Skip to main content

Banery wysuwane

Wielobarwna okładka. Układ elektryczny skomponowany z elementów elektrycznych i tabletek
Elektroniczna aparatura medyczna

Product category
nauki techniczne » bioinżynieria
ISBN
978-83-7464-818-9
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
436
Publication date
2015
Edition
1
Description

Aparatura medyczna jest niezbędna we współczesnej praktyce lekarskiej i jest pomocna przy realizacji metod diagnostyki, terapii, a także protetyki. Publikacja stanowi przegląd elektronicznej aparatury medycznej uwzględniający podstawy fizyczne, typowy opis użycia i zakres zastosowań tej aparatury. Książka składa się z pięciu części. Część pierwsza dotyczy obrazowania medycznego, część druga - elektrodiagnostyki medycznej, część trzecia poświęcona jest tym obszarom diagnostyki medycznej, które uzupełniają obrazowanie i rejestrację elektrycznej aktywności komórek. Część czwarta monografii zawiera przegląd wybranych technik używanych w medycynie do oddziaływania terapeutycznego i stymulacyjnego. Część piąta przedstawia zagadnienia związane zprojektowaniem, produkcją oraz dopuszczeniem do obrotu i utrzymaniem w ruchu urządzeń medycznych.

Contents

Wstęp  13
Bibliografia 15
Podziękowania  15

Część I
Techniki obrazowania medycznego  17
Rozdział 1. Obrazowanie w promieniowaniu widzialnym i termografia  19
1.1. Obrazowanie w promieniowaniu widzialnym 19
1.2. Termografia  27
1.3. Pytania i zagadnienia  32
1.4. Bibliografia 32
Rozdział 2. Aparatura endoskopowa 35
2.1. Zakres i przebieg endoskopii  35
2.2. Narzędzia laparoskopowe  38
2.3. System optyczny endoskopu  41
2.4. Systemy pomocnicze endoskopu  44
2.5. Specyfikacja przykładowych urządzeń laparoskopowych  45
2.6. Wielokrotne użycie urządzeń laparoskopowych 46
2.7. Pytania i zagadnienia 47
2.8. Bibliografia  47
Rozdział 3. Obrazowanie ultrasonograficzne  48
3.1. Podstawy fizyczne obrazowania USG  48
3.2. Budowa głowicy ultrasonograficznej  51
3.3. Budowa ultrasonografu  53
3.4. Wizualizacje ultrasonograficzne  55
3.5. Zastosowanie obrazowania USG  57
3.6. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa  59
3.7. Pytania i zagadnienia  60
3.8. Bibliografia  61
Rozdział 4. Metody diagnostyki okulistycznej  62
4.1. Specyfika diagnostyki oftalmologicznej  62
4.2. Obrazowanie ultradźwiękowe w oftalmologii  63
4.3. Fizyczne podstawy działania skanera koherentnej tomografii optycznej  64
4.4. Źródła światła stosowane w koherentnej tomografii optycznej  67
4.5. Wskazania, przebieg badania i interpretacja obrazu w OCT  68
4.6. Parametry wybranych skanerów OCT  69
4.7. Heterochromatyczna fotometria migotania  70
4.8. Pytania i zagadnienia  72
4.9. Bibliografia  72
Rozdział 5. Obrazowanie w promieniowaniu jonizującym  74
5.1. Rozwój technik obrazowania w promieniowaniu jonizującym 74
5.2. Aparatura radiograficzna  75
5.3. Tomografia komputerowa  79
5.4. Aparatura tomograficzna  83
5.5. Metodyka badania tomograficznego  85
5.6. Algorytmy wykorzystywane w tomografii  86
5.7. Zastosowania medyczne tomografii komputerowej  89
5.8. Pytania i zagadnienia  91
5.9. Bibliografia 91
Rozdział 6. Radiowizjografia – obrazowanie na potrzeby stomatologii  93
6.1. Radiowizjografia a a bezpieczeństwo pacjenta 94
6.2. Specyfika radiowizjografii stomatologicznej  94
6.3. Opis procedury postępowania diagnostycznego  95
6.4. Fizyczne podstawy diagnostyki radiowizjograficznej 96
6.5. Detektory stosowane w radiowizjografii stomatologicznej  97
6.6. Opis i parametry przykładowych urządzeń  98
6.7. Pytania i zagadnienia  100
6.8. Bibliografia 100
Rozdział 7. Emisyjne techniki obrazowania tomograficznego  101
7.1. Zasada fizyczna tomografii PET  101
7.2. Źródła i detektory promieniowania w PET  103
7.3. Budowa tomografu PET  104
7.4. Przebieg i zastosowanie kliniczne badania PET  105
7.5. Zasada fizyczna tomografii SPECT 107
7.6. Układ detekcji promieniowania  108
7.7. Rekonstrukcja i interpretacja obrazu  111
7.8. Pytania i zagadnienia  112
7.9. Bibliografia  112
Rozdział 8. Obrazowanie z użyciem magnetycznego rezonansu jądrowego  114
8.1. Zasada fizyczna tomografii rezonansowej  114
8.2. Od spektroskopii do tomografii rezonansu magnetycznego  116
8.3. Tryby obrazowania magnetyczno-rezonansowego  117
8.4. Zastosowania obrazowania magnetycznego w medycynie  118
8.5. Pytania i zagadnienia  121
8.6. Bibliografia  121

Część II
Techniki elektrodiagnostyczne  123
Rozdział 9. Podstawy i pomiary elektrycznej aktywności komórki  125
9.1. Polaryzacja i potencjał spoczynkowy komórki  125
9.2. Potencjał czynnościowy komórki   127
9.3. Generowanie i transmisja bodźców   129
9.4. Pomiary bioelektryczne   132
9.5. Zagadnienia konstrukcyjne rejestratorów biopotencjałów  134
9.6. Przetwarzanie analogowo-cyfrowe biosygnałów  140
9.7. Kontrola jakości rejestratorów elektrofizjologicznych  141
9.8. Pytania i zagadnienia  142
9.9. Bibliografia  143
Rozdział 10. Rejestracja elektro- i wektokardiogramu   144
10.1. Geneza elektrokardiogramu  144
10.2. Odprowadzenia elektrokardiograficzne  148
10.3. Odmiany elektrokardiografii  149
10.4. Bezpieczeństwo w elektrokardiografii  158
10.5. Pytania i zagadnienia  158
10.6. Bibliografia  159
Rozdział 11. Elektroencefalografia i potencjały wywołane  161
11.1. Zastosowania elektroencefalografii  161
11.2. Pozyskiwanie zapisu elektroencefalograficznego  163
11.3. Rejestrator elektroencefalograficzny  166
11.4. Interpretacja zapisu EEG   168
11.5. Badanie wzrokowych potencjałów wywołanych   170
11.6. Badanie potencjałów słuchowych wywołanych z pnia mózgu  173
11.7. Zastosowania elektroencefalografii w interfejsach mózg-komputer  175
11.8. Pytania i zagadnienia  176
11.9. Bibliografia   177
Rozdział 12. Elektrodiagnostyka aktywności mięśni  179
12.1. Zakres diagnostyczny elektromiografii  179
12.2. Schemat transmisji neuromięśniowej   181
12.3. Badanie elektrofizjologiczne jednostki ruchowej  182
12.4. Aparatura elektromiograficzna  184
12.5. Interpretacja zapisu elektromiograficznego  185
12.6. Pytania i zagadnienia  188
12.7. Bibliografia   189
Rozdział 13. Elektryczna reprezentacja aktywności żołądka  190
13.1. Elektrofizjologia aktywności żołądka  190
13.2. Rejestracja elektrogastrogramu   192
13.3. Interpretacja elektrogastrogramu  194
13.4. Pytania i zagadnienia  195
13.5. Bibliografia  195
Rozdział 14. Elektrodiagnostyka ruchu i czynności oka  196
14.1. Charakterystyka ruchów oka  196
14.2. Pozyskiwanie sygnału okoruchowego  198
14.3. Diagnostyczne zastosowania sygnału okoruchowego   201
14.4. Elektrodiagnostyka czynności siatkówki   206
14.5. Stymulacja i akwizycja elektrycznej czynności siatkówki   208
14.6. Pytania i zagadnienia   210
14.7. Bibliografia   210
Rozdział 15. Elektrodiagnostyczne techniki multimodalne   212
15.1. Polikardiografia   212
15.2. Polisomnografia   215
15.3. Pytania i zagadnienia  218
15.4. Bibliografia   219

Część III
Inne techniki diagnostyczne   221
Rozdział 16. Diagnostyka dobrostanu płodu  223
16.1. Klasyfikacja metod diagnostyki dobrostanu płodu   223
16.2. Diagnostyka obrazowa płodu   225
16.3. Kardiotokografia   228
16.4. Elektrokardiografia i pulsoksymetria płodowa  232
16.5. Elektrohisterografia   233
16.6. Fotopletyzmografia i magnetokardiografia płodowa  235
16.7. Pytania i zagadnienia  237
16.8. Bibliografia  237
Rozdział 17. Diagnostyka czynności oddechowej   239
17.1. Budowa i funkcjonowanie układu oddechowego 239
17.2. Badanie czynności układu oddechowego  240
17.3. Aparatura pomiarowa w spirometrii   243
17.4. Wyodrębnienie krzywej oddechowej z zapisu elektrokardiograficznego  245
17.5. Pytania i zagadnienia  247
17.6. Bibliografia  248
Rozdział 18. Okulografia i pulsoksymetria w podczerwieni   249
18.1. Śledzenie pozycji gałki ocznej  249
18.2. Wyznaczanie wysycenia hemoglobiny tlenem  252
18.3. Projektowanie i wzorcowanie oksymetrów   256
18.4. Pytania i zagadnienia  257
18.5. Bibliografia  257
Rozdział 19. Audiometria  259
19.1. Przedmiot audiometrii  259
19.2. Projektowanie i testowanie audiometrów   262
19.3. Otoemisja akustyczna  264
19.4. Pytania i zagadnienia   266
19.5. Bibliografia  267
Rozdział 20. Diagnostyka narządu mowy  268
20.1. Stroboskopia  269
20.2. Glottografia  270
20.3. Laryngoskopia 272
20.4. Analiza mowy patologicznej   272
20.5. Pytania i zagadnienia  274
20.6. Bibliografia   274
Rozdział 21. Zastosowanie radaru impulsowego w medycynie  276
21.1. Fizyczne podstawy detekcji mikrofalowej  276
21.2. Interpretacja sygnału pochodzącego z radaru impulsowego  278
21.3. Zastosowania diagnostyczne radaru impulsowego  279
21.4. Parametry przykładowych urządzeń  282
21.5. Pytania i zagadnienia  282
21.6. Bibliografia   283
Rozdział 22. Mikroreaktory diagnostyczne  284
22.1. Zakres zastosowań i klasyfikacja urządzeń POCT  284
22.2. Zasada działania detektorów POCT  287
22.3. Metody odczytu informacji z detektorów   290
22.4. Kontrola i zasady zapewnienia jakości urządzeń POCT   294
22.5. Standaryzacja i poprawa dostępności analityki medycznej  295
22.6. Detektory POCT w zastosowaniach telediagnostycznych  295
22.7. Kierunki rozwojowe technologii POCT  296
22.8. Pytania i zagadnienia  297
22.9. Bibliografia   298

Część IV
Metody terapeutyczne i rehabilitacyjne   301
Rozdział 23. Fizykoterapia   303
23.1. Metody fizjoterapeutyczne  303
23.2. Elektrolecznictwo prądem stałym   306
23.3. Elektrolecznictwo prądem niskiej częstotliwości   309
23.4. Elektrolecznictwo prądem średniej częstotliwości  312
23.5. Elektro- i magnetolecznictwo wysoką częstotliwością  313
23.6. Budowa generatora elektroterapeutycznego   314
23.7. Pytania i zagadnienia  315
23.8. Bibliografia   316
Rozdział 24. Elektrostymulacja serca  317
24.1. Zadania kardiostymulatora  317
24.2. Oznaczenia kardiostymulatorów  320
24.3. Błędy kardiostymulatora i ich detekcja w zapisie holterowskim  321
24.4. Kardiostymulatory programowalne  323
24.5. Algorytmy kardiostymulatorów  325
24.6. Kardiowersja i terapia antyarytmiczna  326
24.7. Zasilanie i aspekty długowieczności kardiostymulatorów  330
24.8. Pytania i zagadnienia  331
24.9. Bibliografia  331
Rozdział 25. Wykorzystanie ultradźwięków w terapii   333
25.1. Litotryptor  333
25.2. Terapia zogniskowaną wiązką ultradźwięków  335
25.3. Fizjoterapia ultradźwiękowa   340
25.4. Zastosowania pomocnicze w medycynie  341
25.5. Pytania i zagadnienia   343
25.6. Bibliografia   344
Rozdział 26. Dializa, czyli protezowanie funkcji nerek  345
26.1. Działanie nerki człowieka  345
26.2. Funkcje zdrowych nerek   346
26.3. Metody zastępowania niektórych funkcji nerek  347
26.4. Szczegóły dotyczące zabiegu hemodializy  349
26.5. Budowa aparatu do hemodializy  352
26.6. Modelowanie procesu dializy  356
26.7. Pytania i zagadnienia   356
26.8. Bibliografia  357
Rozdział 27. Terapia z użyciem promieniowania jonizującego  358
27.1. Wprowadzenie  358
27.2. Zakres terapii z użyciem promieniowania jonizującego  361
27.3. Stosowane metody dozymetryczne   362
27.4. Metody obrazowania przedzabiegowego  364
27.5. Wytwarzanie promieniowania terapeutycznego  365
27.6. Sterowanie wiązką terapeutyczną  370
27.7. Weryfikacja skuteczności radioterapii  372
27.8. Pytania i zagadnienia   373
27.9. Bibliografia   373
Rozdział 28. Aparatura anestezjologiczna   375
28.1. Cel stosowania aparatury wspomagającej w anestezjologii  375
28.2. Schemat urządzenia anestetycznego  376
28.3. Pomiar i regulacja przepływów i ciśnień gazów  377
28.4. Przygotowanie gazów do użycia w anestezji  379
28.5. Sposoby monitorowania znieczulenia  383
28.6. Środki bezpieczeństwa aparatury anestezjologicznej 385
28.7. Czynniki ryzyka i procedura testowania aparatury anestezjologicznej  387
28.8. Pytania i zagadnienia   389
28.9. Bibliografia  389
Rozdział 29. Zastosowanie robotów w medycynie  391
29.1. Obszary zastosowań robotów chirurgicznych  392
29.2. Funkcje pomocnicze robotów w chirurgii  396
29.3. Rozwiązania techniczne w robotach chirurgicznych 396

29.4. Medyczne korzyści operacji z użyciem robota 396
29.5. Użycia robota chirurgicznego z lokalizacji zdalnej  399
29.6. Projekty rozwojowe w zakresie robotyki medycznej  400
29.7. Pytania i zagadnienia  401
29.8. Bibliografia  401
Rozdział 30. Automatyzacja i nadzorowanie dystrybucji leków  403
30.1. Urządzenia do użytku szpitalnego  403
30.2. Urządzenia domowe  406
30.3. Zasada działania systemu automatycznej apteki   408
30.4. Korzyści i problemy automatycznej dystrybucji leków 411
30.5. Stosowane procedury bezpieczeństwa  412
30.6. Pytania i zagadnienia  413
30.7. Bibliografia  413

Część V
Od pomysłu do wyrobu medycznego  415
Rozdział 31. Problemy projektowania i produkcji wyrobów medycznych  417
31.1. Wprowadzenie  417
31.2. Projektowanie urządzeń medycznych   419
31.3. Zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń medycznych na etapie projektowania  420
31.4. Cykl projektowo-wdrożeniowy wyrobu medycznego  428
31.5. Podsumowanie  429
31.6. Pytania i zagadnienia  430
31.7. Bibliografia   431

Zamiast zakończenia  433

Contents
Price
25.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl