Skip to main content

Banery wysuwane

Zielona okładka liternicza
Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań

Product category
nauki techniczne » budownictwo
nauki techniczne » inżynieria materiałowa
ISBN
978-83-66727-38-0
e-ISBN
978-83-66727-39-7
Publication type
podręcznik
Format
B5
Binding
twarda
Number of pages
724
Publication date
2022
Edition
2
Description

Produkcja materiałów budowlanych jest rodzajem działalności gospodarczej, której efekty bezpośrednio wpływają na jakość życia każdego z nas. Wiedza o nich sprzyja rozwojowi wielu innych dziedzin, zwłaszcza architektury, a także działaniom mającym na celu rozbudowę infrastruktury. Szybki postęp w metodach wytwarzania materiałów budowlanych wymaga systematycznego uzupełniania informacji o technologiach i metodach kontroli jakości surowców, półproduktów oraz produktów wytwarzanych i przetwarzanych przez przemysł materiałów budowlanych. Dlatego właśnie powstało kolejne, poprawione i uzupełnione wydanie, które wzbogacono o kilka nowych rozdziałów.  

Pierwsza część książki zawiera omówienie podstaw technologii materiałów budowlanych i opisy ich właściwości, druga część przedstawia metody badań. Poszczególne rozdziały są dziełami autorskimi i zostały zakończone spisami literatury. Książkę zamyka zaktualizowany słowniczek, w którym podano definicje wielu użytych pojęć i terminów. Publikacja ta może być wykorzystywana przez studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, a także studentów politechnik – wydziałów budownictwa i architektury.

Contents

Wstęp 13

1. Spoiwa mineralne 17
Marek Gawlicki
1.1. Spoiwa gipsowe 18
1.2. Spoiwa wapienne 26
1.3. Cementy powszechnego użytku 32
1.4. Cementy specjalne bazujące na klinkierach portlandzkich 49
1.5. Inne rodzaje spoiw hydraulicznych 54
Literatura 56
Powołane normy 57

2. Zaprawy i betony 59
Artur Łagosz, Waldemar Pichór
2.1. Zaprawy 59
2.2. Betony 68
Literatura 97
Powołane normy 98

3. Betony wibroprasowane 99
Grzegorz Łój
Literatura 113
Powołane normy 114

4. Autoklawizowane materiały budowlane 115
Zdzisław Pytel, Agnieszka Różycka
4.1. Wstęp115
4.2. Wyroby wapienno-piaskowe 117
4.2.1. Surowce podstawowe i alternatywne 118
4.2.2. Proces produkcji wyrobów wapienno-piaskowych 126
4.2.3. Właściwości wyrobów 128
4.2.4. Rodzaje wyrobów 135
4.3. Autoklawizowany beton komórkowy 139
Literatura 158
Powołane normy 162

5. Ceramiczne materiały budowlane wypalane 163
Elżbieta Brylska, Paweł Murzyn
5.1. Podstawy produkcji ceramicznych materiałów budowlanych wypalanych 164
5.2. Właściwości podstawowych ceramicznych materiałów budowlanych wypalanych 172
Literatura 183
Powołane normy 184

6. Materiały termoizolacyjne 185
Waldemar Pichór
6.1. Włókniste materiały termoizolacyjne 190
6.2. Pianki z tworzyw sztucznych 200
6.3. Inne materiały termoizolacyjne 203
Literatura 204

7. Domieszki chemiczne 207
Łukasz Kotwica
7.1. Domieszki w produkcji cementu 208
7.1.1. Domieszki ułatwiające mielenie 208
7.1.2. Reduktory chromu 210
7.2. Domieszki do zaczynów, zapraw i betonów 211
7.2.1. Domieszki uplastyczniające i upłynniające 211
7.2.2. Domieszki napowietrzające 219
7.2.3. Domieszki opóźniające i przyspieszające 222
7.2.4. Domieszki hydrofobizujące 224
7.2.5. Etery celulozy 225
7.2.6. Redyspergowalne proszki polimerowe 225
Literatura 227

8. Tworzywa sztuczne 231
Grzegorz Malata
8.1. Podstawowe informacje o polimerach 231
8.2. Właściwości fizyczne polimerów 233
8.3. Dodatki uszlachetniające do tworzyw sztucznych 236
8.4. Przegląd polimerów stosowanych w budownictwie 237
8.5. Zakres stosowania tworzyw organicznych w budownictwie 240
Literatura 248

9. Szkło w budownictwie 249
Manuela Reben
9.1. Wiadomości podstawowe 249
9.2. Charakterystyka surowców do produkcji szkła 252
9.3. Przebieg procesu wytwarzania szkieł 256
9.4. Podstawowe właściwości szkła budowlanego 259
9.5. Szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe 263
9.6. Podział wyrobów budowlanych ze szkła 268
Literatura 279
Powołane normy 280

10. Stal stosowana w konstrukcjach żelbetowych i strunobetonowych 281
Artur Łagosz
10.1. Produkcja stali 282
10.2. Wpływ składu chemicznego na właściwości stali 285
10.3. Klasyfikacja stali do zbrojenia betonu 287
10.4. Asortymenty stali do zbrojenia betonu 290
Literatura 298
Powołane normy 298

11. Trwałość materiałów budowlanych 301
Radosław Mróz
Literatura 329
Powołane normy 332

12. Zasady wprowadzania do obrotu materiałów budowlanych 333
Waldemar Pichór
Literatura 338

13. Oznaczanie składu fazowego 339
Marek Gawlicki
13.1. Mikroskopia optyczna 340
13.2. Dyfraktometria rentgenowska 345
13.3. Metody analizy termicznej 352
13.4. Metody obliczeniowe 355
13.5. Metody ekstrakcyjne 355
Literatura 358
Powołane normy 359

14. Oznaczanie uziarnienia spoiw mineralnych 361
Wojciech Roszczynialski
14.1. Podstawowe pojęcia związane z analizą składu ziarnowego 362
14.2. Metody badań składu ziarnowego 367
14.3. Metody określania powierzchni właściwej 375
Literatura 379
Powołane normy 379

15. Wyznaczanie ciepła hydratacji spoiw mineralnych 381
Wiesława Nocuń-Wczelik
15.1. Mechanizm hydratacji cementu a przebieg wydzielania ciepła 382
15.2. Czynniki wpływające na efekt cieplny hydratacji 384
15.3. Standaryzacja badań kalorymetrycznych spoiw cementowych 389
15.3.1. Zasady oznaczania ciepła hydratacji 390
15.3.2. Oznaczanie ciepła hydratacji metodami standardowymi 390
15.4. Cementy a kryteria niskiego i bardzo niskiego ciepła hydratacji 392
15.5. Podsumowanie 393
Literatura 394
Powołane normy 394

16. Badania właściwości spoiw gipsowych 397
Marek Gawlicki
16.1. Oznaczanie zawartości trójtlenku siarki i obliczanie równoważnej mu ilości siarczanu wapnia 400
16.2. Oznaczanie stosunku woda–spoiwo 401
16.3. Oznaczanie czasu wiązania spoiwa 405
16.4. Badania właściwości mechanicznych 408
16.5. Oznaczanie zatrzymywania wody w zaczynach i zaprawach gipsowych 413
16.6. Oznaczanie zmian liniowych stwardniałych zaczynów i zapraw gipsowych 413
16.7. Ocena przyczepności klejów gipsowych do płyt gipsowych 415
16.8. Oznaczanie pH kleju gipsowego 416
16.9. Oznaczanie czasu zużycia kleju gipsowego 416
16.10. Oznaczanie przyczepności klejów gipsowych do płyt zespolonych 417
16.11. Oznaczanie czasu wiązania gipsowych mas szpachlowych 419
16.12. Ocena odporności mas szpachlowych na powstawanie rys skurczowych i spękań 420
16.13. Ocena zawartości grubych cząstek w masach szpachlowych 422
16.14. Oznaczanie przyczepności mas szpachlowych 422
Literatura 423
Powołane normy 424

17. Badanie cech użytkowych spoiw wapiennych 425
Marek Gawlicki
17.1. Oznaczanie zawartości wapna czynnego 426
17.2. Oznaczanie objętościowe zawartości dwutlenku węgla (metoda alternatywna) 427
17.3. Oznaczanie gęstości nasypowej wapna 430
17.4. Oznaczanie stałości objętości wapna 431
17.5. Oznaczanie czasu wiązania wapna 435
17.6. Oznaczanie reaktywności wapna 436
17.7. Oznaczanie wydajności wapna 438
17.8. Oznaczanie składu masy normowej zaprawy wapiennej oraz zapotrzebowania na wodę do badania rozpływu i głębokości wnikania 439
17.9. Oznaczanie zatrzymywania wody w zaprawie wapiennej 442
17.10. Oznaczanie zawartości powietrza w zaprawie wapiennej 444
Literatura 445
Powołane normy 445

18. Badania cementów powszechnego użytku 447
Witold Brylicki, Marek Gawlicki
18.1. Gęstość i gęstość nasypowa cementów 447
18.2. Wodożądność cementów
i właściwa konsystencja zaczynu cementowego 449
18.3. Oznaczanie konsystencji normowej 450
18.4. Czas wiązania zaczynu cementowego 451
18.5. Stałość objętości zaczynu cementowego 454
18.6. Skurcz stwardniałych zaczynów cementowych i zapraw przy zmiennej wilgotności 457
18.7. Właściwości wytrzymałościowe 460
Literatura 466
Powołane normy 467

19. Badanie cech użytkowych zapraw budowlanych 469
Artur Łagosz
19.1. Metody badań właściwości świeżych zapraw 469
19.2. Badania właściwości stwardniałych zapraw 474
19.3. Badania właściwości wypraw pocienionych 481
Literatura 486
Powołane normy 486

20. Badanie wytrzymałości betonów 489
Artur Łagosz
20.1. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie metodami niszczącymi 489
20.2. Badanie wytrzymałości betonu metodami pośrednimi 494
20.3. Ocena wytrzymałości na ściskanie betonu w konstrukcji na podstawie badań metodami pośrednimi 502
20.4. Badanie wytrzymałości na ściskanie betonu komórkowego za pomocą sklerometru ABA 507
Literatura 510
Powołane normy 511

21. Metody badań podstawowych właściwości autoklawizowanego betonu komórkowego 513
Agnieszka Różycka
Literatura 520
Powołane normy 520

22. Metody badań porowatości materiałów budowlanych 521
Marek Petri
22.1. Porowatość a właściwości materiałów budowlanych 522
22.1.1. Właściwości mechaniczne 522
22.1.2. Przewodnictwo cieplne 526
22.1.3. Inne właściwości 526
22.2. Metody badań porowatości 527
22.2.1. Gęstość, gęstość pozorna, porowatość 527
22.2.2. Metody oznaczania wielkości porów 529
22.3. Charakterystyka porowatości wybranych materiałów budowlanych 533
Literatura 536
Powołane normy 536

23. Metody badań podstawowych właściwości materiałów termoizolacyjnych 537
Waldemar Pichór
23.1. Współczynnik przewodzenia ciepła 537
23.2. Oznaczanie gęstości objętościowej i stabilności wymiarów materiałów termoizolacyjnych 550
23.3. Oddziaływanie wody na materiały termoizolacyjne 552
23.4. Oznaczanie właściwości mechanicznych materiałów termoizolacyjnych 559
23.5. Oznaczanie odporności na działanie wysokiej temperatury i ognia 562
23.6. Badanie zawartości substancji organicznych oraz zawartości części nierozwłóknionych w wyrobach 566
Literatura 567
Powołane normy 568

24. Badanie właściwości reologicznych surowców i mas ceramicznych 571
Zdzisław Pytel
24.1. Podstawowe pojęcia reologii 571
24.2. Charakterystyka układu minerały ilaste–woda 573
24.3. Plastyczność surowców ilastych i mas ceramicznych 577
24.4. Metody pomiaru plastyczności 582
Literatura 591

25. Termiczne metody badań surowców i mas ceramicznych 593
Elżbieta Brylska, Paweł Murzyn, Józef Stolecki
25.1. Badanie surowców i mas w mikroskopie wysokotemperaturowym 593
25.2. Badanie surowców i mas metodą termicznej analizy różnicowej i termograwimetrii 600
25.3. Badanie surowców i mas ceramicznych metodą dylatometrii 612
Literatura 623

26. Metody badań ceramicznych materiałów budowlanych wypalanych 625
Elżbieta Brylska, Paweł Murzyn
26.1. Aktualizacja wymagań stawianych przez normy europejskie ceramicznym elementom murowym i dachówkom 640
Literatura 648
Powołane normy 648

27. Badanie właściwości tworzyw sztucznych 651
Grzegorz Malata
27.1. Wybrane metody badań wyrobów z tworzyw sztucznych 657
Literatura 666
Powołane normy 666

28. Właściwości i metody badań szkła budowlanego 667
Manuela Reben
28.1. Badanie właściwości mechanicznych szkła hartowanego 667
28.2. Właściwości i metody badań szkła warstwowego 671
28.3. Metody badań świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia 676
28.4. Właściwości i metody badań pustaków szklanych 677
28.5. Metody badań współczynnika przenikania ciepła oszkleń wielokrotnych 680
28.6. Wymagania stawiane elementom budynków oraz przegrodom przeciwpożarowym z elementami wykonanymi ze szkła. Badania odporności ogniowej 686
Literatura 688
Powołane normy 689

29. Badanie właściwości stali zbrojeniowej 691
Artur Łagosz
29.1. Badanie cech wytrzymałościowych stali zbrojeniowej do betonu 692
29.2. Badanie własności technologicznych stali zbrojeniowej do betonu 695
29.3. Dodatkowe badania stali zbrojeniowej 700
Powołane normy 705

Słownik pojęć i terminów 707
 

Price
80.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl