażerów dźwigów osobowych podczas hamowania awaryjnego  120
6.3.2. Analiza i ocena obciążeń użytkowników stoków narciarskich podczas zderzenia z zabezpieczeniami elementów konstrukcyjnych kolei linowych  121
6.4. Badania symulacyjne jazdy ludzi na przenośniku taśmowym  124
6.5. Podsumowanie  129
7. Diagnostyka stanu technicznego konstrukcji maszyn i urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem metod magnetycznych  131
7.1. Wybrane aspekty metrologiczne pomiarów pola magnetycznego  132
7.2. Pasywna, magnetyczna metoda badań taśm przenośnikowych z linkami stalowymi – badania wstępne  134
7.3. Analiza możliwości opracowania nowej metodologii badań magnetycznych lin stalowych o powierzchniowym styku drutów  138
7.4. Wykorzystanie metody magnetycznej w diagnostyce lin stalowych przy uchwytach stożkowych  142
8. Badania procesu zużycia oleju hydraulicznego w koparkach jednonaczyniowych podczas urabiania skał trudnourabialnych  152
8.1. Wprowadzenie  152
8.2. Ogólne wymagania dotyczące parametrów olejów stosowanych w układach hydraulicznych koparek jednonaczyniowych  153
8.3. Charakterystyka olejów hydraulicznych stosowanych w koparkach jednonaczyniowych  158
8.4. Analiza predykcyjna stanu oleju hydraulicznego i przykładowa budowa oraz możliwości pomiarowe przenośnego analizatora olejów OPComPortableOil Lab  160
8.5. Metodyka badań procesu zużywania się olejów w koparkach jednonaczyniowych  163
8.6. Wyniki badań  165
8.7. Wnioski  167
9. Problem eksploatacji górniczych wyciągów szybowych przy zwiększonej prędkości powietrza w szybie górniczym  170
9.1. Wprowadzenie  170
9.2. Cel i zakres badań numerycznych  171
9.3. Założenia wstępne  171
9.4. Model geometryczny – warianty obliczeniowe  174
9.5. Wyniki uzyskane z symulacji cyfrowych  175
9.6. Podsumowanie  181

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl