Przejdź do treści

Banery wysuwane

Zdjęcie zapory na niebieskim tle
Wybrane obliczenia w inżynierii wodnej

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Geodezja inżynieryjna
ISBN
978-83-7464-942-1
Typ publikacji
podręcznik
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
220
Rok wydania
2017
Opis

Podręcznik w sposób komplementarny porusza problematykę inżynierii wodnej, łącząc zagadnienia z czterech dziedzin: hydrologii, hydrauliki, hydrotechniki i gospodarki wodnej. W kolejnych rozdziałach podano:

  • wiadomości ogólne o obiektach hydrotechnicznych i zasadach ich klasyfikacji,
  • podstawowe metody obliczania wartości hydrologicznych na potrzeby wymiarowania obiektów hydrotechnicznych,
  • podstawowe obliczenia z hydrauliki dotyczące: koryt otwartych, przelewów, niecki wypadowej oraz mostów i przepustów,
  • zasady wymiarowania obiektów hydrotechnicznych, w tym obliczenia filtracji pod obiektami i obliczenia statystyczno-wytrzymałościowe.

Książka może stanowić cenną pomoc dydaktyczną dla studentów inżynierii środowiska oraz budownictwa o specjalności budownictwo wodne. Może również być uznana za kompendium podstawowej wiedzy dla projektantów oraz specjalistów w zakresie eksploatacji obiektów hydrotechnicznych.

 

Spis treści

Spis ważniejszych oznaczeń  9
Wstęp  13
1. Budowle hydrotechniczne  15
1.1. Podstawowe akty prawne  15
1.2. Rodzaje budowli  16
1.3. Klasa budowli  17
1.4. Podział budowli piętrzących  17
1.5. Nazewnictwo  19
2. Hydrologia  27
2.1. Obliczanie wielkości przepływów prawdopodobnych – długie ciągi pomiarowe  27
2.1.1. Zebranie danych  27
2.1.2. Budowa ciągu rozdzielczego  28
2.1.3. Wykreślenie dystrybuanty empirycznej  29
2.1.4. Obliczenie współczynników charakteryzujących rozkład empiryczny  30
2.1.5. Obliczenie rozkładu teoretycznego  31
2.1.6. Wykreślenie dystrybuanty teoretycznej  33
2.1.7. Weryfikacja hipotezy zgodności obliczeń z danymi pomiarowymi  34
2.1.8. Obliczenie maksymalnych przepływów rocznych wymaganych prawem budowlanym  35
2.1.9. Obliczenie przedziału ufności  37
2.1.10. Przeliczenie przepływów na przekrój projektowanej budowli  38
2.1.11. Obliczenie charakterystyk przepływu  40
2.2. Empiryczne formuły wyznaczania przepływów o zadanym prawdopodobieństwie w zlewniach niekontrolowanych  40
2.2.1. Przepływ minimalny roczny  41
2.2.1.1. Zlewnie górskie – wzór Punzeta  41
2.2.1.2. Zlewnie wyżynne i równinne – wzory Punzeta  44
2.2.1.3. Dorzecze górnej Wisły – wzory Punzeta  45
2.2.2. Przepływ średni roczny  47
2.2.3. Przepływ maksymalny roczny  47
2.2.3.1. Zlewnie górskie – wzory Punzeta  47
2.2.3.2. Zlewnie górskie – wzór Stonawskiego  48
2.2.3.3. Zlewnie górskie – wzór Walkowicza  52
2.2.3.4. Zlewnie wyżynne – wzory Punzeta  58
2.2.3.5. Zlewnie równinne – wzory Punzeta  58
2.2.3.6. Zlewnie górnej i środkowej Odry – wzory Wołoszyna  59
2.2.3.7. Zlewnie na terenie całej Polski – obszarowe równanie regresji  63
2.2.3.8. Zlewnie dolnej Wisły – formuła roztopowa  69
2.2.4. Przykłady obliczeniowe  72
2.2.4.1. Potok Wirowa  72
2.2.4.2. Rzeka Bobrzyca  75
2.2.4.3. Rzeka Rudna  80
3. Koryto otwarte  82
3.1. Wzór na natężenie przepływu  82
3.2. Reżim ruchu  86
3.3. Przykład obliczeniowy  87
3.3.1. Obliczenie krzywej konsumcyjnej  87
3.3.2. Reżim ruchu  91
3.3.2.1. Koryto główne  91
3.3.2.2. Teren zalewowy nr 1  92
3.3.2.3. Teren zalewowy nr 2  92
4. Przelewy  93
4.1. Obliczanie wydatku przelewu Creagera w przypadku nieznajomości prędkości dopływu  93
4.1.1. Podstawowe wzory  93
4.1.2. Tok postępowania  95
4.1.3. Przykład obliczeniowy  96
4.1.4. Charakterystyczne stany wody  100 
4.2. Obliczanie wydatku przelewu Creagera bez uwzględnienia prędkości dopływu  100
4.2.1. Podstawowe wzory  101
4.2.2. Przykład obliczeniowy  101
4.2.3. Charakterystyczne stany wody  102
4.3. Obliczanie wydatku zatopionego przelewu Creagera  103
4.3.1. Podstawowe wzory  104
4.3.2. Tok obliczeń  106
4.3.3. Przykład obliczeniowy  106
4.4. Sprawdzenie jednostkowego wydatku przelewu  110
4.5. Obliczanie współrzędnych profilu przelewu Creagera  110
5. Niecka wypadowa  113
5.1. Schemat i oznaczenia  113
5.2. Tok obliczeń  114
5.3. Przykład obliczeń  116
6. Bezpieczne wzniesienie budowli hydrotechnicznych  121
6.1. Bezpieczne wzniesienie górnej krawędzi elementów uszczelniających  121
6.1.1. Zasady ogólne  121
6.1.2. Osiadanie  122
6.1.3. Zabezpieczenie przed przemarzaniem  122
6.1.4. Przykład obliczeniowy  123
6.2. Bezpieczne wzniesienie korony budowli hydrotechnicznej  123
6.2.1. Zasady ogólne  123
6.2.2. Wpływ wiatru  125
6.2.3. Osiadanie  126
6.2.4. Przykład obliczeniowy  127
6.2.5. Przypadek W = 15 m·s–1  128
6.2.6. Przypadek W = 20 m·s–1  129
6.2.7. Obliczenie rzędnych korony budowli  129
6.2.7.1. Ustalenie rzędnej korony budowli ziemnej  130
6.2.7.2. Sprawdzenie warunku nieprzemarzania rdzenia  130
6.2.7.3. Ustalenie rzędnej korony budowli betonowej  131
6.2.8. Przekrój jazu  132
7. Filtracja pod budowlą – metoda Bligha–Lane’a  133
7.1. Tok obliczeń  134
7.2. Obliczenie odległości Lane’a  135 
7.3. Obliczenie wartości ciśnienia stałego  136
7.4. Obliczenie wartości ciśnienia zmiennego  137
7.5. Ciśnienie całkowite  139
7.6. Zastosowanie metody Lane’a do oceny długości drogi filtracji  140
7.7. Sprawdzenie gradientu ciśnienia filtracji  141
7.8. Obliczenie parcia działającego na wybrany fragment budowli  142
8. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe  143
8.1. Stateczność na obrót  144
8.2. Stateczność na przesunięcie  152
8.3. Wypór pod płytą niecki wypadowej  159
8.4. Ściskanie mimośrodowe pod progiem budowli  161
8.5. Stateczność skarpy ziemnej  164
9. Obliczanie świateł mostów i przepustów  173
9.1. Przepusty nizinne  173
9.1.1. Przepusty o niezatopionym wlocie i wylocie  174
9.1.1.1. Przepusty krótkie  174
9.1.1.2. Przepusty długie  176
9.1.2. Przepusty o zatopionym wlocie i niezatopionym wylocie prowadzące wodę niepełnym przekrojem  177
9.1.2.1. Przepusty krótkie  177
9.1.2.2. Przepusty długie  178
9.1.3. Przepusty nizinne o zatopionym wlocie i niezatopionym wylocie prowadzące wodę pełnym przekrojem  178
9.1.4. Przepusty o zatopionym wlocie i wylocie prowadzące wodę pełnym przekrojem  180
9.2. Potoki o przepływie rwącym  181
9.3. Przepusty z przewodami o przekroju kołowym  181
9.3.1. Przepusty z niezatopionym wylotem  181
9.3.2. Parametry ruchu krytycznego  182
9.3.3. Przepusty całkowicie wypełnione wodą  183
9.4. Obliczenia stanowiska dolnego  184
9.4.1. Głębokość i prędkość wody na wylocie z przewodu przepustu  184
9.4.1.1. Głębokość wody w przekroju wylotowym  184
9.4.1.2. Prędkość wody w przekroju wylotowym  185
9.4.2. Ukształtowanie i umocnienie wypadu  185
9.4.3. Ocena warunków hydraulicznych poniżej wylotu  188 
9.5. Światło małego mostu z dnem umocnionym  191
9.5.1. Metodyka obliczeń  191
9.5.2. Przykład obliczeniowy  194
10. Pojemność powodziowa zbiornika retencyjnego  200
10.1. Ogólne zasady gospodarki wodnej na zbiorniku  200
10.2. Hydrogramy odpływu fali powodziowej  201
10.3. Możliwości sterowania falą powodziową  202
10.4. Przykład doboru pojemności powodziowej stałej  204
11. Przykłady budowli piętrzących  207
Literatura  219

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl