Dla autorów

FORMALNOŚCI WSTĘPNE

  • wypełnienie i złożenie zlecenia wydania dydaktycznej (naukowej) pozycji wydawniczej
  •  uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji i oświadczenie Autora o zapoznaniu się z nimi i uwzględnieniu w pracy zawartych w nich uwag.

 

DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW

  • wydruk jednostronny w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5, marginesy lewy i prawy 2,5–3,0 cm, strony numerowane)
  • zapis elektroniczny w edytowalnym formacie (edytor Word z rozszerzeniem *doc, *docx lub TeX/LateX)  

Przygotowanie rysunków:

Wielkość rysunków w egzemplarzu autorskim zasadniczo powinna odpowiadać wielkości, w jakiej mają być wydrukowanej w książce (standardowy format książek w Wydawnictwach AGH to B5 z polem zadruku 13 × 19 cm).

Rysunki wykonane w innych niż CorelDraw programach graficznych powinny być zapisane w formacie Windows Metafile (*.wmf) umożliwiającym import do Corela. Materiał ilustracyjny skanowany powinien być zapisanej w formatach: TIF, JPG lub EPS. Skanowane fotografie kolorowe powinny mieć rozdzielczość minimum 300 dpi, fotografie czarno-białe – 600 dpi, a czarno-białe rysunki (liniowe) – 1200 dpi.

 

PRZEBIEG PROCESU WYDAWNICZEGO

Etapy procesu wydawniczego

Opracowanie edytorskie wykonywane jest przez Redakcję Wydawnictw w pliku autorskim z włączoną opcją śledzenia poprawek. Następnie Autor proszony jest o zaakceptowanie poprawek redakcyjnych, odrzucenie niechcianych oraz odniesienie się do wszystkich uwag i pytań zawartych w komentarzach. Autor odsyła do Wydawnictw poprawiony w ten sposób „czysty” plik.

Elektroniczny zapis tekstu i oddzielne pliki z materiałem ilustracyjnym przekazane zostają firmie formatującej ten zapis zgodnie z zasadami edytorskimi Wydawnictw AGH.

Egzemplarz I korekty jest wydrukiem sformatowanego utworu z właściwą numeracją stron. Na tym wydruku Autor może wprowadzić zmiany (w tekście, rysunkach, wzorach i tabelach), które jednak nie powinny znacząco zaburzać składu (nie należy wprowadzać poprawek, które spowodowałyby zmianę objętości książki, takich jak usuwanie lub dopisywanie fragmentów tekstu, wzorów, rysunków i tabel). Jeśli jednak Autor uzna zasadnicze zmiany w I korekcie za konieczne, Wydawnictwa dokonają kalkulacji kosztów wprowadzenia tych zmian. Koszty te obciążą zleceniodawcę. Wydruk, który Autor otrzymuje do korekty, zawiera uwagi i pytania Redakcji Wydawnictw. Omówienie tych pytań i ustosunkowanie się do uwag stanowi część korekty autorskiej.

Na kolejnym wydruku korektowym zostaje sprawdzona poprawność wprowadzenia I korekty. Na tym etapie można wprowadzać jedynie drobne poprawki w tekście, wzorach, na rysunkach i tabelach.

Na ostatnim wydruku korektowym Autor poświadcza podpisem, że pracę można skierować do drukarni. Dla Wydawnictw podpis Autora jest gwarancją poprawności materiału przygotowanego do druku.

Autor akceptuje przygotowany przez Wydawnictwa (z uwzględnieniem sugestii Autora) projekt okładki. Przed drukiem nakładu (dotyczy wyłącznie druku cyfrowego) Autor proszony jest o zaakceptowanie wydrukowanego egzemplarza okazowego książki.

Czas trwania procesu wydawniczego

W wypadku publikacji o standardowej objętości (około 7 arkuszy wydawniczych), właściwie przygotowanych przez Autora do wydania, czas trwania procesu wydawniczego na etapach, za które odpowiadają Wydawnictwa, wynosi około 3 miesięcy od momentu przystąpienia do prac po dopełnieniu wymogów formalnych. Zasadniczo jednak terminy są ustalane indywidualnie po zapoznaniu się z materiałem.

Obliczanie objętości publikacji w arkuszach wydawniczych

Arkusz wydawniczy to jednostka miary produkcji wydawniczej.

Każda publikacja obliczona w arkuszach wydawniczych zawiera materiał autorski (tekst, wzory, rysunki, tabele) oraz dodatki redakcyjne (paginację książki, stronę tytułową, stronę redakcyjną, spis treści itp.).

Arkusz wydawniczy tekstu zawiera 40 000 znaków typograficznych ze spacjami.

3000 cm2 powierzchni materiału ilustracyjnego stanowi 1 arkusz wydawniczy. Przy obliczaniu powierzchni rysunków (wykresów, fotografii, tabel) należy brać pod uwagę rzeczywistą powierzchnię, jaką zajmują na kolumnie książki. Kolumna książek publikowanych w Wydawnictwach AGH ma wymiary 13 x 19 cm. Powierzchnie dużych tabel mogą stanowić wielokrotność kolumny.

Wzory oblicza się według następujących reguł:

  • wzory zajmujące w tekście część wiersza traktuje się jako cały wiersz,
  • wzory piętrowe liczone są w ten sposób, że każda linijka (piętro) wzoru liczona jest jako cały wiersz.

 

PRAWA AUTORSKIE

Umieszczone w dziele fragmenty tekstów, ilustracje, ryciny, tabele itp. pochodzące z innych dzieł, są – jako cudza twórczość – chronione prawem autorskim na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 wraz z późn. zm.). W związku z powyższym wymagane jest wyraźne wskazanie źródła nie tylko w wykazie literatury, lecz także w podpisie pod rysunkiem, fotografią, tabelą itp. oraz posiadanie zgody właściciela praw autorskich do przedrukowywanego fragmentu na jego wykorzystanie. Te wymogi dotyczą zarówno zaczerpnięć z dzieł polskich, jak i zagranicznych. Uzyskanie zezwolenia należy do obowiązków Autora. Brak takiej zgody oraz niepodanie źródła jest naruszeniem praw autorskich i pociąga za sobą wszelkie skutki prawne. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim zaczerpniętych z innych publikacji jest możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich na wykorzystanie ww. materiałów w dziele Autora.